الگوهای ارتباطی خانواده و مهارت‌های مقابله با استرس به عنوان پیش بین های استعمال دخانیات در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری 13 تا 18 سال شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)shahrestany_1366@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای ارتباطی خانواده (الگوهای گفت و شنود و        هم نوایی) و مهارت‌های مقابله با استرس (هیجان مدار و مسأله مدار) به عنوان پیش بینی کننده‌های وابستگی به سیگار در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری 13 تا 18 ساله شهر مشهد  انجام شد. نمونه پژوهش شامل 182 (91 نفر سیگاری و 91 نفر غیر سیگاری) نفر نوجوان پسر ساکن شهر مشهد بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، با انتخاب تصادفی دو ناحیه (منطقه 5 و 2) از میان نواحی 7 گانه شهر مشهد و 14 محله از میان دو ناحیه، انتخاب شدند. برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس تجدید نظر شده کوئرنر و فیتزپاتریک (1990) و برای سنجش مهارت‌های مقابله با استرس از مقیاس مهارت‌های مقابله‌ای کرمی و زینلخانی (1389) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده همه فرضیه‌های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که استعمال دخانیات در نوجوانان را می‌توان بر اساس متغیرهای الگوی ارتباطی گفت و شنود، الگوی ارتباطی هم‌نوایی، مهارت مقابله با استرس مسئله مدار و مهارت مقابله با استرس هیجان مدار پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Communication Patterns and Stress-Coping Strategies as Predictors of Smoking: A Case Study of 13 -18 year-old Male Smokers and Non-Smokers of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Karami 1
  • Maliheh Shahrestani 2
  • Samira Tavana'i Yousefian 3
  • Mina Asiabi 3
1 Faculty Member, Allameh Tabataba'i University
2 MA Student, Family Counseling, Allameh Tabataba'i University, e-mail: shahrestany_1366@yahoo.com
3 MA Student, Psychometry, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the family communication patterns (conversation-oriented and conformity-oriented) and stress-coping strategies (emotional-focused and problem-focused) as the predictors of dependence of 13–18 year-old male smokers and non-smokers to cigarette in Mashhad. A statistical sample of 182 male teenagers (91 smokers and 91 non-smokers) residing in Mashhad were randomly selected through the process of multistage cluster sampling from two regions (regions 2 and 5) among seven regions of Mashhad and from 14 districts in these two regions. A revised version of Koerner-Fitzpatrick Scale (1990) and Karami-Zinalkhani Scale were used to evaluate the aspects of family communication patterns and stress-coping skills (2010), respectively. In addition to descriptive statistics methods, discriminant analysis method was used for data analysis. The results confirmed all the hypotheses of the research and showed that the teenagers' tendency to smoking could be predicted by studying the conversation-oriented communication pattern, conformity-oriented communication pattern, problem-focused stress-coping skills and emotional-focused stress coping skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conversation-oriented communication pattern
  • conformity-oriented communication pattern
  • problem-focused stress coping skills
  • emotional-focused stress coping skills
  • smoking
سپهری، صفورا، و مظاهری، محمد علی. (1388). الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 2،150-141.
عاشوری، احمد، ملازاده، جواد، و محمدی، نورالله. (1387). اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری در بهبود مهارت‌های مقابله‌ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 3، 288-281.
کوروش نیا، مریم. (1385). بررسی تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 
 
 
منابع لاتین
Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Prrey, C. (2006). Parent-child connectedness and behavioral and emotional healthamong adolescents. Journal of preventive Medicine,30,59-66.
American Cancer Society. ( 2006). Cancer Facts and Figures. American Cancer Society, Atlanta.G.A.
Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.
Baschnagel, J. S., Coffey, S. F., Schumacher, J. A., Drobes, D. J. (2008). Between PTSD and nicotine dependence severity in crime victims. Addictive Behaviors, 11, 1441-1447.
Beatty, S. E., Cross, D. S., & Shaw, T. M., Saladin, M. E. (2008).The impact of a parent-directed intervention on parent-child communication about tobacco and alcohol. Drug and Alcohol Review, 27, 591-601.
Byrne, R. B. (2000). Relationship between anxiety, fear, self-esteem, andcoping strategies in adolescence. Journal of  Adolescence, 35, 201-215.
Center for disease control and prevention. (2006). Cigarette use among high school students-United State, 1991-2005.MMWR Weekly, 55, 724-726.
Chassin, L., Presson, C. C., Sherman, S. J., Edwards, D. A. (1990). The natural-history of cigarette-smoking predicting young –adult smoking outcoms from adolescent smoking patterns. Health Psycology,  9, 701-716.
Chassin, L., Presson, C. C., Sherman, S. J., Edwards, D. A., Davis, M. J. & Gonzalez, J. L. (2005). Parenting style and smoking-specific parenting practices as predictors  of adolescent smoking onset.  Journal of Pediatric Psychology, 30, 333-344.
Cohen, D .A. Richardson, J., &Labree, L. (1994). Parenting behaviors  and the onest of smoking and alcohol use: A longitudinal study. Pediatrics, 94, 368-375.
