نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ربی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی و خاطرات مزاحم ویژگی‌های شناختی مرتبط با افسردگی هستند. علاوه بر این، ارزیابی‌های منفی از خاطرات مزاحم و واکنش‌های اجتنابی در برابر آن‌ها با افسردگی رابطه دارد. برخی از پژوهش‌ها ویژگی‌های خاطرات مزاحم (پریشانی همراه با آن و احساس کرختی و بی‌حسی همراه با آن) را عامل تعیین کننده‌ی افسردگی می‌دانند، در حالی که بر اساس نتایج برخی دیگر از پژوهش‌ها، پاسخ به این خاطرات مزاحم بهتر می‌تواند، افسردگی را پیش‌بینی کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی، ویژگی‌های خاطرات مزاحم و پاسخ به آن‌ها با افسردگی و توانایی این متغیرها در پیش‌بینی افسردگی می‌باشد. 112 نفر از زنان 25 تا 35 ساله در فرهنسگرای معرفت، پرسشنامه افسردگی بک، افکار خودآیند منفی، مثلث شناختی و پاسخ به خاطرات مزاحم را تکمیل کردند و از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی رابطه‌ی بین آن‌ها استفاده گردید. افکار خودآیند منفی، نگرش‌های منفی و ویژگی‌های خاطرات مزاحم (پریشانی همراه با خاطرات مزاحم و احساس جدایی و کرختی همراه با بازیابی آن‌ها) می‌توانند، افسردگی را پیش‌بینی کنند. اگر رویدادهای ناگوار گذشته در داستان زندگی فرد جای نگیرند، خاطرات مزاحم و پریشانی و احساس کرختی و جدایی همراه با آن منجر به افسردگی می‌شود و این ویژگی‌های خاطرات مزاحم بیشتر از واکنش به آن‌ها می‌تواند افسردگی را پیش‌بینی کند‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Negative Automatic Thoughts, Negative Attitudes and Intrusive Memories at Depression

نویسندگان [English]

