نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: علیرغم وجود روش های متنوع روان شناختی برای درمان علائم اختلال استرس پس از ضربه PTSD))، فراتحلیل‌ ها نشان می دهند که هنوز هم تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به این اختلال، به درمان های مذکور پاسخ نمی دهند و یا بهبودی نسبتا کمی را نشان می دهند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این سئوال که" آیا طرح واره درمانی برکاهش علائم تجربه مجدد هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس ضربه تاثیر دارد؟"  پایه ریزی و اجرا شده، تا از این طریق اثربخشی این شیوه درمانی نوپا، برای درمان علائم اختلالی که مزمن و مقاوم به درمان های روان شناختی گذشته است، ارزیابی شود.
 روش: روش تحقیق، طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، ابزار پژوهش، پرسشنامه فرم کوتاه طرح واره یانگ، پرسشنامه جبران یانگ، پرسشنامه اجتناب یانگ-رای، پرسشنامه بالینی چند محوری میلون، مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه، جامعه آماری، جانبازان مزمن PTSD، روش نمونه گیری، نمونه در دسترس هدفمند، حجم نمونه (3=N)، مداخلات درمانی: 21 جلسه درمان برای هر آزمودنی و دوره پیگیری دو ماهه. ابزارهای آماری: میانگین، تغییر ضریب پایا، خطای استاندارد تفاوت و درصد بهبود بالینی.
یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد که طرح واره درمانی در رسیدن به آماج درمانی موفق، و انجام آن کاهش علائم تجربه مجدد  PTSDرا به همراه داشته است، این درمان همچنین باعث کاهش شدت فعالیت طرحواره‌های ناسازگار در بیماران PTSD شده و دوره پیگیری روند درمان، نشان از دوام دستاوردهای درمان دارد.
نتیجه‌گیری: نظر به این که علائم تجربه مجدد در  PTSDبسیار پایدار بوده و متغیر های شخصی در ایجاد و رشد و ابقاء آنها نقش موثری دارد و از سویی این عوامل،  مرتبط با روابط ناسازگار پیش از ضربه‌اند که در ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه نقش دارند، طرح واره درمانی با آماج قرار دادن ریشه های تحولی اختلال و بازسازی طرح واره های ناسازگار، قادر به درمان پایدار علائم تجربه مجدد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema Therapy in Reducing Symptoms of Trauma Recurrence in Wounded in Actions with PTSD

نویسندگان [English]

  • Ali Mousavi Asl 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Noorali Farrokhi 3

