اثربخشی آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی.

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

4 دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

در این پژوهش برای آزمایش تأثیر آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌بر میزان اضطراب و ظرفیت حافظه کاری در نوجوانان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای، پس از غربالگری با استفاده از آزمون خودسنجی اضطراب زونگ (1970)، 40 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه ظرفیت حافظه کاری دانیمن کارپنتر (1980) پاسخ دادند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 12 جلسه آموزشی یک ساعته (هر هفته 3 جلسه)، تحت آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌قرار گرفت (به گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی ارائه نشد.) پس از پایان جلسات آموزشی، آزمون‌های خودسنجی اضطراب زونگ و ظرفیت حافظه کاری دانیمن کارپنتر مجدداً توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده‌های به دست امده با آزمون‌های t مستقل و وابسته و تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌موجب کاهش میزان اضطراب و افزایش ظرفیت حافظه کاری نوجوانان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Relaxation Training on Anxiety and Working Memory Capacity

نویسندگان [English]

  • Monir Kalāntar-Qoreyshi 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Abbās Zāmyād 3
  • Fariborz Dortāj 4
1 Master of Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University
3 Assistant Professor, Kerman University of Medical Sciences
4 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

In this study we examine the effect of relaxation training on anxiety reduction and on working memory capacity (WMC). In an experimental study the students of a secondary school in Tehran were selected using random cluster sampling. Through an anxiety test based on the Zung Self-Rating Anxiety Scale (1970), 40 girl students were divided into two test and control groups by random assignment. In the pre-test, students responded to questionnaire of working memory capacity (Daneman & Carpenter, 1980). The tests were organized in group form. In the next stage of research, the test group received 12 one-hour session training (3 sessions per week), and were offered relaxation techniques, as well as deep breathing and muscle relaxation, while no training was provided for the control group. Upon completion of the sessions in the post-test stage, both test and control groups were tested again with Zung Self-Rating Anxiety Scale and questionnaires of working memory capacity (Daneman & carpenter, 1980). The statistical methodology was based on multivariate analysis of covariance. The results of this study suggest that relaxation training increases the working memory capacity and its components, i.e. storage and processing, by way of decreasing anxiety. Therefore, relaxation training is a useful strategy for reduction of anxiety and promotion of working memory capacity

کلیدواژه‌ها [English]

