اثربخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. sohrabi@atu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 استادیار آزاد اسلامی واحد خمین.

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر‌بخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش روش مورد استفاده نیمه‌آزمایشی است و جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه زنان کارمند بخش خصوصی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 تشکیل می‌دهند. تعداد 24 نفر از کارمندان زن که نمره کسب شده آنها در پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) لایبوند بالاتر از میانگین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 2 ساعته آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس را دریافت کردند. هر دو گروه دو بار (پیش‌آزمون، پس‌آزمون) مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Stress Inoculation Training on Reduction of Stress, Anxiety and Depression in Working Women

نویسندگان [English]

  • Farāmarz Sohrābi 1
  • Mehrnūsh Dārini 2
  • Hussein Dāvūdi 3
1 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University; email: sohrabi@atu.ac.ir
2 PhD Candidate in Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Khomein Branch
چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effectiveness of Stress Inoculation Training (SIT) on reduction of stress, anxiety and depression in working women. The research methodology was semi-experimental.
The statistical population of this research consisted of all those women employed in private sector of Tehran Welfare organization in the year 2010. In this procedure 24 of the female staff who gained higher average scores in Depression Anxiety Stress Scale (DASS) were randomly selected and divided into two groups of 12 each, as an experimental and control groups. Experimental group received SIT through ten 2-hour sessions. Both groups were tested and evaluated twice (pre-test, post-test).
The results of the study obtained from analysis of covariance indicated that the mass SIT intervention is effective in reduction of stress, anxiety and depression amongst working women.
According to the results of the study, it can be concluded that the SIT is an effective technique to reduce stress, anxiety and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Stress Inoculation Training (SIT)
  • stress
  • Anxiety
  • Depression
  • working women
ادیب راد، نسترن. (1383). بررسی تأثیر دو روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس (SIT) و آموزش هوش هیجانی (EIT) در نشانگان استرس زنان شاغل در حرفه خدمات پرستاری و راه‌های مقابله با آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
پروچسکا و نورکراس. (1999). نظریه‌های روان درمانی، ترجمه: سیدیحیی سیدمحمدی (1385). تهران: انتشارات رشد.
دارینی، مهرنوش. (1380). بررسی راهبردهای مقابل با استرس در بیماران دیالیزی، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن.
دارینی، مهرنوش. (1386). بررسی اثر‌بخشی آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات تهران. چاپ نشده
دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد، چاپ: اول.
ذوالفقاری، ف و همکاران. (1376). بررسی راهبردهای مقابله، کارآمدی شخصی و تصوری و نگرش به رویدادهای زندگی در دو گروه نوروتیک و بهنجار ایرانی. فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره سوم. شماره 11.
راس، رندال، آر؛ آلتمایر، الیزابت ام. (1385). استرس شغلی، ترجمه: غلامرضا خواجه‌پور، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ اول.
زهراکار، کیانوش. (1383). بررسی اثر‌بخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش اختلالات روانشناختی (افسردگی، اضطراب، فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی) ناشی از استرس شغلی کارکنان ایران خودرو، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران.
شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا. (1378). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم.
فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمون‌های روان شناختی، تهران: انتشارات بعثت.
قربان شیرودی، شهره. (1383). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس (SIT) بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی آن در کارکنان ایران خودرو، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات تهران.
کاپلان،‌هارولد. سادوک، بنیامین و گرب، جک. (1999). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی، ترجمه: نصرت‌الله پورافکاری (1378)، تهران: انتشارات شهرآب.
مایکنبام، دونالد. (1383). آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس. ترجمه: سیروس مبینی، تهران: انتشارات رشد.
 
