نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان ازنا

5 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اراک

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان انجام گرفته است. 265 دانشجوی دانشگاه تهران مطالعه شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا به مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی بک به همراه مقیاس‌های سلامت روانی، تنیدگی‌های روزانه و تاب آوری پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.رابطه میان افکار خودکشی با تاب‌آوری و عزت نفس منفی و معنادار بود. همچنین متغیرهای اضطراب،افسردگی، سلامت روانی و تنیدگی‌های روزانه دارای همبستگی مثبت با افکار خودکشی بودند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، افسردگی بیشترین سهم را در پیش‌بینی افکار خودکشی ایفا می‌کرد و بعد از آن متغیرهای اضطراب، سلامت روانی، تاب‌آوری و تنیدگی‌های روزانه در این پیش‌بینی قرار گرفتند. این متغیرها بر روی هم 21 درصد واریانس افکار خودکشی را تبیین کردند. شناخت مسائل و مشکلات روان‌شناختی و سلامت روانی از قبیل اضطراب و افسردگی و عوامل دیگری همچون تاب آوری و تنیدگی‌های روزانه به عنوان متغیر های مهم در فهم خودکشی و افکار مربوط به آن نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Suicidal thoughts, Depression, Anxiety, Resilience, Daily Stress and Mental Health in University of Tehran Students

نویسندگان [English]

 • Reza Pourhossein 1
 • Farzad Farhoudi 2
 • Mohsen Amiri 3
 • Mahmoud Janbozorgi 4
 • Akram Reza’i Bidakhvidi 5
 • Fatemeh Nourollahi 3

