سبک‌های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز E-mail: zeynabkhanjani@yahoo.com

2 استاد روانشناسی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

4 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی با اختلالات شخصیت خوشه B و C است. جامعه آماری تحقیق فوق را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال 1389 تشکیل می‌دهد. با استفاده از پرسشنامه میلون ІІІ از میان تعداد 600  نفر دانشجو پس از غربالگری از لحاظ دارا بودن اختلال شخصیت، 150 نفر واجد اختلال شخصیت شناخته شدند، که از این افراد خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگ‌سال را نیز تکمیل کنند. ابزارهای بکار رفته جهت جمع آوری داده‌ها عبارت بودند از پرسشنامه چند محوری میلون ІІІ و مقیاس دلبستگی (AAQ) که هر دو ابزار از اعتبار و روایی قابل توجهی برخوردار هستند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هیچ یک از سه سبک دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی با اختلالات شخصیت خوشه B رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین سبک دلبستگی ایمن و اختلال شخصیت خوشه C رابطه منفی معنی دار و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنی داری بدست آمد. و سبک‌های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) روی هم رفته با هر دو خوشه اختلالات شخصیتB  و C رابطه مثبت و معنی داری داشتند.
 همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که فقط دو سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی توان پیش بینی خوشه اختلالات شخصیت C را دارا هستند و هیچ یک از سبک‌های دلبستگی قادر به پیش بینی اختلال شخصیت خوشه B نبودند. نتیجه اینکه بین سبک‌های دلبستگی  با اختلالات شخصیت خوشه B رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attachment Styles and Personality Disorders: An Analysis of the Relationship between Insecure Attachment Style and Cluster B and C Personality Disorders

نویسندگان [English]

  • Zeinab Khanjani 1
  • Seyyed Davoud Husseininasab 2
  • Ameneh Kazemi 3
  • Amir Panahali 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Tabriz; e-mail: zeynabkhanjani@yahoo.com
2 . Professor, Psychology, University of Tabriz
3 . MA Holder, General Psychology
4 PhD Student, Counseling, Science and Research Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

This study seeks to investigate the relationship between attachment styles and cluster B and C personality disorders. The statistical population included all undergraduate students of Islamic Azad University in the academic year 2010–2011. A total number of 600 students were asked to fill the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III), 150 of which were diagnosed with personality disorder. They were asked to complete the Adult Attachment Scale, as well. Tools used for data collection included the MCMI-III and Adult Attachment Scale whose reliability and validity are significant. The findings showed no significant relationship between secure, ambivalent and avoidant attachments and cluster B personality disorder. However, a significant negative relationship existed between secure attachment and cluster C personality disorder and a significant negative relationship with avoidant and ambivalent attachment styles. Moreover, insecure attachment styles (avoidant and ambivalent) had a significant positive relationship with both cluster B and cluster C personality disorders. Regression results also showed that only ambivalent and avoidant attachment styles could predict cluster C personality disorder while none of them could predict cluster B personality disorder. The results demonstrated that there is no relationship between attachment styles and Cluster B personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • cluster B and C personality disorders
ارغوانیان، ژیلا. (1388). رابطه اختلال شخصیتی مادران با مشکلات رفتاری دانش آموزان دبستان شهر تبریز در سال تحصیلی88-87. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز.
بشارت، محمدعلی. (1385). تبیین اختلال‌های شخصیت بر اساس نظریه دلبستگی. مجله روانشناسی معاصر. سال اول. شماره2.
بشارت، محمدعلی. (1386). مقایسه سبک‌های دلبستگی بیماران مبتلا به اختلال‌های مصرف مواد و افراد غیر مبتلا. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی. دوره31. شماره2.
خانجانی، زینب. (1384). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: انتشارات فروزش.
روزنهان، دیوید، ال و سلیگمن، مارتین، ای، پی. (1382). آسیب شناسی روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ارسباران.
سادوک، ب و سادوک. (1382). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات شهراب.
شاملو، سعید. (1377). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.
صفرزاده خوشایی، کتایون و ابوحمزه، الهام. (1385). جان بالبی (نظریه دلبستگی). تهران. نشر دانژه.
کارلوپریس، پاتریک دومک گوری. (1383). روان درمانی شناختی بیماران روان پریش اختلال‌هاشخصیت. ترجمه رسول روشن، قاسم قنبری و آزیتا شمشادی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
هالاهان، دی. کافمن، جی، ام. (1998). کودکان استثنایی، ترجمه مجتبی جوادیان. تهران : انتشارات رشد.
 