1 Ph.D. Candidate in Psychology of Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University

3 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Although various psychological methods exist for treating
symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD), meta-analyses
show that many patients suffering from the disorder still show no or
little response to treatments. The present study therefore aimed to
provide an answer to the question, ‘Does schema therapy have an
effect on reducing symptoms of trauma recurrence in wounded in
actions with PTSD?’, and to evaluate effectiveness of the new therapy
method on treating chronic symptoms which were resistant to other
psychological therapies. The study used a single-case empirical design
with multiple baselines. Scales used were Young Schema
Questionnaire (short from), Young Compensation Inventory, YoungRygh Avoidance Inventory, Millon Clinical Multiaxial Inventory, and
Clinician-Administered PTSD Scale. The statistical society included
wounded in actions with chronic PTSD symptoms, of which 3 were
chosen for the study using purposeful convenient sampling. The
treatment consisted of 21 sessions for each subject with a two-month
follow-up. The data were analyzed using various statistical methods,
including mean, coefficient of variation, Z-test, and clinical cure rate.
Findings indicated that schema therapy was successful in
reducing symptoms of recurrent PTSD and in decreasing activity of
maladaptive schemas. Moreover, the results sustained in the follow-up
phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • recurrent trauma
  • Posttraumatic stress disorder (PTSD)
  • wounded in action
  • Effectiveness
باچر، جیمز؛ مینکا، سوزان. (2007). آسیب شناسی روانی جلد اول. ترجمه یحیی سید محمدی.تهران : انتشارات ارسباران.
برهانی حسین. (1380). بررسی بهداشت روانی در خانواده جانبازان اعصاب و روان استان قم. پایان نامه دوره دکترای تخصصی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی.
بساک نژاد، سودابه، داودی، ایران. (1388). بررسی علایم احتلال فشار روانی پس آسیبی و رابطه آن با آسیب شناسی روانی در پرستاران بخش های اوژانس اهواز. مجله اصول بهداشت روانی،تابستان 1388، سال یازدهم، شماره .
پروین. (1996). نظریه های شخصیت، ترجمه یحی سید محمدی (1388)، تهران، انتشارات بعثت.
زینتی افخم، علی رضا. (1389). بررسی اثر بخشی تصویر سازی ذهنی هدایت شده بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه  جانبازان جنگ ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبا طبایی.
دیویسون، نیل و کرینک. (   ). آسیب شناسی روانی.ترجمه مهدی دهستانی، تهران، نشر ویرایش.
ریزو، لارنس و همکاران. (2007). طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روان‌شناختی. ترجمه سیما احمدی و رضا مولودی. (1390). چاپ اول، تهران، انتشارات ارجمند.
سیرتی‌نیر، محمد. (1381). بررسی عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی موثر در عود اختلالات روانی از دیدگاه جانبازان. طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) 12.
وکیلی، یعقوب. (1388). درمان فراشناختی پس از حوادث رنج زا (PTSD)؛ رساله کارشناسی ارشد انستیتو روان پزشکی ایران، مقاله مجله تازه های روان شناسی، سال دوازدهم؛ شماره های 43 و 44 .
یانگ، جفری. (2005). شناخت درمانی اختلالات شخصیت: رویکرد طر حواره محور. ترجمه علی صاحبی و حسن حمیدپور، 1384. تهران: انتشارات آگه و ارجمند.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و ویشار مارجوری. (2007). طرحواره درمانی. راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی ترجمه حسن حمیدپور و زهرااندوز، 1386. تهران. انتشارات ارجمند.
Ali, T., Dunmore, E., Clark, D., & Ehlers, A. (2002). The role of negative beliefs in posttraumatic stress disorder: A comparison of assault victims and non victims. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30, 249-257.
 Cockram. D,  Drummond.P, Lee. W (2010).Role and Treatment of Early Maladaptive Schemas inVietnam Veterans with PTSD. Clinical Psychology and Psychotherapy. 17, 165–182.
Dutra ,L.  Callahan,K ; Mendelsohn,M .Herman,J. , MD* .Core Schemas and Suicidality in a ChronicallyTraumatized Population. The Journal of Nervous and Mental Disease • Volume 196, Number 1, January 2008
Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20-35.
Foa, E. B., & Rothbaum, B. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD. New York: Guilford Press.
Foa, E. B., & Riggs, D. S. (1994). Posttraumatic stress disorder and rape. In R. S. Pynoos (Ed.), Posttraumatic stress disorder: A clinical review (pp. 133-163). Baltimore, MI): The Sidron Foundation & Press.
Gray, M. J., Maguen, S., & Litz, B. T. (2007). Schema constructs and cognitive models of posttraumatic stress disorder. In L. P. Riso, P. L. du
Kaplan, H.I, Sadoc. J. B synopsis of psychiatry; Behaioral sciences and clinical psychiatry 9th ed. Mosby; 2003
Lombardo, T.W Gray, M.J (2003) B eyond exposure for Posttromuatic Stress Disorder  Symptoms Broad spectrum PTSD treatment strategies Behavior Modification 293-9.
Mandelson, P. (2008). Maladaptive schemas in non-clinical adolescents: Relations to perceived parental rearing behaviours, big five personality factors and psychopathological symptoms. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 40513.
Morris, and Patrick (2004). Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): Adlerian Assessment and Treatment. Available from:
Riso, L. P., Maddux, R. E., & Tannin-Santorelli, N. (2007). Early maladaptive schemas in chronic depression. In L. P. Riso, P. L. du Toit, D.
Strauch, I. (2001). An adlerian reconceptualization of traumatic reactions. The journal of Individual psychology. The University of Texas Press. No1. 57,
Sadock BJ, Sadock AV. (2007). Synopsis of psychiatry. Philadelphla: Lippincott Williams & wilkins.: G12-2
Sherman, I. J. (1998) effects of psychotherapeutic treatment of Posttromuatic Stress Disorder. Apractice friendly review of out come research. Journal of clinical psychology 58(8), 947-959.
Taylor, G. (2001). A brief introduction to schema focussed therapy. Perth, W.A: Unpublished manuscript.
Van Etten, M, L & Tylor, S. (1998). comparative efficacy of treatment for Posttromuatic Stress Disorder and Met analysis; Journal of clinical psychology and psychotherapy 5, 128-144
Weathers. F. W; Litz. B. T. Herman D. S: Huska. I. A & Keane.T. (1993). The PTSD checklist (PCL). Reliability, Validity & diagnostic utility, presented at the 9 th Annual Meeting of the International Society for Traumatic stress Hissre   studies. October 1993. sam Antunio. TX.
Young, J. E., & Brown, G. (2003). Young schema questionnaire - L3a Cognitive Therapy Centre of New York: Authors.
Young, J. E., & Klosko, J. S. (1994). Reirrventing your life. New York: Plume.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: The Guilford Press.