Diclement, R. J., Wingood, G. M., Crosby, R., & et al. (2001). Parentalmonitoring: association with adolescents risk behaviors. Pediatrics,107, 8-136.
Eftekhari, A., Turner, A. p., Larimer, M. E. (2004). Anger expression, coping, and substace use in adolescent offenders.Addictive behaviors, 29, 1001-1008.
Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (1994). Communication schema within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301.
Franken-Ingmar, H. A., Hendriks, V. M., Judith-Haffmans, P. M., Vander Meer, C. V.(2003). Coping style of substance–abuse patients: Effects of anxiety and mood disorder on coping change. Journal of Clinical Psycholigy, 59, 1125-1132.
Gau, S.F., Lui, M. C., Chiu, Y. N., Liu, C. T., Lee, M. B. (2009). Individual and Family correlates for cigarette smoking among Taiwanese college studentds. ComprehensivPsychiatry, 50, 276-285.
Gregory, S. W., Mary, E. P., & Brian, R. (2005). Individual differences inadolescent health symptoms: The effects of gender and coping.  Journal of adolescence, 40, 38-49.
Harakeh, Z., Scholte, R. H., Vermultd, A. A., Vries, H. Engels, R. C.  (2004). Parental rules and communication: their association with adolescent smoking. Addiction, 100, 862-878.
Harakeh, Z., Scholte, R. H., Vermultd, A. A., Vries, H. Engels, R. C. (2010). The Relationships Between Parents Smoking, Ggeneral Parenting, Parental Smoking, Communication, And Adolescents’ Smoking. Journal of Research on Adolescence,20,140-165.
Jessor, R., Turbin, M.S., Costa, F. M. (1998). protective factors in adolescent health behavior. Journal of  personality Social  Psychology, 75,788-796.
Juntzer, A. M., Hoover, J. H., & Narloch, R. (2006). The relationship between school- age bullying and trust, shyness and quality of friendships in young adulthood: A preliminary research note. School Psychology International, 27, 146-156.
Koerner.A.F., & Cvancara, K. E. (2002). The influence of conformity orientation on communication patterns in family conversation. The Journal of Family Communication, 2, 133-152.
Koerner, A. F. & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: the impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies,48, 59-78.
Koerner, A. F. & Fitzpatrick, M. A. (2002).Toward a theory of family communication. Communication theory, 12, 70-91.
Koerner, A.F. & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family communication                patterns and family functioning: The roles of conversation and conformity             orientation. Communication yearbook,26, 37-69.
Leatherdale, S.T., & Manske, S. (2005). The relationship between student smoking in the school environment and smoking onset in elementary school students. Cancer epidemiology, 14, 1762-1765.
Luk, J. W., Farhat, T., Lannotti, R. J., & Simons-Morton, B. G. (2010).Parent-child communication and substance use among adolescents: Do father and mother communication play a different role sons anddaughters? Addictive Behavior, 35, 210-217.
Ma, H., unger, J. B., Chou, C., Sun, P., & et al. (2008). Risk factors for adolescent amoking in Urban and rural China: Findings from the China seven cities study. Addictive Behaviors, 33, 1081-1085.
Mathers, C. D., & Loncar, D. (2006). Projection of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLOS Medicine,3 ,442-451.
Miller. T. Q., Volk, R. J. (2002). Family relationship and adolescent cigarette smoking: Research from a national longitudinal survey. Journal of Drug Issues,22, 95-97
Myong-Hune, G., Harold, D., Kennedy, D. P., Pollard, M., Tucker, J. S. (2010). Peer influence and selectioneffects on adolescent smoking. Drug and alcohol Depevdence, 109, 239-242.
Reno, R. R., & Kenny, D. A. (1992). Effects of self-consciousness and social anxiety on self-disclisure among unacquainted individuals: An application of the social relations model. Journal of Personality,60,79-94.
Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions of interpersonalrelationship. Communication Research Research,12, 35-42.
Twigg, L., Moon, G., & Walker, S. (2004). The smoking epidemic in England. London: Health Development Agency.
Siqueira, L. K., Diab, M., Bodian, C., Rolnitzky, L. (2000). Adolescents becoming smokers: the roles of stress and coping methods. Journal of Adolescence Health, 21, 389-401.
Siqueira, L. K., Rolnitzky, L. m., Richert, V. I. (2001). Smoking cessation in  adolescents: the role of nicotine dependence, stress, and coping methods. Journal of  Adolescence Health, 27, 399-408.
Weiss, J. W., Garbanati, J. A., Tanjassari, S. p., Palmer, P. ( 2006). Effects of family functioning and self-image on adolescent smoking initiation among Asian-American subgroups. Journal of Adolescent Health, 39, 221-228.
Wills, T. A. (1986). Stress and coping in early adolescence: relationships to substance use in urban school samples. Journal of  Health Psychology, 5, 29-38.
Wills, T. A., Sandy, J. M. ,Yaeger, A. M ., Cleary, S. D., Shinar, O. (2001). Coping dimensions, life stress, and adolescent substant use: a latent growth analysis. Journal of Abnormal Psychology, 110, 309-316.