تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر،کارشناس ارشد روان شناسی عمومی E-mail: Barghandan_s@yahoo.com

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر، دکترا روان شناسی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن

چکیده

زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می‌آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می‌باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی‌های مختلفی در او به وجود می‌آورد. همه افراد در زندگی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند، با این حال هرکس به شیوه‌ی خود به مسایل پاسخ می‌دهد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش آموزش مدیریت خشم بر سازگاری دانش آموزان می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سازگاری AISS ویژه دانش آموزان دبیرستانی بهره گیری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت می‌باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که F مشاهده شده از نظر آماری معنی دار می‌باشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها، اجرای برنامه آموزش مدیریت خشم می‌تواند در بالا بردن سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده و از شدت ناسازگاری آنان بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Anger Management Training on Social Adjustment of High School Female Students in Rasht City

نویسندگان [English]

  • Sepideh Barghandan 1
  • Morteza Tarkhan 2
  • Nima Ghaemi Khomami 3
1 Coach Payam Noor University Ramsar E-Mail: Barghandan_s@yahoo.com
2 Faculty Member of Payam Noor University Ramsar
3 Student General Psychology, Islamic Azad University Branch
چکیده [English]

Adolescence is one of the important stages of evolution in human life that associated with frequency of stressful factors. This course represents a deep change that separates children of adult and creates the different transformations in it. All people living with challenges and problems but everyone answers to the issues in their way. Some of them face in reasonable assessment and logical way. In contrast, some other try in different methods such as the occurrence of anger and aggression, taking refuge in alcohol and other drugs and avoid of dealing with problems by ineffective strategies Instead of adjustment coping.  The aim of this study was to determine the efficacy of anger management training on social adjustment of high school female students in Rasht city.The design of this study is experimental with pretest-post test control group. Statistical population of this research is all of the high school female students in Rasht city that have been studying in 1389-90. . Sampling (n= 30) was done from subjects with Adjustment Inventory for High school Student (AISS) that their score were higher than group mean score and were divided in control (n=15) and experimental (n=15) groups. The experimental group attended at anger management training program in 8 sessions, 90 minutes each. Data analyzed by MANCOVA method’s at SPSS-16 software.
The finding indicated that observed F proportion was statistically significant (p < 0.05According to these result, anger management training can be effective in increasing social adjustment or reducing the Intensity of Non-social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger Management
  • social adjustment
  • adolescence
  • students
منابع فارسی
احمدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات. (1378). روان شناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک)، تهران : انتشارات بنیاد.
اللهیاری، عباسعلی. (1376). بررسی رابطه تنیدگی زدایی با  کاهش  پرخاشگری،  پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
ریو، جان مارشال. انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی (1383). نشر ویرایش.
سهرابیان، طاهره. (1379). بررسی رابطه نگرش مذهبی و میزان سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.
سینها، ای. کی. پی.؛ سینک، آر. پی. (1380). راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی. ترجمه ابوالفضل کرمی. تهران: مؤسسه روان تجهیز سینا.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1377). فلسفه­ی آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر.
صادقی، احمد. (1380). بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری، عاطفی بر کاهش رفتار پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
صادقی، احمد؛ احمدی، سید احمد؛ عابدی، محمدرضا. (1379). بررسی اثر بخشی گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- رفتاری عاطفی بر کاهش پرخاشگری، نشریه روانشناسیوعلومتربیتی، شماره  21.
صادقی موحد، فریبا. نریمانی، محمد. رجبی، سوزان (1387). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل.
 کارتلج، جی اف، میلبرن. (1943). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان. ترجمه محمد حسین نظری نژاد (1385).
کلینکه، الک ریس. (1944). مهارت‌های زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی (1386)، تهران،     رسانه‌های تخصصی.
مبلغی، نفیسه. (1389). مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و حل مسأله بر میزان سازگاری و پرخاشگری دختران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
ملکی، صدیقه. (1386). بررسی تأثیر آموزش گروهی و فردی مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دانشجویان ناحیه 2 کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی.
منصور، محمود. (1374). روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از کودکی تا پیری. نشر ترمه. تهران.
نویدی، احد. (1385). آزمودن تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های خود نظم دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه دکترای روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
