نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناس ارشد بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مقاله منبعث از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

3 عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی روان­درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه­ها و سبک­های دفاعی در مبتلایان به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی که در آن از پیش-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شده، می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویانِ سال 90-91 مبتلا به افسردگی، در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 16 نفر از آنها به شیوه نمونه­گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها به کمک پرسشنامه­های جمعیت­شناختی، افسردگی بک و سبک­های دفاعی در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی روان­درمانی روان­پویشی کوتاه­مدت فشرده را در 20 جلسه دریافت کردند، در حالی‌که در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً پرسشنامه­های مذکور در مرحله پس­آزمون اجرا شدند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که روان­درمانی پویشی کوتاه­مدتِ فشرده باعث کاهش نشانه­های افسردگی (001/0p<)، سبک­های دفاعی رشد نایافته (17/0p<) و روان­رنجور (001/0p<) و همین­طور منجر به افزایش سبک دفاعی رشد یافته (001/0p<) در گروه آزمایش شده است. تأیید فرضیه­های تحقیق مبین این است که روان­درمانی پویشی کوتاه­مدتِ فشرده منجر به بهبود خلق و بکارگیری سبک­دفاعی کارآمدِ رشدیافته و نیز کاهش استفاده از سبک­های دفاعی سازش­نایافته رشد نایافته و روان­رنجور گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Reducing Symptoms and changing Defense Styles in Patients with Depression

نویسندگان [English]

  • Leila Heidarinasab 1
  • Mehdi Khorianian 2
  • Zahra Tayyebi 3

1 Faculty Member, Faculty of Education and Psychology, Shahed University.

2 M.A. in Clinical Psychology, Ferdowsi University of Mashhad

3 Faculty of Psychology of Education, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The present study aimed to examine effectiveness of intensive
short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) in reducing symptoms
and changing defensive styles in patients with depression. The study
employed an applied quasi-experimental design and used a pretest and
posttest and a control group. The statistical population included all
University of Mashhad students with depression who referred to the
clinic of Faculty of Education and Psychology during 2001–2002
school year. The sample consisted of 16 students who were selected
using purposive voluntary sampling, and were randomly assigned to
either the experimental or the control group. The data was collected
using a demographic questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI)
and Defensive Style Questionnaire (DSQ) in both groups. The
experimental group received a 20-session ISTDP while the control
group received no intervention. BDI and DSQ were administered in
both groups in the pretest phase. The data were analyzed using
ANCOVA in SPSS software. The results showed that ISTDP was
effective in reducing symptoms of depression (p<0.001) and immature
(p<0.17) and neurotic defensive styles (p<0.001), and in increasing
use of mature defensive styles (p<0/001) in the experimental group. In
other words, ISTDP increased patients’ moods and their use of mature
defense style and it decreased use of immature and neurotic defense
styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • intensive short-term psychotherapy
  • defense styles
  • depression symptoms
احدی، بتول.، عزیزی نژاد، فهیمه.، نریمانی، محمد. و برهمند، اوشا. (1387). تببین اختلال وسواسی-اجباری بر حسب سبک­های دلبستگی و مکانیزم­های دفاعی. مجله علوم رفتاری. دوره 2، شماره 4، زمستان. 343-339
جواهری، عابدین.، قنبری، سعید.، زرندی، علیرضا. (1390). رابطه بین مکانیزم­های دفاعی با تجربه و ابراز خشم در دانشجویان دختر. فصلنامه روان­شناسی کاربردی. سال 5، شماره 2(18)، تابستان، 110-97.
حیدری نسب، لیلا.، شعیری. محمد رضا. (1390). ساخت عاملی پرسشنامه سبک­های دفاعی (DSQ) در نمونه­های غیر بالینی ایرانی. فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی، سال ششم ، شماره 21، بهار.
حیدری نسب، لیلا.، منصور، محمود.، آزاد فلاح، پرویز.، شعیری، محمد رضا. (1386). روایی و اعتبار پرسشنامه سبک­های دفاعی در نمونه­های ایرانی، دانشور رفتار، 22 صص 26-11.