 
منابع لاتین
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol.I. Attachment. New York: basic books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: seperation.New York: basic books.
Bogaerts, S. (2005).Recalled parental bonding, Adult attachment style and personality disorder in child molesters. Journal of forensic psychiatry & psychology .Vol 16(3). pp 445 – 458.
Brennan, K. A., & Shaver, P. R. (1998).Attachment style and personality disorder: their connections to each other and to parental divorce, parental death, and perceptions of parental care giving. Journal of personality, 66, 835 – 878.
Cassidy, J & Berlin, J. (1994). The insecure/ambivalent patterns of attachment: Theory and research.child development.65,971 – 991.
Cassidy. J. (1988). Child - mother attachment and the self in six - years olds.Child development 59,121 -134.
Choi-Kain, Lois W; Fitzmaurice, Garrett ; Zanarini, Mary C; Laverdière, Olivier ; Gunderson, John G. (2009). The Relationship Between Self-Reported Attachment Styles, Interpersonal Dysfunction, and Borderline Personality Disorder. Journal of Nervous and Mental Disease November. 2009 - Volume 197 - Issue 11 - pp 816-821.
Davidson Sarah; Carol Ireland. (2009). the relationship between attachment styles, personality traits and coping in drug and non-drug users. Drugs and Alcohol Today, 9(3), pp.22-27.
Doron. G, Moulding. R, Kyrios. M & Nedljkovic. M. (2009). Adult Attachment insecurities r related to obsessive compulsive phenomena. Journal of social and clinical psychology. 28 (8).1022 – 1049.
Feeny, J, A., Noller, P. (1996).Adult Attachment stage. Publications: London.
Guidano.V, F. (1991). The self in process: toward a postrationalist cognitive theory. New York: Guilford press.
Hazen, C., Shaver, P, R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology.Vol 52 (3).pp 511 – 524.
Hoermann.S,Clarkin. J. F, Fertuck. E. A & Hall. J. W. (2002). The association of cluster B comorbidity, attachment style,and theraputio alliance with psychotherapy use in individuals with BPD.
Ijzendoorn.V, Feldbrugge. J, Derks.F, Ruiter.C, Verhagen.M, Philipse.M, der Staak.C.P. Riksen-Walraven. J. (1997). Attachment representation of personality disorder criminal offenders. American Journal of Orthopsychiatry. Volume 67, Issue 3, pages 449–459.
Irma G.H. Timmerman and Paul M.G. Emmelkamp. (2006). The relationship between attachment styles and Cluster B personality disorders in prisoners and forensic inpatients. International Journal of Law and Psychiatry. Volume 29, Issue 1, Pages 48-56.
Lopez, F. G (1995). Contemporary attachment theory: an introduction with implications for councelling psychology. the counceling psychologist.23, 395-415.
Lyddon, W, J. (1995). Attachment theory: a metaperspective for counceling psychology. The counceling psychologist.23, 479-483.
Meyer. B, Pilkonis.p, proietti. j. (2001). Attachment Styles and Personality Disorders as Predictors of Symptom Course. Journal of personality disorders.15, 5pp371-389.
Ora nakash-eisikovits.Dutra Lissla and westen drew WESTEN.(2002).Relationship Between Attachment  Patterns and  Personality  Pathology in Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Volume 41, Issue 9, Pages 1111-1123.
Patrick, M., Hobson, R. P., Castle, D., Howard, R., & Maughan, B. (1994). Personality disorders & the mental representation of early social experience . Development and Psychopathology, 4,375 – 388.
Sable, pat. (1997). Attachment, detachment and borderlile personality disorder. Psychotherapy: ory/Research/Practice/Training. Volume 34, Issue 2, Pages 171-184.
Spangler, G. Grossmann, K. (1993). Biobehavioral organization in sesurly and insecurely attached infant. child development.64, 1439-1450.
Stalker, C. A., & Davies, F. (1995). Attachment organization and adaptation in sexually abused women .Canadian journal of psychiatry, 40,234 - 240.
Turkat, I, D&Maisto, S, A. (1985). Personality disorder: application of the experimental method to the formulation and modification of personality disorders. handbook of psychological disorders. New York: Guilford.