  • relaxation
  • Anxiety
  • Working memory
  • adolescence
-   مجتبی زاده، مجتبی. (1383). بررسی رابطه حافظه کاری و اضطراب و پیشرفت تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-   جاریانی، مژگان؛ ساکی، ماندانا؛ مومنی، ناهید؛ ابراهیم زاده، فرزاد؛‌ سیدیان، علی. (1390). تأثیر روش آرام سازی پیش رونده عضلانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی، فصلنامه علمی‌پژوهشی یافته،‌13(3).
-   چراغی، فرشته؛ مرادی، علیرضا؛ فراهانی، محمدتقی. (1387). مطالعه اثر اضطراب صفت و موقعیت پرفشار بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال؛ مجله علوم رفتاری، 2 (1).
-   گلی، فرزاد؛ امینی، علی؛ گل آبادی، مجید. (1384). تأثیر تن آرمی‌ بر اضطراب دانش‌آموزان، دو ماهنامه سلامت تن و روان (دانش یوگا)، 3(14).‌
-   هاشم زاده، اعظم؛ گروسی فرشی، میرتقی؛ چلیپانلو، غلامرضا؛ ملکی راد، علی اکبر. (1390). بررسی اثر‌بخشی راهبردهای تن‌آرامی ‌و توجه گردانی در کاهش اضطراب انواع بیماران قلبی، مجله علمی ‌پژروهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(3).
-   مرادی، علیرضا؛ چراغی، فرشته؛ فراهانی، محمدتقی. (1387). اثر اضطراب و نحوه ارائه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال، فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز،  3 (11).
-   هروی کریموی،‌ مجید؛ جدید میلانی، مریم؛ رژهة، ناهید؛ ولایی، ناصر. (1383). بررسی تأثیر آموزش تن‌آرامی ‌بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 14(43).
-    Alloway, T.P. & Alloway, R.G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of Experimental Child Psychology, 106.
-    Ashcraft, MH, Kirk, EP. (2001).The relationships among working memory, maths anxiety and performance. Journal of Experimental Psychology: General;130(2).
-    Baddeley,  AD, Hitch, G. (1974). Working memory. In: G. Bower, Editor, The psychology of learning and motivation, New York: Academic Press; Vol.8.
-    Baddeley, AD.(1986). Working memory. London: .Oxford University Press.
-    Baddeley, AD. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford University Press.
-    Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: Concurrent prediction by working memory, verbal ability and component skills. Journal of Educational Psychology, 96.
-    Conrad, A. & Roth, W.T. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: It works but how? Journal of anxiety, 21.
-    Cowan, N., Elliot, E.M., Saults, J.s., morey, C.C., Mattox, S., Hismjatullina, A., Conway, A.R.A. (2005). On the capacity of attention: Its estimation and its role in working memory and cognitive aptitudes. Cognitive psychology, 51.
-    Cowan, NM, Fristoe, EM, Elliot, RP, Brunner , Saults, JS. (2006). Scope of attention, control of attention, and intelligence in children and adults, Memory & Cognition, 34.
-    Crowe, S. F., Matthews, C., & Walkenhorst, E. (2007). Relationship between worry, anxiety and thought suppression and the components of working memory in a non-clinical sample. Australian Psychologist, 42, 3.
-    Curtis, C.A. (2009). The relationship between anxiety, working memory and academic performance among secondary school pupils with social, emotional and behavioral difficulties: A test of processing efficiency theory. Doctoral Thesis, University of Southampton.
-    Daneman, M, Carpenter, PA. (1980). Individual differences in working memory and reading, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior ,19 (4), 450–466.
-    Derakshan, N., & Eysenck, M. W. (1998). Working memory in high traitanxious and repressor groups. Cognition and Emotion, 12, 697-713.
-    Dutke, S., & Stober, J. (2001). Test anxiety, working memory and cognitive performance: Supportive effects of sequential demands. Cognition and Emotion, 15, 3.
-    Elliman, N.A., Green, M.W., Pogers, P.J., Finch, G.M. (1997). Processing- efficiency theory and the working memory system: Impairments associated with sub-clinical anxiety. Personality and Individual Differences, 23(1).
-    Engle, RW, Kane, MJ. (2004). Executive attention, working memory capacity, and a two-factor theory of cognitive control. In: Ross, B. Editor. The psychology of learning and motivation,NY: Elsevier; Vol.44.
-    Estrada, M. (2009). Effect of anxiety on children`s working memory. Published in University of Toronto (Canada). Available in ProQuest.
-    Eysenck, M.W.(1979). Anxiety, learning, and working memory: A reconceptualization. Journal of Research in Personality, 13.
-    Eysenck, M.W. (1982). Attention and arousal: Cognition and performance. New York: Springer-Verlag.
-    Eysenck, M.W., and  Calvo, M.G. (1992). Anxiety and performance: The Processing Efficiency Theory. Cognition and Emotion, 6(6).
