نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور msaffarinia@yahoo.com

2 . استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور farhad.shaghaghi@gmail.com

3 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول مقاله) دانشگاه فرهنگیان- پردیس سنندج bahram.maleki@gmail.com

چکیده

زمینه: اخیراً موج جدیدی در پژوهش‌های مربوط به خودشیفتگی توسط روانشناسان شخصیت و بالینی، با گسترش ابزار معروفی به نام پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته ایجاد شده است. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان­سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته 40 سؤالی در جمعیت ایرانی بود.
روش: نمونۀ پژوهش شامل 410 نفر دانشجوی سال 1390 با میانگین سنی 26/25 (234 مرد و 176 زن) بود که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته، مقیاس خودشیفتگی پرسشنامۀ چند محوری بالینی میلون-3 و مقیاس‌های برون گرایی و توافق جویی پرسشنامۀ ﺷﺨﺼﻴﺖ پنج ﻋﺎﻣﻠﻲ پاسخ دادند. ضرایب پایایی از نوع همسانی درونی و بازآزمایی و روایی هم‌زمان گزارش شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته به ترتیب برابر با 81/0 و 77/0 بود. همچنین ضرایب همبستگی نمرۀ کل این پرسشنامه با پرسشنامۀ چند محوری بالینی میلون-3 و خرده مقیاس برون­گرایی و توافق­جویی پرسشنامۀ ﺷﺨﺼﻴﺖ پنج ﻋﺎﻣﻠﻲ به ترتیب برابر با 82/0 و 73/0 و 68/0 محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای مناسب پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته است.
نتیجه­گیری: نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل هفت عاملی این پرسشنامه در جامعۀ ایرانی برازش دارد. همچنین نتایج تحلیل عامل چند متغیری نشان داد که میانگین کلی نمرات مردان از نمرات زنان در سطح معنی داری بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Preliminary Investigation of Psychometric Properties of Narcissistic Personality Inventory (NPI-4)

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinia 1
  • Farhad Shaqaqi 2
  • Bahram Maleki 3

1 Assistant Professor, Department of Social Psychology, Payam-e Noor University; email: msaffarinia@yahoo.com

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam-e Noor University; email: farhad.shaghaghi@gmail.com

3 PhD Candidate, Psychology, Payam-e Noor University; email: bahram.maleki@Gmail.com

چکیده [English]

A recent surge in narcissism research by personality and clinical psychologists has been prompted thanks to the development of the Narcissistic Personality Inventory )NPI-40). The purpose of the present study is to investigate the psychometric properties of the Persian version of NPI-40.
A total number of 410 (234 male and 176 female) students in the academic year 2011-2012 with an average age of 25-26 years were selected through stratified sampling to serve as the subjects of this study. They completed NPI-40, Millon Clinical Multiaxial Inventory–III (MCMI-III) and Extraversion Agreeableness Subscales of Five-Factor Inventory (NEO-FFI). The reliability coefficients of internal consistency, test-retest and concurrent validity were also reported.
The results showed that the total NPI-40 test-retest reliability and internal consistency were 0/81 and 0/77, respectively. The correlation coefficients between NPI-40 and MCMI-III and Extraversion Agreeableness Subscales of NEO-FFI were also reported at 0/82, 0/73 and 0/68, which indicate a satisfactory convergent validity for NPI-40.
Confirmatory factor analysis results showed that the seven-factor model of NPI-40 fits the Iranian sample. MANOVA results also indicated that the total score of Narcissism for men is significantly higher than the one for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissistic Personality Inventory (NPI-40)
  • Psychometric properties
  • reliability
  • validity
خواجه موگهی، ناهید. (1373). آماده سازی مقدماتی فرم فارسی پرسشنامۀ بالینی چند محوری میلون – 2 در شهر تهران. رسالۀ کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، انستیتو روان‌پزشکی تهران.
شریفی، علی اکبر. (1381). هنجاریابی آزمون بالینی چند محوری میلون-3 در شهر اصفهان، رسالۀ کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه اصفهان.
شریفی، علی اکبر. مولوی، حسین. نامداری، کوروش. (1386). روایی تشخیصی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3. دانش و پژوهش در روان شناسی، 34، (27-38).
گروسی فرشی، میرتقی. مهریار، امیرهوشنگ. قاضی طباطبایی، محمود. (1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. فصل‌نامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال یازدهم، شماره 39، ص 198-173.
محمد زاده، علی. (1388). اعتبار سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (16-NPI) در جامعۀ ایرانی. مجلۀ اصول بهداشت روانی. سال 11، (4)،274-281.
 
