نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

2 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری esmaeil.sharifi@gmail.com

چکیده

زمینه: این پژوهش به منظور بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان صورت گرفته است.
روش: نمونه ایی به حجم 293 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت  نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار لیزرل LISREL و SPSS (اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کلی مؤلفه‌های خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی بر بهزیستی ذهنی) مورد بررسی قرار گرفت.
 
یافته‌ها: نتایج به دست آمده در این پژوهش منجر به تدوین یک مدل گردید: در مدل به دست آمده نتایج بیانگر آن است که خود کارآمدی و خوشبینی و حمایت اجتماعی مطلوب بر شادکامی اثر معنادار دارند. همچنین متغیرهای خودکارآمدی و خوشبینی بر شادکامی اثر مستقیم و معنادار نشان دادند. در مدل مورد بحث متغیرهای خودکارآمدی و خوشبینی جمعاً توانستند 42 درصد واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که با افزایش سطح خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی دانشجویان، احساس بهزیستی ذهنی در آن‌ها افزایش می‌یابد. همچنان که در مدل نهایی نیز مشخص شده است که این سه متغیر  دارای نقش مستقیم و غیر مستقیم در افزایش احساس بهزیستی ذهنی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Self-Efficacy, Social Support and Optimism in Prediction of Mental Wellbeing: Towards a Structural Model for Students

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Sha'bani 1
  • Azadeh Bolouki 1
  • Esma'il Mamsharifi 2

1 . MA Holder, Measurement

2 . MA Holder, Measurement

چکیده [English]

This study aims to investigate the role of self-efficacy, social support and optimism in predicting mental wellbeing in order to develop a structural model in students. A sample of 293 BA, MA and PhD students from Faculty of Psychology of Allameh Tabataba'i University was selected through stratified sampling method. The collected data were analyzed using LISREL and SPSS software, and the direct, indirect and overall impacts of the variables of self-efficacy, social support and optimism on mental wellbeing were investigated.
The results led to the composition of a model. In the obtained model, the results indicate that a desirable level of self-efficacy, optimism and social support have a significant impact on happiness. In addition, the two variables of self-efficacy and optimism showed a direct and significant impact on happiness. In the discussed model, the variables of self-efficacy and optimism were able to explain 42 percent of the variance of mental wellbeing.
In conclusion, it seems that any increase in the level of the students’ self-efficacy, social support and optimism heightens their feeling of mental wellbeing. As found in the final model, the three variables directly and indirectly improve the feeling of mental wellbeing

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental wellbeing
  • self-efficacy
  • social support
  • Optimism
افضلی، اعظم. (1386). بررسی ارتباط خوشبینی با بهزیستی روانشناختی و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
افشاری، سمانه. (1386). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، عزت نفس و عوامل شخصیتی با رضایت مندی از زندگی دانشجویان. کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
سرمد،زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
کرلینجر، پدهازر. (2005). رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری. (ترجمه‌ی حسن سرایی). تهران: انتشارات سمت، 1384.
میرزا حسین، حسن. (1386). تبیین مدل پیش بینی ذهنی و روانشناختی در بین مبتلایان به فوبیای اجتماعی. دکتری. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
هومن، حیدر علی. (1384). مدل یابی  معادلات  ساختاری با کاربرد  نرم افزار لیزرل. چاپ اول. تهران. انتشارات سمت.
محمد زاده، علی. (1388). اعتبار سنجی پرسشنامه‌ی شخصیت خودشیفته (16-NPI) در جامعه‌ی ایرانی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی. سال 11، (4)،274-281.
 
 
منابع لاتین
Carver , C. S. & Scheier, M. F. (1992). Effects of optimism on psychological and physical well-being, Theoretical overview and empirical update. Cognitive Thherapy and Research, Vol (16). 201-228.
Diner, E. (1998). subjective well-being is essential to well-being. Psycho.Inq. 9.
Diner, E. Lucas RE. (2000). subjective emotional well-being .In Hand book of Emotional .ed .M Lewis ,1M Havilland .New York : Gilford . 2nd Ed
Doeglas, D. Suurmeijer, T. Briancon, S. Moum, T. Krol, B. Bjelle, A. et al .(1996). An international study on measuring social support: interaction and satisfaction. Social Science and Medicin, 43, 1389-1397.
Karademas Evangelos C. KALANTZI-AZIZI. (2004). Anastasia personality and individual differences ISSN 0192-8869 coden peidd9.2004, Vol ,37, n, pp. 1033-1043 .
Karademas, C. Evangelos. (2006 ). Self-efficacy, social support and well-being the  mediating role of optimism. personality and individual differences. science direct.
Ryan R M. (2001). on happiness and human potentials: A Review of Research                                                                                                                                   on hedonic and Eudaimonic well- being. Annual review of psychology.
Sayal, K, Checkley, S. Rees. M. Jacobs, C, Harris. T, Papadopoulos, A, et al. (2002). Effects of social support during weekend leave on cortisol and depression rating: a pilot stady. Journal of Affective Disorders, 71, 153-157.
Schweizer, K. & Koch .W. (2001). The assessment of components of optimism by POSO-E Personality  and Individual Differences, 31, 563 -574.