نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

5 استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی بر دلبستگی مادران باردار- جنین بود. به منظور اجرای برنامۀ مداخله‌ای، مادران داوطلب 20 تا 35 سالۀ نخست‌زا که به لحاظ سطح تحصیلی دیپلم به بالا بودند و مطابق مقیاس گلدبرگ دارای سلامت عمومی بودند، از ابتدای ماه چهارم بارداری به صورت پانزده روز یک‌بار به مدت یک ساعت مورد آموزش قرار گرفتند. به منظور بررسی وضعیت دلبستگی، مقیاس دلبستگی پیش از تولد ماهانه توسط مادران پر می‌شد. روش مورد استفادۀ این پژوهش، روش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه گواه با در نظرگیری ملاک‌های ورود و شمول از میان مادران مراجعه کننده به بیمارستان نیکان انتخاب شدند. یافته‌ها در سطح آمار توصیفی نشان دهندۀ اثرگذاری برنامۀ آموزشی مورد پژوهش بود ولی در سطح آمار استنباطی و با استفاده از آزمون t، میانگین دو گروه تنها به لحاظ شدت در ماه هفتم و در سطح 05/0 تفاوت معناداری داشت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند که اجرای برنامۀ آموزشی مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی توان تاثیرگذاری بر سطح دلبستگی پیش از تولد را دارد بنابراین می‌توان از این برنامه در جهت ارتقای سطح دلبستگی مادران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Neuro-Dramatic Play (NDP) on Mother- Fetus Attachment in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Elham Tavakoli 1
  • Shahla Pezeshk 2
  • Janet Hashemi Azar 3
  • Ali Delavar 4
  • Gholam Reza Sarami 5

1 Ph.D. Candidate, Department of Psychology of Children with Special Needs, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Psychology of Children with Special Needs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Psychology of Children with Special Needs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