1 Associate Professor, Faculty of Psychology, University of Tehran

2 M.A. in Clinical Psychology, University of Tehran

3 M.A. in Psychology of Exceptional Children, University of Tehran

4 M.A. in Public Management and head of Azna Welfare Office

5 M.A. in Counselling, Islamic Azad University, Arak Branch

چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationship of suicidal
thoughts, depression, anxiety, resilience, daily stress and mental health
in university students. The study group consisted of 265 University of
Tehran students. Subjects were asked to complete Beck Depression
Inventory (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Scale for
Suicide Ideation (BSI), Mental Health Scale, Daily Stress Scale and
Resilience Scale. The data were analyzed using Pearson’s correlation
coefficient and stepwise regression. Based on the results, a significant
negative correlation existed between suicidal thoughts and resilience
and self-esteem. Also, variables related to anxiety, depression, mental
health and daily stress had a positive correlation with suicidal
thoughts. The regression analysis indicated that depression was the
strongest factor in predicting suicidal thoughts, and that anxiety,
mental health, resilience and daily stress stood next in the line. The
variables had a total 21 percent influence on the variance of suicidal
thoughts. The study suggests that psychological and mental health
problems, including anxiety and depression, along with other factors
such as resilience and daily stress are important variables in
recognizing and predicting suicidal thoughts
Since symptoms of recurrent PTSD are sustaining and their
emergence, growth and sustainability are to a large extent influenced
by personal variables, and since these factors are connected to pretrauma maladaptive relationships which contribute to emergence of
maladaptive schemas, the schema therapy targeted roots of the
disorder and re-created maladaptive schemas, and it was thus
successful in curing symptoms of recurrent trauma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • suicidal thoughts
 • Depression
 • Anxiety
 • Resilience
 • daily stress
 • Mental Health
پورنقاش تهرانی، سعید. (1383)­. داروها و رفتار، تهران: سمت.
فتی، لادن.، بیرشک، بهروز.، عاطف وحید، محمد کاظم و استفان دابسون، کیت. (1384). ساختارهای معناگذاری طرح‌واره‌ها، حالت‌های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 2 25-32.
جلیلی، امیر(1385) . تأثیر درمان فعال سازی رفتاری گروهی در کاهش علائم افسردگی دانشجویان و اثر این درمان بر سبک اسنادی و نگرش‌های ناکارآمد. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی تهران.
شریفی ونداد، اسعدی سید محمد، محمدی محمدرضا و همکاران، (1383)، پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیص برایSCID  بر اساس DSM IV. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. شماره 3، 8-22.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کوروش؛ محمد،کاظم و مجد زاده، سید رضا، (1385) ، استاندارد سازی پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره4، شماره4، 12-1
Ahmed, I., & Taketishta, J. (1997). Late –life depression. Generation, 20, 4-17.
Antonuccio, D., Thomas, M., & Danton, W. A. (2008). Cost – effectiveness analysis of cognitive behavior therapy andfluoxetine in the treatment of depression. Behavior therapy, 128, 187-210.
Armento, M. E. A., & Hopko, D. R. (2009). Behavioral activation of a breast cancer patient with  co-existent major depression and generalized anxiety disorder. Clinical Case Studies, 8, 25−37.
Battonari, K., Roberts, J., Thomas, S., & Read, J. (2008). Stop thinking and start doing : Switching  from cognitive therapy to behavioral activation in a cognitive and behavioral activation in a case of chronic treatment-resist depression. Cognitive and behavioral practice, 15, 376-386.
Beak AT, steer RA, & Brown G k. (1996). Beck Depression Inventory for measuring depression. Arch Gen psychol, 4, 561-571.
Belack, A. S., & Hersen, M. (1988). Behavioral assessment:  A Practical handbook. Newyork: Dprgamon.
Berlim, M. T., McGirr. A., & Fleck. M. P. (2008). Can sociodemographic and clinical variables predict the quality of  life of outpatient with major depression? Psychiatry Reaserch, 160, 364-371.
Bieling, P., Beck, A. T, & Brown, G. K. (2000). The  Sociotropy, autonomy scale: structure and implication. Cognitive therapy and research, 24, 736-780.
Blanco, C., Lipsitz, J., & Caligor, E. (2001). Treatment of depression with a 12-week program of interpersonalpsychotherapy. The American Journal of Psychiatry, 158, 371–375.
Chacahmovich, E., Fleck, M., Laidlaw, K., & Power, M. (2008). Impact of major depression and subsyndromal symptoms on quality of life and attitudes toward again in an international sample of older adults. The Gerontlogist, 48, 593- 693.
Chan, S. W., Chien, W. T., Thompson, D. R., Chiu, H. F., & Lam, L. (2006). Quality of life measures for depressed and non- depressed Chinese older people. International Journal of Geriantric Psychiatry., 21, 1086-1092.
Coldeny, R. D. (2004). An Historical hote on suicide during the course of treatment for depression. Suicide and life-threatening Behavior, 37, 116-117.
Cuijpers, P., Van Straten, A., & Warmerdam, L. (2007). Behavioral activation treatment of depression: A meta- analysis. . Clinical psychology Review, 27, 318-326.
Daughters, S. B., Braun, A. R., Sargeant, M. N., Reynolds, E. K., Hopko, D. R., Blanco, C., & et al. (2008). Effectiveness of a brief behavioral treatment for inner-city illicit drug users with elevated depressive symptoms: The life enhancement treatment for substance abuse. Journal of Clinical Psychiatry, 69, 122−129.