دوانلو، حبیب. (1995). قفل گشایی ناخودآگاه. ترجمه محمد خلیقی‌سیگارودی، (1391). انتشارات ارجمند. تهران
رحمانی، فاتح.، دادستان، پریرخ.، عاطف وحید، محمد کاظم.، امیدی، ایرج. (). اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت و دارودرمانگری در بیماران افسرده.
رضاپور میرصالح، یاسر.، ریحانی کیوی، شهناز.، خباز، محمود.، ابوترابی کاشانی، پریسا. (1389). مقایسه رابطه ی بین مولفه های ابرازگری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان شناسی کاربردی. سال4، شماره 1(13). بهار، 51-40
رفیعی نیا، پروین.(1385). رابطه سبک های ابراز هیجان با سلامت عومی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی (ویژه نامه انگیزش و هیجان). بهار،10 (1، پیاپی): 105-84
رفیعی نیا، پروین.، رسولزاده طباطبایی، کاظم.، آزاد فلاح، پرویز. (1385). رابطه سبک هاب ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روان شناسی37. سال دهم، شماره 1، بهار.
زارع، مهدی.، شفیع آبادی، عبدالله.، پاشاشریفی، حسن.، نوابی نژاد، شکوه. (1386). اثربخشی گروه درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبک های ابراز هیجان. فصلنامه روان شناسی ایرانی- سال چهارم/شماره 13/ پاییز.
قربانی، نیما. (1389). روان­درمانی پویشی کوتاه­مدت و فشرده: مبادی و فنون چاپ سوم. تهران: سمت.
قربانی، نیما. (1378). پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناسی شکست مقاومت و افشای هیجانی در درمانگری. رساله دکتری تخصصی، چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
محمدپوریزدی، احمدرضا.، بیرشک، بهروز.، فتی، لادن. و دژکام، محمود. (1388). مطالعه موردی-شاهدی سبک­های دفاعی و اضطراب حالت-صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. مجله علوم پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار. سال یازدهم، شماره 1(پیاپی41)، صفحه 14-7
محمد، سعید.، جزایری، علیرضا.، دولتشاهی، بهروز.، رضایی، امید.، پورشهبازی، عباس. (1388). فرایند اثربخشی روان درمانی پویشی/ تجربی تسریع شده در افسردگی اساسی. مجله علمی-پژوهشی طب جانباز. سال اول، شماره سوم.
میرزایی، بهشته. (1389). رابطه سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی. مجله اندیشه و رفتار. دوره چهارم، شماره 15
نامجو، محدثه.، کافی، سید­موسی.، حکیم­جوادی، منصور.، لواسانی، مسعود غلامعلی. و آتشکار، سیده رقیه. (1390). رابطه کمال­گرایی، سبک­های دفاعی و نشانه­های افسردگی در دانشجویان.  پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 2 (1)، 76-53
نوربالا، احمدعلی.، علی پور، احمد.، شقاقی، فرهاد.، نجیمی، آویسا.، آگاه هریس، مژگان. (1390). تاثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیزم های دفاعی بیماران افسرده. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی/دانشگاه شاهد / سال هیجدهم/ شماره 93.
نوروزی، نصرت الله.، عابدین، علیرضا.، عاطف وحید، محمدکاظم.، قربانی، نیما. (1387). رابطه بین سبک های دفاعی و ظهور مقاومت و انتقال در روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. فصلنامه روان شناسی کاربردی. سال 2. شماره 2 و 3. بهار و تابستان. 537-518
Abbass, A. (2002b). Short-term dynamic psychotherapies in the treatment of major depression. Canadian journal of psychiatry, 47(2): 193.
Abbass, A. (2002a). Modified short-term dynamic psychotherapy in patient with bipolar disorder; Preliminary report of a case series. Canadian child psychiatry, 11(1): 19-22
Abbass, A. A., Michel, R. J., Ogrodniczuk, J. S. (2008). A naturalistic study of intensive short-termdynamic psychotherapy trial therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention 8:164–170
Abbas, A. A. (2006). Intensive short-term psychodynamic psychotherapy of treatment-resistant depression; a pilot study. Wiley-liss, inc
Abass, A., Town,  J., Driessen, E. (2001). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depressive disorder with comorbid personality disorder. Psychiatry 74 (1) spring. Guhlford Publication, Inc
Ahola, P., Valkonen-Korhonen, M., Tolmunen, T.,  Joensuu, M., Lehto,  S. M.,  Saarinen, P., Tiihonen, J., Lehtonen, J. (2011). The Patient–Therapist Interaction and theRecognition of Affects during the Processof Psychodynamic Psychotherapy for Depression. American journal of psychotherapy, Vol. 65, No. 4
Anderson, E., Lambert, M.( 1995).  Short-term dynamically Oriented Psychotherapy a review and meta-analysis. Clinical Psychology review. (6): 500-514
Beck, A. T., Steer, R.A., &Gorbin, M. (1988). Psychometricproperties of the Beck Depression Inventory:Twenty-five years of evolution. Clinical PsychologyReviwe. 8: 77-100.
