نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد، روش­های متنوعی جهت درمان آن وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی درمان فعال­سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به اختلال افسردگی اساسی انجام شده است.
روش: در یک طرح آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون توام با گروه کنترل، و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 22 آزمودنی زن، که براساس ملاک های DSM-IV-TR توسط روانپزشک افسرده اساسی تشخیص داده شدند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ گروه آزمایش درمان فعال سازی رفتاری دریافت کردند وگروه کنترل در لیست انتظار قرارگرفتند. هر دوگروه مقیاسهای (BDI-II)، (HRSD) و WHOQOL-BREF)) قبل و بعد از مداخله و در مرحله پیگیری (سه ماه پس از دریافت مداخله) را پر کردند. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره،  و آزمون  Tوابسته تحلیل شد.
یافته‌ها: درمان تغییرات معنادار و قابل توجهی در کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران ایجاد کرد. یافته ها موید اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم و افزایش کیفیت زندگی بیمارن افسرده بودند و پایداری درمان در مرحله پیگیری نیز تأ­­­­یید شد.
نتیجه­گیری: درمان فعال­سازی رفتاری کوتاه مدت در کاهش علایم افسردگی اساسی اثر بخش بود که در چارچوب دیدگاههای رفتاری موج سوم قابل تفسیر می باشد  لذا به عنوان یک روش درمان موثر برای اختلال افسردگی اساسی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Brief Behavioral Activation Treatment in Reducing Depression Symptoms and Improving Quality of Life in Patients with Major Depression

نویسندگان [English]

  • Hadi Parhoon 1
  • Alireza Moradi 2
  • Mohammad Hatami 3
  • Shiva Moshirpanahi 1

1 M.A. in Clinical Psychology, Kharazmi University

2 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Kharazmi University

3 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Kharazmi University

چکیده [English]