-    Eysenck, M. W., Payne, S., & Derakshan, N. (2005). Trait anxiety, visuospatial processing and working memory. Cognition and Emotion, 19.
-    Eysenck, M.W., Drakshan, N., Santos, R.  and  Calvo, M.G. (2007). Anxiety and cognitive performance: attentional control theory. Emotion (Washington, D.C.), 7.
-    Fales, C. L.,  Barch, D. M. Burgess, G. C.Schaefer, A. (2008). Anxiety and cognitive efficiency: Differential modulation of transient and sustained neural activity during a working memory task. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 8(3).
- Fernandez, M.R. (2007). The impact of relaxation training on cognition and academic ability. North central University, 3253087 ,1303.
-    Grimley, M., & Banner, G. (2008). Working memory, cognitive style and behavioural predictors of GCSE exam success. Educational Psychology, 28.
-    Hadwin, J. A., Brogan, J., & Stevenson, J. (2005). State anxiety and working memory in children: A test of processing efficiency theory. Educational Psychology, 25.
-    Hirokawa, E. (2004). Effects of music listening and relaxation instructions on arousal changes and the working memory task in older adults. Journal Music Therary, 41(2).
-    Hopko, D.R., Ashcraft , M.H., Kenneth, J., Ruggiero, K.J., Lewis, C. (1998). Mathematics Anxiety and Working Memory: Support for the Existence of a Deficient Inhibition Mechanism. Journal of Anxiety Disorders, 12(4).
-    Hudetz, J.A., Hudetz, A.G., Klyman, J. (2003). Relationship between relaxation by guided imagery and performance of working memory. Psychological Reports, 86(1), 15-20.
-    Hudetz, J. A., Hedetz, A. G., Reddy, D. M. (2004). Effect of relaxation on working memory and the bi spectral index of the egg. Psychological Reports, 95(1).
-    Kane, M.J., Conway, A.R.A., Hambrick, D.Z., Engle, R.W. (2007). Variation in working memory capacity as variation in executive attention and control. In: Conway, A.RA., Jarrold, C, Kane, MJ, Miyake, A, Towse, JN, Editors. Variation in working memory. NY :Oxford.
-    MacLeod, C, Donelan, AM.  (1993). Individual differences in anxiety and the restriction of working memory capacity. Personality and Individual Differences 15(2).
-    Raghubar, K.P.R., Barnes, M., Hecht, S.A. (2010). Working memory and mathematics: A review of developmental, individual difference, and cognitive approaches. Learning and Individual Differences,  20.
-    Reinecke, A., Rinck, M., Becker, E.S. (2008). How preferential is the preferential encoding of threatening stimuli?: Working memory biases in specific anxiety and the Attentional Blink. Journal of Anxiety Disorders, 22(4).
-    Richards, A.L. (2009). The effects of state anxiety, arousal, and emotion regulation on a working memory task with unpleasant distracters. Published in University of California, available in PreQuest.
-    Riding, R.J., Grimley, M., Dahraei, D., & Banner, G. (2003). Cognitive style, working memory and learning behavior and attainment in school subjects. British Journal of Educational Psychology, 73.
-    Shackman, A. J., Sarinopoulous, I., Maxwell, J. S., Pizzagalli, D. A., Lavric, A., & Davidson, R. J. (2006). Anxiety selectively disrupts visuospatial working memory. Emotion, 6.
-  Sharp, C., Coltharp, H., Hurford, D. & Cole, A.,K. (2000). Increasing mathematical problem-solving performance through relaxation training. Mathematical education Journal, 12 (1).
-    Spilberger, C.D. & Vagg, P.R. (1995). Test anxiety: Theory, assessment, and treatment. Philadelphia, PA: Taylor & Francis.
-  Subramanya, P. & Telles, S. (2009). Effect of two Yoga-based relaxation technique on memory scores and state anxiety. Biopsychosocial  Medicine, 3.
-    Unsworth, N. & Spillers, G. (2010). Working memory capacity: Attention control, secondary memory, or both? A direct test of the dual-component model. Journal of Memory and Language, 62(4).
-    Valo, S.R. (2008). Working memory in children with anxiety disorders & ADHD: Test of Processing Efficiency Theory. Available in ProQuest.
-    Visu-Petra, L., Miclea, M., Cheie, L., Benga, O. (2009). Processing efficiency in preschoolers` memory span: Individual differences related to age and anxiety. Journal of Experimental Child Psychology, 103(1).
-    Wolitzky-Tailor, K.B., Telch, M.J. (2010). Efficacy of Self-Administered Treatments for Pathological Academic Worry: A randomized controlled trail. Behavioral Research and Therapy, Article in Press.
-    Wood, J., Matthews, A., & Dalgleish, T. (2001). Anxiety and cognitive inhibition. Emotion, 1.