Bond, M & Perry, J. Ch. (2004). Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety, and personality disorder. Am J Psychiatry; 161: 1665-1671
Bowins, B.(2006). How psychiatric treatments can enhance psychological defense mechanisms. The American Journal of Psychoanalysis, Vol. 66, No. 2, June
Busch, F.N., Rudden, M., Shapiro, T. (2004). Psychodynamic Treatment of Depression. American Psychiatric Publishing, Inc.
Calati, R., Oasi, O., De Ronchi, D., Serretti, A. (2010). The use of the defence style questionnaire in major depressive and panic disorders: A comprehensive meta-analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83, 1-13. The British Psychological
Campbell, R. S., Pennebaker J. W. (2003). The secret life of  pronouns: Flexibility in writing style and physical health. Psychological Science. 14: 60-65.
Chew, C. E. (2006). The effect of dialectical behavioral therapy on moderately depressed adults: A multiple baseline design. PHD thesis, University of Denver, USA
Coren, A. (2001). Short-term psychotherapy: A psychodynamicapproach. First published by Palgrave.
Cramer, P. (2002). Defense Mechanisms in psychology today, further processes for adaptation. American psychological association Vol,55. No. 6, 637-646
Cramer, P. (2006). Protecting the self: Defense mechanisms in action. NewYork: Guildford.
Dekker, J.(2007). Speed of action: The relative efficacy of short psychodynamic supportive psychotherapy and pharmachotherapy in the first 8 weeks of a treatment algoritm for depression .Journal of affective Disorders; 22
Driessen, E., Cuijpers, P., Matt, S.C.D.,  Abbass, A.A.,  Jonghe, F.D., Dekker, J.J.M. (2009). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: meta-analysis. Department of Clinical Psychology.
Emmons, R. A, & Colby, P. M. (1995). Emotional conflict and well-being, relation to perceived availability, daily Utiliation, and observer reports of social support. Journal of personality and social psychology, 68(5), 947-959
Fluckiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B.E., Symonds, D., &Horvath, A. O. (2012). How central is the alliance in psychotherapy? Amultilevel longitudinal meta-analysis. Journal of CounselingPsychology,59,10–17.
Frattaroli, J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 132, 823_865.
Gortner, E. M., Rude, S. S. & Pennebaker, J. W. (2006). Benefits of expressive writing in lowering rumination and depressive symptoms. Behavior Therapy. 37: 292-303.
Gotlib, I. & Hammen, C. (2002). Handbook of depression. New York: Guilford Press.
Hersen, M. & Bellak, A. S. (1988). Dictionary of behavioral assessment techniques. New York: Pergamon Press.
Hersoug, A. G., Bogwald, K-P., Hoglend, P. (2005). Changes of Defensive Functioning. Does Interpretation Contribute to Change? Clinical Psychology and Psychotherapy. 12, 288–296. John Wiley & Sons, Ltd
Hilsenroth, M. J., Acherman, S. J., Blagys, M. D., Baity, M. R., Mooney, M. A. (2003). Short-term psychodynamic psychotherapy for depression: an examination of statistical, clinically significant, and technique-specific change. J NervMent Dis; 191:349_357.
Huprich, S. K. (2009). Psychodynamic therapy. conceptual and empirical foundations. Taylor and Francis Group, LLC
Kennedy-Moore, E. & Watson, J. C. (1999). Expressing Emotion: Myth, realties, and therapeutic strategies. New York: Guilford.
King, L. A., Emmons, R. A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 864-877.
Kniele, K. (2004). Emotional Expressivity and Working Memory Capacity. Unpublished doctoral dissertation, Drexel University, Philadelphia.