Dimidjian, S., Hollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E., & et al. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 658−670.
Dobson, K. S., Hollon, S. D., Dimidjian, S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Gallop, R., & et al. (2008). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medicationin the prevention of relapse and recurrence in majordepression. . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 468−477.
First MB, Spitzer L, Gibbon M, & Williams, JBW. (1996). Structural clinical Interview for DSM-IV-TR axis I disorder, clinical version, patient edition.(SCID-CV). . Washington, DC: Am psychiatry press.
Gawrysiak, M., Nicholas, C., & Hopko, D. R. (2009). Behavioral activation for moderately depressed university students: Randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology,, 56, 468−475.
Hasin, D. S., Goodwin, R. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2005). Epidemiology of major depressive disorder: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism and Related Conditions. Archives of General Psychiatry, 62, 1097-1106.
Hopko, D. R., Bell, J. L., Armento, M. E. A., Hunt, M. K., & Lejuez, C. W. (2005a). Behavior therapy for depressed cancer patients in primary care. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42, 236−243.
Hopko, D. R., Bell, J. L., Armento, M. E. A., Hunt, M. K., & Lejuez, C. W. (2005b). Behavior therapy for depressed cancer patients in primary care. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training,, 42, 236−243.
Hopko, D. R., Lejuez, C. W., & Hopko, S. D. (2004). Behavioral activation as an intervention for co-existent depressive and anxiety symptoms. Clinical Case Studies, 3, 37−48.
Hopko, D. R., Lejuez, C. W., Ruggiero, K. J., & Eifert, G. H. (2003). behavioral activation treatments for depression: Procedures, principles, and progress. Clinical Psychology Review,, 23, 699−717.
Hopko, D. R., Sanchez, L., Hopko, S.D., Dvir, Sharone, ,, & Lejuez, C. W. (2003). Behavioral activation  and  the prevention of suicidal behaviors in patients with borderline personality disorder. Journal  of personality Disorder, 17, 460-478.
Jacobson, N. S., Dobson, K. S., Truax, P. A., Addis, M. E., Koerner, K., Gollan, J. K., & et al. (1996). A component analysis of cognitive behavioral treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 295−304.
Kanter, J. W., Hurtado, G. D., Rusch, L. C., Bush, A. M., & Rivera, A. S. (2008). Behavioral activation for Latinos with depresion. Clinical Case studies, 6, 491-506.
Kanter, J. W., Santiago-Rivera, A., Rusch, I. C., Busch, A. M., & West, P. (2010). Initial outcomes of a culturally adapted behavioral activation for Latinas diagnosed with depression at a community clinic. . Behavior Modification, 34, 120−144.
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Koretz, D., Merikangas, K. R., & Wang, P. S. (2003). The epidemiology of major depressive disorder: Results from the National Co morbidity Survey Replication (NCS-R). Journal of the American Medical Association, 289, 3095-3105.
LaidLaw, K., Tompson, L. W., & Gallagher- Tompson, D. (2004). Comperhensive conceptualization of cognitive behavioral therapy for late life depression. Behavioral and C ognitive Psychotherapy, 32, 389- 392.  
Lejuez, C. W., Hopko, D. R., & Hopko, S. D. (2001). A brief behavioral activation treatment for depression: Treatment manual. Behavior Modification, 25, 255−286.
Lejuez, C. W., Hopko, D. R., & Hopko, S. D. (2011). Ten year revision of the  brief behavioral activation treatment for depression(BATD): revised treatment manual( BATD-R). Behavior Modification, 35  111-161.
Lima, A., & Fleck, M. (2007). Subsyndromal depression: An impact on quality of life? . Journal of Affective disorders, 100, 163-169.
Michalos, A. C., & Orlando, J. A. (2006). A note on student quality of life. Social Indicators Research, 79, 51–59.
Paoakosts, G. I., Petersen, T., Mahal, Y., Mischoulon, D., Nierenberg, A. A., & Fara, M. (2004). Quaity of  Life assessment in major depressived disorder: a review of the litreture. General Hospital Psychiatry, 26, 13-17.
Rachel, C. M., Jonathan W. K., & Andrew, M. B. (2010). A critical review of assessment strategies to measure the behavioral activation model of depression. Clinical Psychology Review, 30, 547–561.
Ruggiero, K. J., Morris, T. L., Hopko, D. R., & Lejuez, C. W. (2007). Application of behavioral activation treatment for depression to an adolescent with a history of child maltreatment. Clinical Case Studies, 6, 64−78.
Sadock, B. J., Sadock, V, A. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry,10th Editi Lippincott Williams & Wilkins.
Serrano-Blanco, A., Palao, D. J., Luciano, J. V, Pinto-Meza, A., Luján, L., Fernández, A., & et al. (2010). Prevalence of mental disorders in primary care: results from the diagnosis and treatment of mental disorders in primary care study (DASMAP). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45, 201-210.
Skevington, S.M, Lotfy, M., & O’Connell, K.A. (2004). The World Health Organization’s WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial: A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research, 13, 299–310.
Watt, L., & Cappeliez, P. (2000). Reminiscence intervention for the treatment of depression in older adults: intervention strategies and treatment effectiveness. Agning and Mental Health, 4, 166-177.