کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان: (دیدگاهی نوین در حوزه درمانگری بالینی سلامت روان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. گرمسار. ایران (نویسنده مسئول )alireza_pirkhaefi@yahoo.com

2 . استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران. تهران. ایران

چکیده

 زمینه: سلامت روان مفهومی چند متغیری است که با عوامل گوناگونی در ارتباط است. آنچه در این میان در حوزه درمانگری بالینی کمتر مورد بررسی قرارگرفته تأثیر نقش خلاقیت بر پدیدآیی سلامت روان است.
هدف: پژوهش به منظور بررسی نقش‌های بالینی خلاقیت در پیش بینی و تبیین سلامت روان اجرا گردید.
روش: نمونه پژوهش شامل 120 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های شهر تهران بود که  با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش در قالب طرح آزمایشی چهار گروهی سولومن اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون خلاقیت تورنس، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ، خودکارآمدی شرر و انطباق با فشار روانی لازارورس بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
 یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فعال سازی خلاقیت در نمونه پژوهش توانست تأثیر معنی داری بر افزایش سلامت روان، خودکارآمدی و روش انطباقی آنان بگذارد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که تحریک مؤلفه‌های خلاقیت فرایند سلامت روان، خودکارآمدی و روش انطباقی افراد را تسهیل می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Application of Creativity Therapy Model on University Students: A New Vision in Clinical Mental Health Therapy

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Pirkha'efi 1
  • Ahmad Borjali 2
1 . Assistant Professor, Islamic Azad University of Garmsar; e-mail: alireza_pirkhaefi@yahoo.com
2 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Mental health is a multivariate concept that is related to various factors. Unfortunately, the impact of creativity on the development of mental health has been underexamined in the field of clinical therapy.
The present research was designed to investigate the clinical roles of creativity in the prediction and explanation of mental health.
A statistical sample of 120 male and female university students of Tehran was randomly selected through the process of multi-stage cluster sampling. Solomon's four-groups design was implemented in the study. Research tools included Torrance Test of Creative Thinking, Goldberg's General Health Questionnaire, Sherer's General Self-Efficacy Scale, and Folkman and Lazarus's Ways of Coping Questionnaire. The data were analysed using the covariance analysis.
The results of the covariance analysis showed that the activation of creativity in samples could have a significant impact on increasing mental health, self-efficacy and coping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity therapy
  • Mental Health
  • self-efficacy
  • coping
ابراهیمی، احترام. (1384). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک‌های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روانی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
خسروانی، سولماز. (1384). رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
داوری، رحیم. (1386). «رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با سبک‌های کنار آمدن با استرس». مجله اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دوره دوم. شماره 6. زمستان
سلطانی عمروآبادی. م. (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
شولتز. دوان. (1366). روان شناسی کمال (ترجمه گیتی خوشدل) نشر نو .چاپ سوم (سال انتشار اثر به زبان اصلی 1977).
محمدی.فریده، صاحبی.علی. (1380). «بررسی سبک حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی». مجله علوم روان‌شناختی. دوره اول. شماره 1. پائیز
یانگ. جفری. (1384). شناخت درمانی اختلال‌های شخصیت (ترجمه علی صاحبی، حسن حمیدپور) انتشارات آگه. چاپ اول (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1999).
 
منابع لاتین
Amabile.T and Hennessey.A (1987) Creativity and learning. N. E. A .National Education Association .washington DC.
Brannon l.and Feist.j (2007) Introduction to health psychology. Thomson WADSwort Blanter. A. (2003). Using creativity to explore in psychotherapy. psychiatric times vol xx .issue 6.
Carson. D and Becker. K. W. (2003). the role creativity in marriage and family therapy practice.journal contemporary family therapy. volume 25 number 1 march.
Dolan. P and Metcalfe. A. (2008). The relationship between innovation and wellbeing. Imperial college London.12 September .
Ekvall. G. (1991). Organizational climate for creativity and innovation in European work. Organizational psychology n 5.
Feldhusen. J. F. (1995). Creativity: A knowledge base, metacognition skills, and personality factors. journal of creative behavior.29.
Gupta.G and Bakhshi. Dogra. Kumar. (2009). Effect of gender and creativity on mental health of adolescents. Social Science Research Network.
Guilford. J. P. (1967). The nature of human intelligence. Mcgrahill. New York.
Herrman. H and Skehar. (2005). promoting mental health. World health organization.
Koh. C. (2006). reviewing the link between creativity and madness a postmodern perspective. Educational research and reviews vol 1 (7) October.
Kerr. B and Gagliardi.C. (2007). Measuring creativity in research and practice. Arizona state university.
Malchiodi.C. (2005). Expressive therapies. History. Theory and practice. Guliford publications.
Mihalyi. Csikszentmihalyi and Wolf. R. (2002). new conception and research approaches to creativity: implication of systems perspective for creativity in education.
Morgan. M. L and Wampler. K. (2004). Fostering client creativity in family therapy: A process research study.  journal contemporary family therapy.vol 25 n2.june.
Malouf. G. M. Thorstiensson. E. B and Schuttle. N. S. (2007). The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problems. clinical psychology review 27.
Mccrae. R. (1987). Creativity. journal ‌‌‍‍‍‍of ‌personality and social psychology. vol 2 n6 Maslow. A. H. A theory metamotivation: the biological rooting of the value-life. Journal humanistic psycho.vol 7.
Meng. J. L. (2001). The study of creativity of engineering curriculum of department of technology education in college. international conference engineering education. august 6.oslo.norway.
Ogunyemi. A. O and Mabekoje. S. O. (2004). Self efficacy. risk-taking behavior and mental health as predictors of personal growth initiative among university undergraduates. Journal of research in educational psychology.vol 4 n12.
Prilleltensky. I and prilleltensky. O. (2006). Promoting wellbeing. John Wiley and Sons Inc.
Pavitra. KS and Chandrashekar. (2008). Creativity and mental health: A profile of writers and musicians department of psychiatry. NIMHANS. Bangalore. India.
Runco. M and Albert. R. (1990). Theories of creativity (first printing). SAGE publisher.
Seligman. M. E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to realize yours potential for lasting fulfillment. New York. simon and Schuster.
Sternberg. R. A. (1988). Three facet mode of creativity. The nature of creativity. Cambridge uni press.
Torrance. E. P. (1974). Norms technical manual Torrance test of creative thinking Personnel press.
Vollrath. M. E. (2006). Handbook of personality and health. John wiley and sons.