Knekt, P., Lindfors, O.(2004). Helsinki Psychotherapy Study. Arandomized trial of the effect of four forms of psychotherapy ondepressive and anxiety disorders. Design, methods, and resultson the effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapyand solution-focused therapy during a one-year follow-up.Helsinki: Social Insurance Institution.
Kratochwill, T. R., Mott, S. E., Odson, C. L. (1994). Case study and single case research in clinical and applied psychology. In A. S. Bellak, M. Hersen (Eds). Research methods in clinical psychology. New York: Pergamon Press.
Kring, A. M., Smith, D.A., Neale, J. M. (1994). Individual differences in dispositional expressiveness: Development validation of emotional expressivity scale. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 934-949.
Kronstro, K., vahlberg, T., Salminen J. K., Markkula, J., Hietala, J., Rasi-Hakala, H., Kajander, J., Karlsson, H. (2009). Does defense style or psychologicalmindedness predict treatement response in major depression? Depression and anxiety 26:689–695
Lakdawalla, Z., Hankin, B. L. &Mermelstein, R. (2010). Cognitive Theories of Depression in Children and Adolescents: A conceptual and quantitative review. Child Clinical and Family Psychology Review. 22(1): 217-235.
Leiper, R., Maltby, M. (2004). The psychodynamic approach to therapeutic change. SAGE Publications Inc
Lepore, S. J. (1997). Expressive writing moderates the relation between intrusive thoughts and depressive symptoms. Journal of Personality and Social psychology. 73: 1030-1037.
Lewis, A. J., Dennerstein, M., Gibbs, P. M. (2008). Short-term psychodynamic psychotherapy: review of recent process and outcome studies. The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.
McCullough Vaillant, L. (1997). Changing character: short-term anxiety regulation psychotherapy for restructuring defense, affects, and attachment. New York: basic books.
Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapyrelationships: Research conclusions and clinical practices. Psychotherapy, 48, 98–102.
Parker, J. D., Taylor, G. J., Bagby, R. M. (1998).  Alexithymia: Relationship with ego defense and coping styles. Compr Psychiatry. 39: 91-8.
Pennebaker, J. W. (1995). Emotion, disclosure, & health; Washington, DC, US: American Psychological Association.
Pennebaker, J. W. (1997a). Opening up: the healthing power of expressing emotion. Newyork: Guilford.
Pennebaker, J. W. & Chung, C. K. (2007). Expressive writing, emotional upheavals, and health. In H. Friedman and R. Silver (Eds.), Foundations of Health Psychology. 263-284. New York: Oxford University Press.
Petrie, K. J., Booth, R. J., Pennebaker, J. W. Davison, K. P. & Thomas, M. G. (1995). Disclosure of trauma and immune response to a hepatitis B vaccination. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(5), 787-792.
Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (2010). Systems of psychotherapy: a transtheoretical analysis. Seventh Edition. Brooks/Cole, Cengage Learning.
Prometheas, C., Stephen, M. B. (2010). Toward developing a scale to empirically measure psychotic defense mechanisms. J Am PsychoanalAssoc.
Rime, B. (1995). Mental rumination, Social sharing, and the recovery from emotional experience.
Sadock, B. J., Sadock, V. A., Ruiz, P. (2009). Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th Edition. Copyright,  Lippincott Williams & Wilkins
Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychological Association. February–March. Vol. 65, No. 2, 98–109
Sheffield, D., Duncan, E., Thomson, K, & Johal, S. S. (2000(. Written emotional expression and well-being. The Australian. Journal of Disaster and Trauma studies.
Smyth, J. M. (1998). Written emotional expression: Effects sizes, outcome type, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 175-184
Smyth, J., Stone, A., Hurewitz, A., Kaell, A. (1999). Effects of writing about stressful experiences on symptom reduction in patients with asthma or rheumatoid arthritis. JAMA ;281:1304 –9.
Town, J., Abbass, A., Hardy, G. (In Press). Shortterm psychodynamic psychotherapy forpersonality disorders: a critical review of randomised controlled trials. J of Personality Disorders.
Vaillant, G. E. (1971). Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms. Archives of General Psychiatry, 24, 107-118.
Vaillant, G. E. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology. Am Psychol 55: 89-98.