دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

1. میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش‌آموزان

صفحه 1-29

علیرضا محمودنیا؛ حسن رستگارپور؛ فرهاد جوکار


3. هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه‌های خاص در دانشجویان ایرانی*

صفحه 51-73

محسن احمدی طهور سلطانی؛ دکتر رضا کرمی‌نیا؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر علیرضا مرادی