منابع انگلیسی
Ball, Diane M.  (2008).  An empirical investigation of the contribution of computer self-efficacy, computer anxiety, and instructors' experience with the use of technology to their intention to use emerging educational technology in traditional classrooms. Nova Southeastern University, 2008, 142 pages, AAT 3297720.
Barlow, D. H & Durand, V. M. (1995). Abnormal Psychology. An Interactive Approach. Books/Cole Publishing Company. New York. P 33-34.
Berliner, L. & Saunders, B. E. (1996). Treating fear & anxiety in sexually abused children: result of controlled 2- years follow up study. Child Maltreatment 1.Page 299-308.
Cahill, S. P. & et al. (2003).  Effect of cognitive-behavioral to PTSD on anger. In social issue: posttraumatic stress disorder. Retrieved from internet:  http://www.granitescientific.com/ClinicalTreatment of PTSD (access: 2005).
Crawford, JR, Henry JD. (2003).  The Depression Anxiety Stress Scales (DASS) normative data and latent structure in nonclinical sample. Br J Cline Psychology 2003; 42(12): 111-21.
Corey, Gerald. (2000). Theory & Practice of Group Counseling, 5th, by Wadsworth. Page: 401.
Davison, G. C.,  Kring A. M. & Neal, J. M. (2004).  Abnormal psychology. (9th ed) New York: John Wiley & Sons Inc. page 28, 33.
Free, M. I. (2001). Relationship between symptoms of depression and anxiety and the quality of life in M. S: Wienklin Wochenschr .113(9)
Geddes, J., Butler, R. & Hatches, S. (2006).  Depressive disorder in Jones G, editor, clinical evidence,  London, BMJ publishing group. Retrieved from internet: http://www.amazon.com/pq/product image (access: 2010).
Giga, S .I. (2001). The Implied Employment Relationship: investigation the effect of psychological contract violation on employee wellbeing. Page 4 Retrieved from internet: http://www.stress.org/cong.htm (access: 2006).
Hains, Anthony. Kiselica, Mark S. (2006). Stress inoculation training: Principal investigator for training. Retrived from internet: aahains@csd.uwm.edu. kiselica@tcnj.edu (access: 2010).
Hains, A. A., & Ellman, S. W. (1994). Stress inoculation training as a preventative intervention for high school youths. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 8, 219–232.
Henry, J, and Crawford, JR.  (2005). The short-form version of the Depression Anxiety stress scales (DASS-21). The  British Journal of clinical psychology, 44, 227-239.
Jason L. Horowitz  & Garber, Judy. (2006).The Prevention of Depressive Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-Analytic Review. Journal of  Consulting and Clinical Psychology. Copyright by American Psychological Association, Vol. 74, No. 3, 401–415.
Kendall, P. C. (2000). Foreword to Handbook of psychological change: Psychotherapy processes and practices for the 21st century, C. R. Snyder & R. E. Ingram (Eds.). New York: Wiley. Retrieved from internet: http://www.kdtd.org/Kendall.doc (access: 2006).
Klerman, G. L & Weissman, M .M. (1992). Interpersonal Psychotherapy in E.S Pakel (ED),  Hand book of affective Disorder .New York Guilford.  Page 89-90
Kumaraiahv, A. A. (1993). Electromyography feedback & stress inoculation: treatment outcome in anxiety neurosis. Retrieved from internet: http://www.stress.org/topic-antidepressants.htm (access: 2006).
Lee, C., Gavriel, H., Drummond, P., Richards, J & Greenwald, R. (2002). Treatment of PTSD: stress inoculation training with prolonged exposure compared to EMDR.  Mount Sinai School of medicine, New York, NY USA. Retrieved from internet: chlee@central.murdoch.edu.au (access: 2010).
Looker, Terry & Greson, Olga. (2003). Teach yourself managing stress. Retrieved from internet: WWW.Stresstips .Com (access: 2006).
Lovibond F, Lovibond SH. (1995). The structure of negative emotional states. Behavior Research Therapy; 33(3): 335-43.
Mac Dougal, Carol. (2000). Stress inoculation training: A case study Integration informal assessment & Intervention Guidance & Counseling. Summer 2000, Vol 5. Issue 4. Academic search premier. P 122-130
Meichenbaum, Donald. (2007). Stress inoculation training: a Preventative and treatment approach. Chapter to appear in P.M Lehrer R. L Woolfolk & W. S Sime. (3rd edition). Guilford Press.
Nelson, R. W. & Israel, A. C. (2000). Behavior disorders of childhood. New Jersey: prentice-hall. Retrieved from internet: http//www.yahoo.com (access: 2006).
Paul, Jane. (2003). Health and safety and the menopause, working through the change. Retrieved from internet: www.TUC.Org. (access: 2010).
Posen, David. B. (1995). Stress management for patient & physician. The Canadian journal of continuing medical education. Page 122-130
Purmulter, Marion. (1996). Adult Development & Again. New York: John wielly. Page 22-23
Rauch, Sheila A.M & Foa, Edna B. (2007). Stress inoculation training (SIT) for posttraumatic stress disorder (PTSD) .Department Of Psychiatry. University of Pennsylvania health system
Roth, J. (2000). The comp ability of two theories of depression. Beck´s cognitive model & Yalom existential model. Retrieved from internet: http:// www.oxy.edu/routh (access: 2006).
Sheehy, Richard & Horan, J. John. (2004).  Effects of stress inoculation training for first-year law students. International journal of stress management 2004. Vol 11. No 1. Page 44-45. Retrieved from internet: http://vcc.asu.edu/vcc_pdfs/d-rs-ijsm.pdf (access: 2010).
Stone, J, Raymond. (2004). Human RESOURCE MANAGEMENT, Third edition, volume 3 by Raymond J. Stone. John Wiley & Sons, Brisbane.  Xi 401 pp.
Shives LR, Isaacs A. (2002).  Basic Concepts of Psychiatric Mental-Health Nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Co; 2002: 315
Taylor R, Lovibond PF, Nicholas MK, Cayley, C, Wilson PH. (2005). The utility of somatic items in the assessment of depression in chronic pain patients: a comparison of the Zung Self-rating Depression scale
Thelwel, D. (2001).  Model of decision making to explain behavior in experiments & Simulation under time pressure. J. of psychology of sport & exercise. page 1-3
Valentiner, D. Mounts, N & Deacon, B. J. (2002). Panic attacks, Depression and anxiety symptoms & substance use behaviors adolescents, Journal of anxiety Disorder, page 18.
Velgs, I .Gibbons, E. (2004) .The Relation between psychological Functioning My Journal .Page 154-159.
Wilfong, J. D. (2004). Computer anxiety and anger: The impact of computer use, computer experience, and self efficacy beliefs. Computer in Human Behavior, 22(6):1001-1011.