Abstract
Depression is one of the most common psychological disorders for
which numerous treatment methods have been developed. The aim of
the present study was to examine effect of brief behavioral activation
treatment on reducing depression symptoms and improving quality of
life in patients with depression. The study used a semi-experimental
design with pretest and posttest and a control group. Convenient
sampling was used in selecting 22 female patients who were
diagnosed with major depression by a psychiatrist. The diagnosis was
given using DSM-IV-TR. The 22 subjects were divided into an
experimental and a control group, and the experimental group
received a behavioral activation treatment. Both groups completed
BDI-II, HRSD, and WHOQOL-BREF in the pretest, posttest and
follow-up phases (the follow-up was three months after the
intervention). The results were analyzed using single-variable
covariance analysis and t-test. Results indicated that the treatment
effected considerable and significant changes in depression symptoms
and quality of life of the subjects, both in short-term and after a period
of three months. The study suggests that a brief behavioral activation
treatment is effective in reducing depression symptoms, a finding
which is consistent with findings of the third wave of cognitivebehavioral therapies. The treatment is therefore recommended as an
effective method for treating major depression.
Abstract
Depression is one of the most common psychological disorders for
which numerous treatment methods have been developed. The aim of
the present study was to examine effect of brief behavioral activation
treatment on reducing depression symptoms and improving quality of
life in patients with depression. The study used a semi-experimental
design with pretest and posttest and a control group. Convenient
sampling was used in selecting 22 female patients who were
diagnosed with major depression by a psychiatrist. The diagnosis was
given using DSM-IV-TR. The 22 subjects were divided into an
experimental and a control group, and the experimental group
received a behavioral activation treatment. Both groups completed
BDI-II, HRSD, and WHOQOL-BREF in the pretest, posttest and
follow-up phases (the follow-up was three months after the
intervention). The results were analyzed using single-variable
covariance analysis and t-test. Results indicated that the treatment
effected considerable and significant changes in depression symptoms
and quality of life of the subjects, both in short-term and after a period
of three months. The study suggests that a brief behavioral activation
treatment is effective in reducing depression symptoms, a finding
which is consistent with findings of the third wave of cognitivebehavioral therapies. The treatment is therefore recommended as an
effective method for treating major depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • major depression
  • behavioral activation
  • quality of life
پورنقاش تهرانی، سعید. (1383)­. داروها و رفتار، تهران: سمت.
فتی، لادن.، بیرشک، بهروز.، عاطف وحید، محمد کاظم و استفان دابسون، کیت. (1384). ساختار‌های معنا گذاری طرح واره ها، حالت های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 2 25-32.
جلیلی، امیر. (1385) . تاثیر درمان فعال سازی رفتاری گروهی در کاهش علایم افسردگی دانشجویان و اثر این درمان بر سبک اسنادی و نگرش های ناکارامد. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشکی تهران.
شریفی ونداد، اسعدی سید محمد، محمدی محمدرضا و همکاران. (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیص برایSCID  بر اساس DSM IV. فصلنامه تازه های علوم شناختی. شماره 3، 8-22.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کوروش؛ محمد،کاظم و مجدزاده، سید رضا. (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره4، شماره4، 12-1
Ahmed, I., & Taketishta, J. (1997). Late –life depression. Generation, 20, 4-17.
Antonuccio, D., Thomas, M., & Danton, W. A. (2008). Cost – effectiveness analysis of cognitive behavior therapy andfluoxetine in the treatment of depression. Behavior therapy, 128, 187-210.
Armento, M. E. A., & Hopko, D. R. (2009). Behavioral activation of a breast cancer patient with  co-existent major depression and generalized anxiety disorder. Clinical Case Studies, 8, 25−37.
Battonari, K., Roberts, J., Thomas, S., & Read, J. (2008). Stop thinking and start doing : Switching  from cognitive therapy to behavioral activation in a cognitive and behavioral activation in a case of chronic treatment-resist depression. Cognitive and behavioral practice, 15, 376-386.
Beak AT, steer RA, & Brown G k. (1996). Beck Depression Inventory for measuring depression. Arch Gen psychol, 4, 561-571.
Belack, A. S., & Hersen, M. (1988). Behavioral assessment:  A Practical handbook. Newyork: Dprgamon.
Berlim, M. T., McGirr. A., & Fleck. M. P. (2008). Can sociodemographic and clinical variables predict the quality of  life of outpatient with major depression? Psychiatry Reaserch, 160, 364-371.
Bieling, P., Beck, A. T, & Brown, G. K. (2000). The  Sociotropy, autonomy scale: structure and implication. Cognitive therapy and research, 24, 736-780.
Blanco, C., Lipsitz, J., & Caligor, E. (2001). Treatment of depression with a 12-week program of interpersonalpsychotherapy. The American Journal of Psychiatry, 158, 371–375.
Chacahmovich, E., Fleck, M., Laidlaw, K., & Power, M. (2008). Impact of major depression and subsyndromal symptoms on quality of life and attitudes toward again in an international sample of older adults. The Gerontlogist, 48, 593- 693.
Chan, S. W., Chien, W. T., Thompson, D. R., Chiu, H. F., & Lam, L. (2006). Quality of life measures for depressed and non- depressed Chinese older people. International Journal of Geriantric Psychiatry., 21, 1086-1092.
Coldeny, R. D. (2004). An Historical hote on suicide during the course of treatment for depression. Suicide and life-threatening Behavior, 37, 116-117.