4 Professor, Department of Educational Assessment, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of an intervention program based on neuro- dramatic play on mother-fetus attachment in pregnant women. For this purpose, the program was implemented from the 4th month of pregnancy and for biweekly an hour on volunteer women who were 20 to 35 years old, nulliparous, had general health according to Goldberg scale and their education was at least diploma. In order to check the status of attachment, the mothers filled the maternal antenatal attachment scale monthly. The method was semi-experimental and the pretest- posttest control group design, so the control group was selected with considering inclusion and exclusion criteria from women referred to Nikan hospital. Results based on descriptive statistics show the effectiveness of the research program but based on inferential statistics and using t test, significant difference between two groups was observed just in intensity of the 7th month. According to the results, it seems that the program was effective in promoting prenatal attachment, so we can use it to support at risk groups of attachment problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuro-Dramatic Plays
  • Mother- fetus attachment
  • Prenatal attachment
  • Antenatal attachment
ابراهیمی، امرالله؛ مولوی، حسین؛ موسوی، غفور؛ برنامنش، علی‌رضا و یعقوبی، محمد (1386). ویژگی‌های روان سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی. تحقیقات علوم رفتاری؛ دوره پنجم، شماره 1، ص 5 تا 12.
رضاپور میرصالح، یاسر؛ عینی، ابراهیم؛ آیین پرست، ندا؛ حشمی، فاطمه. (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانوادۀ مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن. فصلنامۀ مطالعات روان‌شناسی بالینی، 15 (4). ص 92 تا 125.
Alhusen. J L. (2008). A Literature Update on Maternal-Fetal Attachment. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs; 37(3): 315–328
Appleton. J V, Margaret. H, Oates. J, Kelly. C. (2012). Evaluating health visitor assessments of mother–infant interactions: A mixed methods study. International Journal of Nursing Studies, 50(1):5-15.
Berlin. L J, Ziv. Y, Amaya-Jackson. L, Greenberg. M T. (2007). Enhancing Early Attachments: Theory, Research, Intervention, and Policy. The Guilford press.
Brandon. A. R., Pitts. S., Denton. W H., Stringer, C. A. & Evans, H M. (2009). A history of the theory of prenatal attachment, J Prenat Perinat Psychol Health; 23(4): 201–222.
Brandon. T. (2010). Relational trauma in infancy: Psychoanalytic, attachment and neuropsychological contributions to parent- infant psychotherapy. Routledge.
Busonera. A., Cataudella. S., Lampis. J., Tommasi. M., & Zavattini. G.C. (2015). Investigating validity and reliability evidence for the maternal antenatal attachment scale in a sample of Italian women. Arch Womens Mental Health. 19(2):329-36.
Chuang. C H, Jeng. S F, Hsieh. W S, Liao. H F, Su. Y N, Chen. P C. (2011). Maternal psychosocial factors around delivery, and the behavior of 2-year-old children, Pediatrics International, 53, 656–661.
Condon, J. (1993). The assessment of the antenatal emotional attachment: developments of a questionnaire instrument. Br J Med Psychol 66: 167–183.
Denis. A., Callahan. S. & Bouvard. M. (2013). Examination of the psychometric properties of the Frenchtranslation of the Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS). Encéphale, 41(1):32-8.
Egeland. B. (2009). Attachment-Based Intervention and Prevention Programs for Young Children. Institute of Child Development, University of Minnesota, USA.
Eswi. A, Khalil. A. (2012). Prenatal Attachment and Fetal Health Locus of Control among Low Risk and High Risk Pregnant Women. World Applied Sciences Journal 18 (4): 462-471
Facello. D C. (2008). Maternal/Fetal Attachment: Associations among Family Relationships, Maternal Health Practices, and Antenatal Attachment. West Virginia University.
Favez. N., Frascarolo. F., Lavanchy. S., Corboz-warnery., A. (2013). Prenatal representations of family in parents and coparental interactions as predictors of triadic interactions during infancy. Infant mental health journal, Vol. 34(1), 25–36.
Golbasi, Z., Ucar, T. & Tugut, N. (2015). Validity and reliability of the Turkish version of the Maternal
Antenatal Attachment Scale. Japan Journal of Nursing Science, 12,154–161.
Gomez., R. & Leal, I. (2007). Vinculação parental durante a gravidez: versão portuguesa da forma materna e paterna da Antenatal Emotional Attachment Scale. Psicologia Saúde Doenças, 8(2): 153–165.
Greenspan, S. I. & Wieder. S. (2006). Infant and EarlyChildhood Mental Health: A Comprehensive Developmental Approach to Assessment and Intervention. American Psychiatric Publishing.
Jennings. S. (2010). Neuro-Dramatic-Play and attachment. British Journal of Play Therapy, Vol. 6, pp 35–50.
Jennings. S. (2011). Healthy Attachments and Neuro-Dramatic-Play. Jessica Kingsley Publishers.
Kochanska. G. & Kim. S. (2013). Early Attachment Organization with Both Parents and Future Behavior Problems: From Infancy to Middle Childhood. Child Development, Volume 84, Number 1, Pages 283–296.
Lauriola, M., Panno, A., Riccardi, C & Taglialatela, D. (2010). A psychometric comparative study of three self-report scales assessing individual differences in maternal prenatal attachment. Infanzia e Adolescenza, 9(3):135–150.
Letourneau., N. Watson, B., Duffett-Leger, L., Hegadoren, K. & Tryphonopoulos. P. (2011). Cortisol patterns of depressed mothers and their infants are related to maternal–infant interactive behaviours. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Vol. 29, No. 5, 439–459.
Lieberman, A. E. & Van Horn, P. (2009). Psychotherapy with Infants and Young Children: Repairing the Effects of Stress and Trauma on Early Attachment. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 18(4): 356.
Mako, HS. & Deak, A. (2014) Reliability and validity of the Hungarian version of the Maternal Antenatal Attachment Scale. Int J Gynecol Obst Res, 1:33–44.
Malekpour. M. (2007). Effects of attachment on early and later development. The British Journal of Developmental Disabilities, Vol. 53, Part 2, No. 105, pp. 81-95.
Mares, S., Newman, L.,Warren, B. & Cornish, K. (2005). Clinical skills in infant mental health. ACER Press.
McFarland, J., Salisbury, A. L., Battle, C. L., Hawes, K., Halloran, K. & Lester. B. M. (2011). Major depressive disorder during pregnancy and emotional attachment to the fetus. Arch Womens Mental Health, 14:425–434.
Navarro-Aresti. L., Iraurgi. I., Iriarte. L. & Martínez-Pampliega. A. (2015). Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS): adaptation to Spanish and proposal for a brief version of 12 items. Arch Womens Mental Health, 19(1):95-103.
Poggi Davis, E., Glynn, L. M., Waffarn, F., & Sandman, C. A. (2011). Prenatal maternal stress programs infant stress regulation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52:2, pp 119–129
Ramchandani. P G, Domoney. J, Sethna. V, Psychogiou. L, Vlachos. H, Murray. L. (2013). Do early father–infant interactions predict the onset of externalising behaviours in young children? Findings from a longitudinal cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54:1, pp 56–64
Rifkin, J B. (2007). Prenatal attachment during antepartum hospitalization: Associations with pregnancy planning, partner relationship, and postpartum depression and anxiety. The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas.
Schore, A. N. (n.d). Advances in Neuropsychoanalysis,Attachment Theory, and TraumaResearch: Implications forSelf Psychology, available at http://www.allanschore.com/pdf/SchorePsychInq02.pdf
Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant mental health journal, Vol. 22(1–2), 7–66.
Schwichtenberg, A. J., Shah, P. E. & Poehlmann, J. (2013). Sleep and attachment in preterm infants. Infant mental health journal, Vol. 34(1), 37–46.
Sidor, A., Kunz, E., Eickhorst, A. & Cierpka, M. (2013). Effects of the early prevention program “KEINER FA¨ LLT DURCHS NETZ” (“Nobody slips through the net”) on child, mother, and their relationship: A controlled study. Infant Mental Health Journal, Vol. 34(1), 11–24.
Van Bussel, J.C.H., Spitz. B. & Demyttenaere, K. (2010).Reliability and validity of the Dutch version of the maternal antenatal attachment scale. Arch Womens Mental Health, 13:267–277.
Van den Boom, D.C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. Child Development, 65, 1457–1477.
Van den Bergh, B. & Simons, A. (2009). A review of scales to measure the mother–foetus relationship. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Vol. 27, No. 2, 114–126.
Walsh, J., Hepper, E. G., Bagge, S. R., Wadephul, F. & Jomeen, J. (2013). Maternal–fetal relationships and psychological health: emerging research directions. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Vol. 31, No. 5, 490–499.
Weis, K. & Lederman, R. P. (2010). Prenatal spousal military deployment and maternal prenatal adaptaition as predictors of postpartum maternal- infant attachment. Sojnr, Volume 10 – Number 3.