  • Zahra Valitabar 1
  • Farideh Hossein Sabet 2

1 Lecturer, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Negative  automatic  thoughts,  negative  attitudes  and  intrusive memories  are  cognitive  features  associated  with  depression.  Negative interpretations from intrusive memories and avoidance reactions to them are associated with depression. Some of studies  assume  intrusive  Memories  features  (distress  associated  with  it  and  detachment  and numb feeling with it) as determinant of depression while based on the results of other studies responses  to  these  intrusive  can  predict  depression  very  well. The goal  of  this  study  is  toinvestigate  the  relationship  between  negative  automatic  thoughts, negative attitudes, intrusive memories  features  and responses to them with depression and  the ability of these variables  at  depression  prediction. Therefore, 112  women  between  25  and  35  years  old at Marefat Culture Home  completed the BDI-II, NAT Questionnaire, Cognitive Triad Inventory, and RIQ (Response to  Intrusions Questionnaire), and multivariable linear regression has been used  to  investigate  relationship  between  variables. Negative  automatic thoughts,  negative  attitudes  and  intrusive  memories  features  (distress  associated  with intrusive  memories  and  detachment  and  numb  feeling  with  retrieval  them)  can  predict depression,  while  negative  interpretations  from  intrusive  memories  and  suppression  and rumination  responses  cannot  predict  depression.  It can be concluded that if  past  unpleasant  events  do not  integrate  with  person's  story  life,  intrusive  memories  and  distress  and  numb  and detachment feeling with them can result depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative automatic thoughts
  • Negative attitudes
  • Intrusive memories features
  • Responses to intrusive
ساردویی، غلامرضا. (1374). مقدمه‌ای بر هنجار یابی پرسشنامه‌ی تجدید نظر شده‌ی افسردگی بک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
شیورانی، مونا.، آزاد فلاح، پرویز.، مرادی، علیرضا.، و اسکندری، حسین. (1395). درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 7 (25)، 85-106.
کیمیایی، علی. (1381). بررسی و مقایسه کارآمدی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل و تلفیق آن با نرمسش های یوگا و درمان افسردگی اساسی، پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Ed.). Washington, DC: Author.
Anderson, M. & Levy, B. (2009). Suppressing Unwanted Memories.  Current Directions in Psychological Science August 18 (4), 189-194.
    Beck, A.  (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.
    Beidel, Bulik.C.M., Stanley. (2011). Abnormal psychology (2th Ed.). NJ: Pearson.
    Berntsen, D. (2010). The Unbidden Past Involuntary Autobiographical Memories as a Basic Mode of Remembering. Current Directions in Psychological Science, 19 (3), 138-142.
    Birrer, E., Michael, T., & Munsch, S. (2007). Intrusive images in PTSD and in traumatized and non-traumatized depressed patients:  a cross-sectional clinical study.  Behavior Research and Therapy, 45, 2053-2065.
Conway, M., Meares, K., & Standart, S. (2004). Images and goals. Memory, 12, 525–531. Conway, M.A., & Pleydell-Pearce, C.W.  (2000). the construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review, 107, 261-288.
Conway, M., Singer, J.A., & Tagini, A.  (2004). the self and autobiographical memory: correspondence and coherence. Social Cognition, 22, 491-529.
Ehlers, A., & Clark, D.M.  (2000). A cognitive model of post-traumatic stress disorder. Behavior Research and Therapy, 38, 319-345.
Fischer, J., Corcoran, K. (1994). Measures for clinical practice. A source book. The free press United States.
Free, M.L. (2007). Cognitive Therapy in Groups: Guidelines and Resources for Practice (2th Ed). John Wiley & Sons.
Greening, L., Stoppelbein, L., Dhossche, D., Martin, W. (2005). Psychometric evaluation of a measure of Beck’s negative cognitive triad for youth: Applications for African-American and Caucasian adolescents. Depression and Anxiety, 21 (4), 161–169.
Hollon, S., Kendall, P. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an automatic thoughts questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 4(4), 383-395.
John, O.  P., & Gross, J.  J. (2004).  Healthy  and  unhealthy  emotion  regulation:  Personality processes,  individual  differences,  and  life  span  development.  Journal of Personality, 72, 1301–1333.
Joormann, J.  (2006).  Differential  effect  of  rumination  and  dysphoria  on  the  inhibition  of irrelevant  emotional  material:  Evidence  from  a  negative  priming  task.  Cognitive and Research Therapy, 30, 149- 160.
Kuyken, W., & Brewin, C.  R. (1994).  Intrusive memories of childhood abuse during depressive episodes. Behavior Research and Therapy, 32, 525–528.
Kuyken, W., & Brewin, C. R. (1999). The relation of early abuse to cognition and coping in depression. Cognitive Therapy and Research, 23, 665–677.
Moulds M.L., Kandris, E., Williams, A.D., Lang, T.J. (2008). The use of safety behaviors to manage intrusive memories in depression. Behavior Research and Therapy, 46, 573–580.
Newby, J.M., Moulds, M.L. (2010). Negative intrusive memories in depression: the role of maladaptive appraisals and safety behaviors.  Journal of affective disorders, 126(1-2), 147-154.
Newby, J.M., Moulds, M.L. (2011, a). Characteristics of intrusive memories in a community sample of depressed, recovered depressed and never-depressed individuals.  Behavior research and therapy. 49(4), 234-43.
Newby JM, Moulds ML. (2011, b). Do intrusive memory characteristics predict depression at 6 months? Memory, 19(5), 538-546.
Nezu, A., Ronan, G.F., Meadows, E.A., & McClure, K.S. (2002).  Practitioner's guide to empirically based measures of depression. New York: Kluwer Academic.
Richards, J., & Gross, J.J. (2000). Emotion regulation and memory: The cognitive costs of keeping one's cool. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 410–424.
Starr, S., Moulds, M.L. (2006). The role of negative interpretations of intrusive memories in depression. Journal of affective disorders, 93(1-3), 125-32.
Terr, L. C. (1983). Chowchilla revisited: The effects of psychic trauma four years after a school-bus kidnapping. The American Journal of Psychiatry, 140, 1543-1550.
Verwoerd, J.  (2009). the crippling homunculus.  Inefficient executive control and the persistence of intrusive memories. University Library Groningen.
Wenzlaff, R. M., Wegner, D. M., & Roper, D.  W. (1988). Depression and mental control: The resurgence of unwanted negative thoughts.  Journal of Personality & Social Psychology, 55, 882–892.
Wong, S. (2008).  The relations of cognitive triad, dysfunctional attitudes, automatic thoughts, and irrational beliefs with test anxiety. Current Psychology, 27(3), 177-91.
Williams, A. D., & Moulds, M. L. (2007). Cognitive avoidance of intrusive memories: Recall vantage perspective and associations with depression.  Behavior Research and Therapy, 45, 1141–1153.
Williams,  A.,  Moulds,  M.  (2008).  Negative  appraisals  and  cognitive  avoidance  of intrusive  memories  in  depression:  a  replication  and  extension.  Depression and Anxiety, 25(7), 26-33.
Williams, A., Moulds, M. (2010). The impact of ruminative processing on the experience of self-referent intrusive memories in dysphoria. Behavior Therapy. 41(1), 38-45. Doan, T.    
 Litterman, R and Sims, C. (1984), "Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions", Econometric Reviews, No. 3. PP: 1-100.
Gower. B. (1997). "Scientific Method: An Historical & Philosophical Introduction.", university of Guelph. Routledge. December 12.
Green. W.H. (1993). "Econometric Analysis (2nd ed)", Macmillan Publishing Com