نویدی، احد. (1387). بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران. مجلهروانپزشکی و روانشناسیبالینیایران، سال چهاردهم، شماره 4.
هترنیگتون، ای‌ میویس‌ و همکاران. (1979). روان‌شناسی‌ کودک‌ از دیدگاه‌ معاصر. ج‌ 2، ترجمه‌ جواد طهوریان‌ و همکاران. چاپ‌ اول، انتشارات‌ معاونت‌ فرهنگی‌ آستان‌ قدس.
یاوریان، رویا؛ گلشن، طیبه؛ اعجاز، هاله. (1385). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر ارومیه. مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران. تهران.
وزیریان محسن، مستشاری گلاره. (1381). راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد. تهران :پرشکوه.ص33-51.
منابع لاتین
Baker, L., & Scarth, K. (2005). Cognitive-behavioral therapy for conduct disorder. U.S.A.
Bar-On, R. (2001). Emotional intelligence and selfactualization. In J. Ciarrochi, J. P. Fogas, and J. D. Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everday life. U.S.A: Taylor & Francis.
Breslin, J. H. (2005). Effectiveness of a rural anger management program in preventing domestic violence recidivism. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/3151308.
Deffenbacher، J.; Demm، P. & Brandon, A. (1986). High general anger: correlates and treatment. Behavior research and therapy. 24. 480-489.
Ebbighausen, L. A. (2005). Students advocating against violence initiative: An evaluation of a social cognitivebehavioral- based anger management program (Digital Dissertations). Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3206520.
Feindler, E. L. (1995). Ideal treatment pckage for children and adolescents with anger disorder. In H. Kassinove (Ed.) Anger disorders: Definition, diagnosis and treatment. Washington, DC.: Taylor and Francis.
Feindler, E. L., & Ecton, R. B. (1986). Adolescent anger control: Cognitive-behavioral techniques. New York: Pergamon Press.
Feindler, E. L., & Weisner, S. (2005). Youth anger management treatments for school violence prevention. Unpublished   manuscript.
Fisher, R. (2004). Anger management group intervention for adults with developmental disabilities. Available on: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ MQ93550.
Goldstein, A. P. (2005). Evaluation of effectiveness. In A. P. Goldstein., R. Nensen., B. Daleflod, & M. Kalt (Eds.), New Perspectives on Aggression Replacement Training. John Wiley & Sons, Ltd.
Jankowski, S. (2005). The effectiveness of anger management group therapy in the treatment of chemically dependent patients. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3188693.
Kellner, M. H., & Bry, B. H. (1999). The Effect of anger management groups in a day school for emotionally disturbed Adolescents. Adolescence, 34, Issue 136.
Larson, J.D.(1999). Anger and aggression management techniquestrough the think first curriculum. Journal of Offender Rehabilitation, 18, 101-117.
Lochman, J. E., Barry, T. D., & Pardini, D. A. (2003). Anger control training for aggressive youth. In A. E. Kazdin, J. R. Weisz (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York: The Guilford Press.
Lochman, J. E., FitzGerald, D. P., & Whidby, J. M. (1999). Anger management with aggressive children. In C. Schaefer (Ed.), Short-term psychotherapy groups for children. Northvale, NJ: Jason Aronson.
Macvaugh, G. S. (2004). Outcomes of court intervention and diversionary programs for domestically violent offenders.Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3143323. May, A. M. (2005). Gaining self control: Art therapy for anger management with adolescent male sex offenders. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 1425964.
Mazzotta, M. A. (2004). Perceptions about schooling and substance abuse treatment success from court-mandated adolescent males. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3120770.
O’Neill, H. (2006). Managing anger (2nd. ed.). John Wiley & Sons, Ltd.
Pilet, G. A. (2002). Efficacy of adult psychoeducation in an anger management portion of a domestic violence treatment program. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3052663.
Portner, J. (1997). Violence-prevention program reduces aggressive behavior. Education Week, Issue 36.
Riese, S. A. (2004). The efficacy of a violence prevention intervention with elementary school children. Available on: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3138859.
Schmitz, M. J. (2005). An outcome study to determine the clinical effectiveness of an anger management program in an adult, rural Minnesota sample. Available on: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3187642.
Sharp, S. R. (2003). Effectiveness of an anger management training program based on Rational Emotive Behavior Theory (REBT) for middle school students with behavior problems. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3107682.
Sipsas, H. A. (2000). The student created aggression replacement education program: A cross-generational application. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 9990775.
Stillman, A. M. (2005). The effect of anger management and communication training on functional and qualityof- life status in fibromyalgia patients. Available on: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3206742.
Taylor, J. L., & Novaco, R. W. (2005) . Anger treatment for people with developmental Disabilities: A theory, evidence and manual based approach.  John Wiley &Sons, Ltd.
Taylor, G. J., Novaco, R. W., & Gillmer, B. (2002). Cognitivebehavioral treatment of anger intensity among offenders with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, 151-165.