هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه‌های خاص در دانشجویان ایرانی*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران. email: mahmadi_1362@yahoo.com

2 دانشیار بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج).

3 استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

4 استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

چکیده

زمینه و هدف: اندازه‌گیری نقاط قوت و توانمندی‌های ذهنی انسان و سازه‌هایی که در حیطه روان‌شناسی مثبت وجود دارد نیازمند ابزارهایی می‌باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی مشخصات روان‌سنجی مقیاس امیدواری بزرگسالان سیمپسون (1999) در دانشجویان ایرانی بود.
روش پژوهش: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی 1000 نفر دانشجو با دامنه سنی (18 تا34) و میانگین 13/5±9/23  با روش نمونه گیری خوشه‌ای طبقه‌ای از بین دانشگاه‌های مختلف انتخاب شدند و به  پرسشنامه‌های امیدواری اسنایدر، شادکامی‌آکسفورد، سرسختی روانی، ناامیدی بک، و بهزیستی روان‌شناختی ریف به همرا مقیاس امیدواری سیمپسون ( 1999)، (با اندکی تغییر) پاسخ دادند.
یافته‌ها: ضرایب آلفای کرونباخ (94/0)، دونیمه کردن (85/0)، اعتبار همگرا با مقیاس‌های سرسختی (40/0)، شادکامی (64/0)،  و بهزیستی روان‌شناختی ( 47/0) اعتبار واگرا ( ناامیدی بک،25/0-)، اعتبار ملاکی (امیدواری اسنایدر، 55/0) به دست آمد که همگی در سطح 01/0< p معنی‌دار بودند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس 40 سؤالی امیدواری بزرگسالان در نمونة ایرانی از پنج عامل اشباع شده است که 56 درصد واریانس مقیاس را تبیین می‌کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم نشان داد پنج عامل مذکور به خوبی بر روی یک عامل اصلی بار می‌شوند و مدل شش عاملی به خوبی با داده‌ها برازش داشت (93/0 AGFI=،  037/0RMSEA=، 98/0 NFI=).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که‌این آزمون از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است و قابل استفاده در سایر تحقیقات می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization, Validity and Reliability of Adult Domain-Specific Hope Scale (ADSH) in Iranian University Students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadi Tahūr-Soltāni 1
  • Rezā Karami-Niā 2
  • Hasan Ahadi 3
  • Alirezā Morādi 4
1 . PhD in Psychology, Faculty of Humanity and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch; email: mahmadi_1362@yahoo.com
2 . Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
3 . PhD, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University
4 . PhD, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Tarbiat Moallem University
چکیده [English]

Background and Objective: To measure the mental strength and ability of human and structures that exist in field of positive psychology some instruments are required. The aim of the present study was to investigate the psychometric properties of Simpson's Hope Scale in Iranian university students.
Methods: In this descriptive-survey research 1000 students of the 18-34 age group and the 23.9±5.13 mean were selected through categorical cluster sampling method from among different Iranian universities, and the participant answered Snyder's Hope Scale, Oxford Happiness Scale, Hardiness Scale, Beck Hopelessness Inventory, Riff's Psychological Well-being Scale as well as Simpson's (1999) Hope Scale (with minor changes).
Results: Of meaningful significance (p<0/01) were Coefficients of Cronbach's Alpha (0.94), split-half (0.85), convergent validity (with Hardiness, (0.40), Happiness, (0.64), Psychological Well-being, (0.47), divergent validity (with Hopelessness, -0.25). Exploratory factor analysis showed that 40-items Hope scale for adults had five latent factors that explain 56% of the variance. Second order confirmatory factor analysis indicated that the five factors had high factor loadings on one latent factor and therefore six factors model was fitted with the data (AGFI=0.93, RMSEA= 0.037, NFI=0.98).
Conclusion: The results showed that this test has high reliability and validity and can be used in other researches as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope
  • Standardization
  • reliability
  • validity
  • exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
زنجانی طبسی، رضا. (1383). هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روان‌شناختی، پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، منتشر نشدة دانشگاه تهران.
سارافینو، ادوارد. (2001). روان‌شناسی سلامت،  ترجمه: الهه میرزایی و همکاران (1387)، تهران، انتشارات سمت.
عابدی، محمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ لیاقتدار، محمد جواد (1385). هنجاریابی پرسشنامة شادکامی‌آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، فصلنامة اندیشه و رفتار، سال دوازدهم، شمارة 2.
کیامرثی، آذر؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1385). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی. مجلة روان‌شناسی.
کاویانی، حسین؛ موسوی، اشرف‌سادات؛ محیط، احمد. (1380). مصاحبه و آزمون‌های روانی. تهران: موسسه مطالعات علوم شناختی.
 
منابع انگلیسی
Ambler, V. M. (2006). Who flourishes in college? Using positive psychology and student involvement theory to explore mental health among traditionally aged under graduates.  partial fulfilment of the requirements for the degree doctor of philosophy. A dissertation presented to the faculty of the school education the college of william and mary.
Keyes, C. L. M. (2003). Complete mental health: An agent for 21st century. In flourishing: positive psychology and life well-lived, edited by Keyes, C. L. M., & Haidt, J. Washangton, DC: American Psychology Association Press.
King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., DelGaiso, A. K. (2006). Positive Affect and the Experience of Meaning in Life. Journal of Personality and Social Psychology,  90: 179- 196.
Lopez, S. J., Snyder, C. R., and Pedrotti, J.T. (2003). Hope: Many definitions, many measures. In CR Snyder & SJ Lopez (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 91-106). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Lopez, S., Ciarlelli, R., Coffman, L., Stone, M. (2000).  and Wyatt L. Diagnosis for strength: on measuring hope building blocks. In CR. Snyder (ed.), Handbook of Hope (pp. 57–88). Orlando FL: Academic Press.
Myers, D. G. (2000). The  Funds,  Friends,  and Faith  of Happy  People. American Psychologist, 55 (1) :56-67.
Seligman,  M. E. P. (2000) . Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy. In: Snyder C. R., & Lopez S. J. (Eds) Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
Snyder  CR,  Lopez SJ. (2002). The Future of Positive Psychology:A Declaration of Independence, In: Snyder C. R., & Lopez S. J. (Eds) Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney P. The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope.  Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 60: 570–585.
Snyder, C.R. (2000b). Genesis: Birth and growth of hope. In CR. Snyder (Ed.), Handbook of  hope: Theory, measures, and applications (pp. 25–57). San Diego, CA: Academic Press.
Snyder, C.R. (2002). Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 2002, 13:  249-275.
Snyder, C.R., & Feldman, D. B. (2000). Hope for the many: An empowering social agenda. In CR. Snyder (Ed.), Handbook of hope: Theory, measures, and applications (pp. 402–415). San Diego, CA: Academic Press.
Snyder, C.R., & Feldman, D. B., Taylor, J. D., Schroeder, L. L., & Adams, V. III. (2000). the roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths. Applied and Preventive Psychology, 2000, 15: 262–295.
Sympson, S. (1999). Validation of the Domain Specific Hope Scale: Exploring hope in life domains. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Kansas: Lawrence.
Valle, M. F., Huebner, E., and Suldo, S. M. (2006). An analysis of hope as a psychological strength. Journal of School Psychology, 44: 393–406.