بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول) E-mail: ab_mehrinejad@yahoo.com

2 کارشناس ارشد روانشناسی s.rajabimoghaddam@yahoo.com Email:

چکیده

زمینه: رویارویی با شرایط دشوار و بحرانی در زندگی هر فرد می‏تواند با کاهش امید و معنای زندگی وی، موجب افزایش افسردگی و کاهش کیفیت زندگی وی شود.
هدف: پژوهش حاضر برای بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادانی که ترک کرده‏اند، انجام شد.
روش: به این منظور آزمون میلر به صورت پیش‏آزمون، پس آزمون و پیگیری بر دو گروه آزمایش و کنترل که هرکدام شامل 15 نفر بودند، اجرا شد. در فاصله بین پیش‏آزمون و پس آزمون، گروه آزمایش، تحت یک دوره معنادرمانی فردی 12 جلسه‏ای قرار گرفتند. برای بررسی داده‏ها از تحلیل واریانس دو راهه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه مستقل، آزمون شفه و آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد.
یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد بین پیش‏آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما نتایج پس آزمون و پیگیری دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر و با پیش آزمون آنان داشت.
بحث و نتیجه‏گیری: نتایج پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نشان‏دهنده باقی ماندن اثر معنادرمانی با گذشت زمان بود. افزایش امید به زندگی افراد معتادی که ماه‏های اولیه پس از ترک را سپری می‏نمایند، می‏تواند در پایداری ترک و افزایش سازگاری اجتماعی آنان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Logo Therapy in Increasing Hope to Life in Addicts with Short-Term Addiction Recovery

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abolqasem Mehrinejad 1
  • Sara Rajabi Moqaddam 2
1 . Faculty Member, Al-Zahra University; email: ab_mehrinejad@yahoo.com
2 . MA Holder, Psychology; email: s.rajabimoghaddam@yahoo.com
چکیده [English]