Cuijpers, P., Van Straten, A., & Warmerdam, L. (2007). Behavioral activation treatment of depression: A meta- analysis. . Clinical psychology Review, 27, 318-326.
Daughters, S. B., Braun, A. R., Sargeant, M. N., Reynolds, E. K., Hopko, D. R., Blanco, C., & et al. (2008). Effectiveness of a brief behavioral treatment for inner-city illicit drug users with elevated depressive symptoms: The life enhancement treatment for substance abuse. Journal of Clinical Psychiatry, 69, 122−129.
Dimidjian, S., Hollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E., & et al. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 658−670.
Dobson, K. S., Hollon, S. D., Dimidjian, S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Gallop, R., & et al. (2008). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medicationin the prevention of relapse and recurrence in majordepression. . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 468−477.
First MB, Spitzer L, Gibbon M, & Williams, JBW. (1996). Structural clinical Interview for DSM-IV-TR axis I disorder, clinical version, patient edition.(SCID-CV).Washington, DC: Am psychiatry press.
Gawrysiak, M., Nicholas, C., & Hopko, D. R. (2009). Behavioral activation for moderately depressed university students: Randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology,, 56, 468−475.
Hasin, D. S., Goodwin, R. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2005). Epidemiology of major depressive disorder: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism and Related Conditions. Archives of General Psychiatry, 62, 1097-1106.
Hopko, D. R., Bell, J. L., Armento, M. E. A., Hunt, M. K., & Lejuez, C. W. (2005a). Behavior therapy for depressed cancer patients in primary care. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42, 236−243.
Hopko, D. R., Bell, J. L., Armento, M. E. A., Hunt, M. K., & Lejuez, C. W. (2005b). Behavior therapy for depressed cancer patients in primary care. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training,, 42, 236−243.
Hopko, D. R., Lejuez, C. W., & Hopko, S. D. (2004). Behavioral activation as an intervention for co-existent depressive and anxiety symptoms. Clinical Case Studies, 3, 37−48.
Hopko, D. R., Lejuez, C. W., Ruggiero, K. J., & Eifert, G. H. (2003). behavioral activation treatments for depression: Procedures, principles, and progress. Clinical Psychology Review,, 23, 699−717.
Hopko, D. R., Sanchez, L., Hopko, S.D., Dvir, Sharone, ,, & Lejuez, C. W. (2003). Behavioral activation  and  the prevention of suicidal behaviors in patients with borderline personality disorder. Journal  of personality Disorder, 17, 460-478.
Jacobson, N. S., Dobson, K. S., Truax, P. A., Addis, M. E., Koerner, K., Gollan, J. K., & et al. (1996). A component analysis of cognitive behavioral treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 295−304.
Kanter, J. W., Hurtado, G. D., Rusch, L. C., Bush, A. M., & Rivera, A. S. (2008). Behavioral activation for Latinos with depresion. Clinical Case studies, 6, 491-506.
Kanter, J. W., Santiago-Rivera, A., Rusch, I. C., Busch, A. M., & West, P. (2010). Initial outcomes of a culturally adapted behavioral activation for Latinas diagnosed with depression at a community clinic. . Behavior Modification, 34, 120−144.
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Koretz, D., Merikangas, K. R., & Wang, P. S. (2003). The epidemiology of major depressive disorder: Results from the National Co morbidity Survey Replication (NCS-R). Journal of the American Medical Association, 289, 3095-3105.
LaidLaw, K., Tompson, L. W., & Gallagher- Tompson, D. (2004). Comperhensive conceptualization of cognitive behavioral therapy for late life depression. Behavioral and C ognitive Psychotherapy, 32, 389- 392.  
Lejuez, C. W., Hopko, D. R., & Hopko, S. D. (2001). A brief behavioral activation treatment for depression: Treatment manual. Behavior Modification, 25, 255−286.
Lejuez, C. W., Hopko, D. R., & Hopko, S. D. (2011). Ten year revision of the  brief behavioral activation treatment for depression(BATD): revised treatment manual( BATD-R). Behavior Modification, 35  111-161.
Lima, A., & Fleck, M. (2007). Subsyndromal depression: An impact on quality of life? . Journal of Affective disorders, 100, 163-169.
Michalos, A. C., & Orlando, J. A. (2006). A note on student quality of life. Social Indicators Research, 79, 51–59.
Paoakosts, G. I., Petersen, T., Mahal, Y., Mischoulon, D., Nierenberg, A. A., & Fara, M. (2004). Quaity of  Life assessment in major depressived disorder: a review of the litreture. General Hospital Psychiatry, 26, 13-17.
Rachel, C. M., Jonathan W. K., & Andrew, M. B. (2010). A critical review of assessment strategies to measure the behavioral activation model of depression. Clinical Psychology Review, 30, 547–561.
Ruggiero, K. J., Morris, T. L., Hopko, D. R., & Lejuez, C. W. (2007). Application of behavioral activation treatment for depression to an adolescent with a history of child maltreatment. Clinical Case Studies, 6, 64−78.
Sadock, B. J., Sadock, V, A. (2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry,10th Editi Lippincott Williams & Wilkins.
Serrano-Blanco, A., Palao, D. J., Luciano, J. V, Pinto-Meza, A., Luján, L., Fernández, A., & et al. (2010). Prevalence of mental disorders in primary care: results from the diagnosis and treatment of mental disorders in primary care study (DASMAP). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45, 201-210.
Skevington, S.M, Lotfy, M., & O’Connell, K.A. (2004). The World Health Organization’s WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial: A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research, 13, 299–310.
Watt, L., & Cappeliez, P. (2000). Reminiscence intervention for the treatment of depression in older adults: intervention strategies and treatment effectiveness. Agning and Mental Health, 4, 166-177.