اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی‌ معتادین خوددرمانجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی. kazemian_somaye@yahoo. com

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی. delavarali@yahoo. com

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی‌ معتادین خوددرمانجو است. روش: جامعه آماری پژوهش، بیمارانی بودند که برای ترک اعتیاد به یکی از مراکز ترک اعتیاد بیماران سرپایی وابسته به سازمان بهزیستی مشهد مراجعه کرده بودند. تعداد اعضای نمونه 20 نفر هستند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس و براساس نمرات آنها در پرسشنامه GHQ (نمره 23 و بالاتر) انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی ساده در دو گروه 10 نفره آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه GHQ است که دارای روایی و پایایی منایبی است. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی است و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی ‌معتادین خوددرمانجو و به عبارتی کاهش خرده آزمون‌های آن یعنی علایم جسمانی، علایم اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کنش اجتماعی و علایم افسردگی مؤثر بوده است. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد به کارگیری روش درمانی مرور زندگی به شکل چشم‌گیری در افزایش سلامت روانی معتادین در حال ترک مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Life Review Therapy on General Health Improvement in Addicts Voluntarily Seeking Therapy

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Kāzemiyān 1
  • Ali Delāvar 2
1 PhD Candidate in Counseling, Allameh Tabataba’i University; email: kazemian_somaye@yahoo. com
2 PhD, Allameh Tabataba’i University; email: delavarali@yahoo. com
چکیده [English]

 
The aim of this research is to improve the general health in addicts who voluntarily seek treatment. The study is semi-experimental with pre-test and post test design. After applying the general health questionnaire (GHQ) on the participants, 20 clients with scores over the standard level (23 or more) were chosen randomly as the subjects, and were divided into experimental and control groups. Both groups underwent pre- and post-tested. The results showed that life review therapy can reduce depression, anxiety and physical symptoms, and enhance the rate of general health and social performance of the subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addicted
  • general health
  • life review therapy
برادری، د. (1386). بیماری روان تنی و نگاهی نو به تن، سایت اندیشه زمانه.
بروشور کالج سلطنتی روان‌پزشکی. (2007). بیماری جسمی، سلامت روانی، ترجمه: م. ملک پور. www. multiple sclerosis journal.com           
رحمدل، منصور. (1382). اعتیاد و سوءمصرف مواد در ایران، جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری، رفاه اجتماعی، س3 ش9.
سید نوزادی، م. (1385). کتاب جامع بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
سلیمی، علی ‌؛ داوری، محمد (1380)، جامعه‌شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
مناجاتی ، و . فرنام، ر . (1384) . درمان اعتیاد 2، انتشارات دریای نور، چاپ اول. ص 59.
اسماعیلی، معصومه. (1390). بررسی تأثیر موریتا درمانی بر کاهش اضطراب، پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره ، سال اول، شماره 1.
نورمن، اس. میلر. (1381). روان پزشکی اعتیاد (تشخیص و درمانهای جاری)، مترجم دکتر مهران ضرغامی، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، چاپ اول.
کاپلان، سادوک. (1379). خلاصه روان‌پزشکی، ترجمه: پورافکاری، جلد اول، صفحات 606 تا 616 تهران: انتشارات شهرآب.
نقیبی و همکاران. (1381). تشخیص و درمان اعتیاد، چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان.
 
منابع انگلیسی
Butler, R. (1974). Successful aging and the role of the life review. Journal of American Geriatric Society, 22 (12), 529-535.
Butler, R. (2002). Living With Grief: Loss in later life. Washington, D. C. : Hospice Foundation of America.
Butler, R. (1963). The life review: An interpretation of reminiscence in the aged. Psychiatry, 26, 65-76.
Frazer, C. J. ; Christensen, h. ; Griffiths. K. M. (2005). Effectiveness of treatments for anxiety in young  people. Medical Journal of Australia, 182 (12), 627-632
Haight, B. , Michel, Y. , & Hendrix, S. (2008). Life review: Preventing despair in newly relocated nursing home residents short-term and long-term effects. International Journal of Aging and Human Development, 47, 119-142
Hirsch, C. R. , & Mouratoglou, V. M. (1999). Life review of an adult with memory Difficulties. International Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 261-265.
Holland, D. S. (2011). The effects of life review on ego integrity versus ego despair in the geriatric population: A case study. United
Janina, G. Gallus, B. & Susa, R. (2005). Intention to change drinking behavior in general practice pathients whit problematic drink and comorbid depression or anxiety. Alcohol & Alcoholism. 40 (5),394-400.
Levine, B. H. (1991). Your Body Believes Every Word you Say: The Language of the Body/ Mind Connection. Boulder Creek, CA: Asian.
Mastel-Smith, B. , Binder, B. , Malech, A. , Hersch, G. , Symes, L. & McFarlane, J. (2007). Testing therapeutic life review offered by home care workers to decrease anxiety among home-dwelling women. Issues in mental health nursing, 27 (10), 1037-1049.
Mearcker, A. (2009). Life review technique in the treatment of PTSD in the patients: Rational and Three single case studies. Journal of Clinical Geropsychology. 8 (3), 236-249.
Thombs , D. L . (1999) . Introduction to addictive behaviors . ( 2 nd ed ) . New York : Guilford .
Thorpe, G. L, & Olson, S. L. (1990). Behavior Therapy: Concepts, Procedures, and Applications. Boston: Allyn & Bacon.
Watt, L. , & Cappeliez, P. (2010). Integrative and instrumental reminiscence therapies for anxiety in adults: Intervention strategies and treatment effectiveness. Aging & Mental Health, 4, 166-183.
Weiss, J. C. (2010). A comparison of cognitive group therapy to life review group therapy with adults. Dissertation abstract, West Virginia University,