 
منابع لاتین
Ames, D, R. Rose, P. Anderson, C, P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality 40 , 440–450.
Campbell,W. K., & Foster, J. D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. Frontiers in social psychology: The self (pp. 115–138). New York, NY: Psychology Press.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
Craig, R, J. (1999). Overview and current status of the Millon Clinical Multiaxial Inventory. Journal of Personality Assessment,72.(3) ,390-406.
Edelstein, R, S. Yim, I, S. Quas, J, A. (2010). Narcissism predicts heightened cortisol reactivity to a psychosocial stressor in men. Journal of Research in Personality 44, 565–572.
Emmons, R. A. (1984). Factor analysis and construct validity of the Narcissistic Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 48, 291–300.
Emmons, R. A. (1987). Narcissism: theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1) , 11–17.
Foster, J. D., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2003). Individual diVerences in narcissism: InXated self-views across the lifespan and around the world. Journal of Research in Personality, 37, 469–486.
Freud, S. (1914/1957). On narcissism: An introduction. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological work of Sigmund Freud. London: Hogarth Press.
Hsu, Louis, M. (2002). Diagnostic Validity statistics and the MCMI-III. Psychological Assessment. 14, (4), 410-422.
Kohut, H. (1977). The restoration of the self. New York: International Universities Press.
Kernberg, O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.
Kubarych, T, S. Deary, I, J. Austin, E,  J. (2004). The Narcissistic Personality Inventory: factor structure in a non-clinical sample. Personality and Individual Differences 36 ,857–872.
Loevinger, J. (1957). Objective tests as instruments of psychological theory. Psychological Reports, 3, 635-694.
McHoskey, J. (1995). Narcissism and machiavellianism. Psychological Reports, 77, 755–759.
Miller, J. D., Maples, J,. Campbell, W, K. (2011). Comparing the construct validity of scales derived from the Narcissistic Personality Inventory. Journal of Research in Personality,
Miller, J. D., Campbell,W. K., Young, D. L., Lakey, C. E., Reidy, D. E., Zeichner, A., et al.(2009). Examining the relations among narcissism, impulsivity, and self-defeating behaviors. Journal of Personality, 77, 761–794.
Millon, T. (1994). Millon Clinical Mmultiaxial Inventory-III Manual. Minneapolis, MN: National Computer Systems.
Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12, 177–196.
Murray, H. A. (1938). Explorations in personality: A clinical and experimental study of fifty men of college age. New York: Oxford University Press.
Prifitera, A., & Ryan, J. (1984). Validity of the Narcissistic Personality Inventory NPI in a psychiatric sample. Journal of Clinical Psychology, 40, 140–142.
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54,(5) , 890–902.
Rosario, P, M. White, R, M. (2005). The Narcissistic Personality Inventory: Test-retest stability and internal consistency. personality and Individual Differences, 39, (10), 75-81.
Soyer, R. B., Rovenpor, J. L., Kopelman, R. E., Mullins, L. S., & Watson, P. J. (2001). Further assessment of the construct validity of four measures of narcissism: replication and extension. Journal of Psychology, 135, 245–259.
Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002). The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 819–834.
Watson, P. J., & Morris, R. J. (1991). Narcissism, empathy and social desirability. Personality and Individual Differences, 12(6) , 575–579.
Watson, P. J., Little, T., Sawrite, S. M., & Biderman, M. D. (1992). Measures of the narcissistic personality: complexity of relationships with self-esteem and empathy. Journal of Personality Disorders, 6(4) , 434–449.
Watson, P. J., Grisham, S. O., Trotter, M. V., & Biderman, M. D. (1984). Narcissism and empathy: Validity evidence for the Narcissistic Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 48, 301–305.
Watson, P. J., Hood, R. W., & Morris, R. J. (1984). Religious orientation, humanistic values, and narcissism. Review of Religious Research, 25, 257–264.