نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی افراد از پدیده‌ی رودربایستی صورت گرفت. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارگرایی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و جامعه شامل افرادی بود که تجربه رودربایستی را داشتند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد آزمودنی‌ها 20 نفر بود. روش تجزیه تحلیل اطلاعات، از نوع تحلیل تماتیک بود. با پرسش از تجارب آزمودنی‌ها و بازخوانی روایت‌های آنان، مضامین مهم استخراج و طبقه بندی شد. عوامل مشترک زیر به عنوان مضامین نمایانگر تجربه‌ی رودربایستی به دست آمد: مهمترین مفهوم این پدیده احساس بی میلی است. احساسات دیگر شامل ناراحتی، فشار و گیرکردن است. برای غلبه بر این احساسات، جریان این افکار به راه می‌افتد: تمرکز بر برداشت طرف رابطه، افکار تردید آمیز، افکار متمرکز بر ارزش‌ها، افکار خشمگینانه و افکار متمرکز بر خود. مجموع این افکار موجب می‌شود فرد، مبادرت به رفتاری کند که ویژگی آن، حالت آماده‌باش، کلیشه‌ای، سخت و مشقت بار، منفعلانه و غیرصادقانه و غیر صمیمی بودن است. اما بلافاصله پس از انجام رفتار، احساسات پشیمانی، ناتوانی و ضعف، خشم و نفرت نسبت به خود و طرف رابطه و احساسات دیگری چون دورویی و تحت سلطه بودن و به تبع این احساسات، افکار سرزنش‌گرانه، آرزومندانه و خشمگینانه تجربه می‌شوند. در واقع با توجه به ویژگی روابط صمیمانه که بر خود افشایی و اعتماد مبتنی است، روابط مبتنی بر رودربایستی نقطه‌ی مقابل روابط صمیمانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Common Factors’ Psychological Experience of in Stuck–Hearted Phenomenon: A Qualitative Study

نویسنده [English]

  • Asiyeh Shariatmadar

Assistant Professor of Allameh tabatabai university

چکیده [English]

The aim of the present research is to study the lived experience of in stuck–hearted phenomenon. The method was qualitative and phenomenological. Data collection was conducted through semi-structured interviews. Purposeful sampling and interviews re used and continued until data saturation. The number of participants was 20. Thematic analysis was used for data analysis. By examining people's experience, the following common elements emerged as themes reflecting the stuck-hearted experience: The most important experience is the feeling of reluctance. Other feelings were discomfort, pressure, and to feel being is stuck. To overcome these feelings, these thoughts flow, falls way: focus on the opposite side of the relationship, doubtful thoughts, thoughts that focus on values, furious thought, and self-focused thoughts. All of these thoughts cause a person to engage in conduct that feature, alert, stereotypical, hard and excruciating, dishonest, insincere and passive behavior. Immediately after that, the feelings of regret, helplessness and weakness, anger and other emotions such as hatred and being under dominance in the relationship and consequently, blame inquisitive, ambitious and furiously thoughts is experienced. In fact, according to the characteristics of intimate relationships that is self-disclosure and trust, in stuck-hearted relationships is the opposite of intimate relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stuck -hearted
  • sincerity
  • Openness
  • Lived experience
  • Confidence
  • self-disclosure
امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا؛ نوری سعید، علی. (1391). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. مجلهی پرستاری و مامایی جامع‌نگر. 22 (68) 56-63.
کاپلان (2000). روان‌شناسی رشد، سفر پرماجرای رشد کودک. (ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت، 1381). تهران: انتشارات رسا.
کفاشی، مجید؛ آزاده، نادر. (1388). عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین اعضای هیئت‌علمی. پژوهش‌نامه‌ی علوم اجتماعی. 3 (1) 91-116.
مجیدی قهرودی، نسیم؛ گرانمایه پور، علی و بخشنده، سمیرا. (1392). بررسی نقش تفاوت مهارت‌های ارتباطی زنان و مردان و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان. مجله‌ی علمی پژوهشی مطالعات رسانه‌ای. 8 (21) 91-102
میر عرب، رضا؛ حسینی جو، سید عباس. (1395). عوامل مؤثر بر نمره‌گذاری پایانی ارزشیابی‌های آموزشی در آموزش عالی. مجله‌ی علمی پژوهشی آموزش مهندسی ایران 18(69) 103-114.
Beaumont, S. L., & Pratt, M. M. (2011). Identity processing styles and psychosocial balance during early and middle adulthood: The role of identity in intimacy and generativity. Journal of Adult Development18(4), 172-183.
Bennett, J. B. (2000). Time and intimacy: A new science of personal relationships. Routledge.
Brown, N. W. (2006). Coping with Infuriating, Mean, Critical People: The Destructive Narcissistic Pattern: The Destructive Narcissistic Pattern. ABC-CLIO.
Brown, N. W. (2008). Dead-end Lovers: How to Avoid Them and Find True Intimacy. Greenwood Publishing Group.
Ekwulugo, T. (2012). Star signs and one minute toward a dead end relationship. Bloomington: AuthorHouse.
Limberg, N. J. (2007). Intimacy: Measuring Contextual Intimacy in a Male College Sample. ProQuest.
Levesque, R. J. (Ed.). (2011). Encyclopedia of adolescence. Springer Science & Business Media.
Linder, D. (2010). Intimacy: The Essence of True Love. DoctorZed Publishing.
Marar, Z. (2014). Intimacy. Routledge.
Masters, R. A. (2013). Emotional Intimacy: A Comprehensive Guide for Connecting with the Power of Your Emotions. Sounds True.
Polkinghorn, D. (1983). Methodology for the human science: System of inquiery. Albany: State University of New York Press.
Prager, K. J., & Roberts, L. J. (2004). Deep intimate connection: Self and intimacy in couple relationships. Handbook of closeness and intimacy, 43-60.
Reis, H. T., & Shaver, P. (1988). Intimacy as an interpersonal process.Handbook of personal relationships24(3), 367-389.
Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Meca, A., & Ritchie, R. A. (2012). Identity around the world: An overview. New directions for child and adolescent development2012(138), 1-18.
Smith, Charles P. (1992). Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. Cambridge University Press.