Difficult conditions can reduce hope and meaning of life, increase depression and thus deteriorate the quality of life. This research is an attempt to assess the effectiveness of logo therapy in increasing hope to life in addicts with short-term addiction recovery. Therefore, Miller Test was administered as pre-test, post-test and follow-up measure on two groups (experimental group and control group). Both groups were made up of 15 people. Between the pre-test and post-test, the experimental group received 12 sessions of logo therapy. The data were analyzed using ANOVA, MANOVA, Scheffe test and independent t-test. The results showed no significant difference between two groups in the pre-test, but a significant difference between the results of pretest-posttest and pretest-follow up test in two groups. They confirmed the lasting effectiveness of logo therapy and its role in increasing hope to life and social adjustment in addicts who are spending their first months of recovery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logo therapy
  • short-term addiction recovery
  • hope to life
  • Miller test
آسایش، حمید؛ قربانی، مصطفی؛ سالاری، هادی؛ منصوریان، مرتضی و صفری، رویا(1389). ارتباط ویژگی‏های فردی و خانوادگی با گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.12(4). 94-91.
تقی‏پور، ابراهیم و رسولی، رویا(1387). تأثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی.4(8). 685-673.
حسینی،سیده مونس(1385). رابطه امید به زندگی و سرسختی روان‏شناختی در دانشجویان(دختر و پسر). پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
قادری، زهرا؛  رفاهی، ژاله؛ پنق، گل‏محمد(1390). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید بیماران مبتلا به سرطان مری و معده. روش‏ها و مدل‏های شناختی، 4(1).118-107.
کرمی، محمدتقی و اعتمادی فرد، سید مهدی(1389). ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران: مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران. سال اول. شماره چهارم. 110-93.
منابع لاتین
Ackerman, Phillip L. & Wolman, Stacey D. (2007). Determinants and validity of self-estimates of abilities and self-concept measures. Journal of experimental psychology applied. 13 (2). 57 -78.
Ascher, L. Michael, Schotte, David E., Grayson, John B. (1986). Enhancing effectiveness of paradoxical intention in treating travel restriction in agoraphobia. Behavior Therapy, 17(2), 124-130.
Charney, Dara A., Paraherakis, Antonios M., Negrete, Juan C. & Gill, Katheryn J. (1998). The impact of depression on the outcome of addictions treatment. Journal of substance abuse treatment. 15(2). 123-130.
Cho, Sunhee(2008). Effects of logo-autobiography program on meaning in life and mental health in the wives of alcoholics. Asian nursing research, 2(2).129-139.
Detar,Todd D(2011). Understanding the disease of addiction. Primary care. Clinics in office practices, 38(1), 1-7.
Dubois, J.M. (2000). Psychotherapy and ethical therapy: Viktor Frankls non-reductive approach. Logo therapy and existential analysis: an interdisciplinary journal of education, research and practice, 1.39-65.
Dyck, Murray. J. (1994). What does the proposed purposefulness super factor really describe? Personality and Individual Differences, 16(3), 411-415.
Fife, Betsy L. (1994). The conceptualization of meaning in illness. Social Science & Medicine, 38(2), 309-316.
Fife, Betsy L. (1995). The measurement of meaning in illness. Social Science & Medicine, 40(8), 1021-1028.
Frankl, Viktor (1988). The will to meaning: foundations and applications of logo therapy. New York: Teachers college press.
Frankl, Viktor (2004). On the theory and therapy of mental disorders: an introduction to logo therapy and existential analysis. USA: Taylor & Francis books.
Guttman, D. (2008). Finding meaning in life, at midlife and beyond: wisdom and spirit from logo therapy (social and psychological issues: challenges and solutions).USA: Greenwood publishing group.
Guttman,D. & Zincs, C (2000). Subject classification in logo therapy: a model for information- system and knowledge- outline development. . Logo therapy and existential analysis: an interdisciplinary journal of education, research and practice, 1.2, 91-116.
Ho, Man Yee. Cheung, Fanny M., Cheung, Shu Fai (2010).The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences, 48(5), 658-663.
Jacobsen, B. (2008).Intarvention to existential psychology: A psychology for the unique human being and its application intherapy. England:Wiely.
Lukas, E., Zwang Hirsh,B(2002). Comprehensive handbook of psychotherapy .New‏‏York: John Wiley & Sons Inc.
Martin, Rosemarie A. MacKinnon, Selene. Johnson, Jennifer. Rohsenow, Damaris J. (2011). Purpose in life predicts treatment outcome among adult cocaine abusers in treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 40(2), 183-188.
Mascaro, Nathan. Rosen, David H. Morey, Leslie C. (2004). The development, construct validity, and clinical utility of the spiritual meaning scale. Personality and Individual Differences .37(4).845-860.
Pattakos, Alex (2007). Prisoners of our thoughts: Viktor Frankls principals for discovering meaning in life and work. San Francisco: Berrett-Koehler publishers.
Richardson Jim.H.S. , Golden-Kreutz S.A., Anderson, D.M.,B.L.(2006). Sterategies used in coping with a cancer diagnosis predict meaning in life for survivors. England: Wiely.
Schulenberg, Stefan E., Hutzell, Robert R., Nassif, Carrie & Rogina, Juliuse M(2008). Logotherapy for clinical practice psychotherapy. Theory/ Research/ Practice/ Training, 45(4), 447-463.
Siyam, Sh. (2007). Drug abuse prevalence between male students of different universities in Rasht in 2005. Zahedan journal of research in medical sciences. 8(4). 279-285.
Steger,M.F. & Omishi.L. (2004). is a life without meaning satisfying? Journal of gerontology , series B, 54, 125-135.
Synder, C.R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry. 13.249-275.
Synder, C. R. Feldman, David B. Taylor, Julia D. Schroeder, Lisa L. Adams, Virgil H. (2000). The roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths Applied and Preventive Psychology, 9(4), 249-269.