نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشگاه ازاد

چکیده

زورگویی پدیده‌ای ضداجتماعی است که باید با آن برخورد کرد. گرچه چندین مداخله‌ی ضد زورگویی وجود دارد که در کاهش زورگویی تأثیر دارند، اما مداخلات پیچیده‌تر و منظم‌تر تأثیر بیشتری نسبت به تغییرات آموزشی صرف دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس انجام شد. پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی  از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جامعه ی آماری کلیه دانش پسر دوره متوسطه اول شهر طبس در سال تحصیلی 1396-1395 بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس  انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: مقیاس زورگویی ایلینویز (1999) و مقیاس استقلال عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ  (1986) جهت تحلیل داده، از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج  نشان داد، میانگین گروه آزمایش در مولفه های  زورگویی کاهش  و استقلال عاطفی نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. می توان  گفت که آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان موثر بوده است. لذا نتایج پژوهش توجه بیشتر دست اندرکاران عرصه تعلیم و  تربیت در  زمینه کاهش آسیب های دانش آموزی را بیشتر می طلبد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Positive Thinking on Reducing Bullying and Increasing Emotional Independence Adolescents in Tabas

نویسندگان [English]

  • Maryam Safara 1
  • Mahbobe Moazemabadi 2

2 Azad Univercity

چکیده [English]

Bullying is an antisocial phenomenon to be addressed. Although there are several anti-bullying interventions that are effective in reducing bullying, more sophisticated interventions are more effective than educational changes. The purpose of this study was to determine the effectiveness of positive thinking training on reducing bullying and increasing emotional independence in adolescents in Tabas. The present study is a semi-experimental two-group pretest-posttest design. The statistical society of all first grade high school students in Tabas was in academic year 1396-1395. To collect data, a sample of 30 people was selected by random sampling method. The tools used to achieve the research goals were Illinois Zurge Scale (1999) and Stanberge and Silverberg (1986) for the Independence of Stanberger and Silverberg (1986) for data analysis, descriptive statistics such as mean, standard deviation, and single variable and multivariate covariance analysis used. The mean of bullying in the control group before education was 56.66, but the post-training was 54.80 and the mean bullying in the experimental group before the training was 13.52 and the education level was 86.42. Also, the mean of emotional independence of the control group before training was 26.28 and after training 30.20, while the mean of the experimental group before training was 26.27, but after training, it was 60.34. The results showed that the mean of the experimental group decreased in the components of bullying and the emotional independence increased compared to the control group. Therefore, it can be said that positive thinking has been effective in decreasing bullying and increasing emotional independence in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking
  • Bullying
  • Emotional Independence
  • adolescents
آرگایل، مایکل (1383). روانشناسی شادی. ترجمه: مهرداد کلانتری، فاطمه بهرامی، حسن پالاهنگ، مسعود گوهری، حمید طاهر نشاط دوست، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
باران، صادق (۱۳۹۰). اثربخشی امید بر انگیزش پیشرفت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
بازرگان، زهرا. صادقی. ناهید؛ و لواسانی، غلامعلی (1382). بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 33(1)، 28-1.
بهادری، الهام؛ خیر، محمد (1391). رابطه سرسختی روان‌شناختی و انعطاف پذیری خانواده با سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی، روش ها و مدل های روان‌شناختی، 2(7)، 18-1.
جعفری خرم، مریم (1393)، اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی در رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان آسایشگاه، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان
چالمه، رضا (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلینویس در دانش آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی، روش ها و مدل های روانشناختی،3(11)،52-39
خدایاری فرد، محمد (۱۳۸۳). کاربرد مثبت نگری در روان‌درمانگری با تأکید بر دیدگاه اسلامی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ۵، ۱، ۱- ۲۴.
دادگر، راحله (1389). نه راهکار درباره‌ی پیشگیری از قلدری. مجله‌ی تعلیم و تربیت استثنایی، 102
رضا پور، میثم؛ سوری، حمید؛ خدا کریم، سهیلا (1392). روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس‌های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه‌ی زورگویی الویوس در مدارس راهنمایی، مجله‌ی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها،1(4)، 221-212
رئیسی، زهره (۱۳۸۲). تفکر مثبت راهی به‌سوی خودباوری. تهران: انتشارات فولاد.
سامانی، سیامک؛ رضویه، اصغر (1380). رابطه همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با مشکلات عاطفی، پژوهش در سلامت روانشناختی،1(1)،37-30
سهرابی، فرامرز؛ جوانبخش، عبدالرحمن (1385). اثربخشی تقویت مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهر گرگان، دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره 37، 68-59.
صدیقی، کریم (1380). بررسی اثربخشی آموزش گروهی عزت نفس به شیو ه ی شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر بروجرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه اصفهان.
صفری، خدیجه (1393). تأثیر به کارگیری آموزش مهارتهای زندگی توسط معلمان بر کنترل رفتار زورگوئی دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهرستان میناب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران
علی بیک، فتانه؛ احمدی، احمد؛ فرحبخش، کیومرث؛ عابدی، احمد و علی بیک، مرتضی (1391). تأثیر آموزش خوش‌بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (9)، 709-720.
فرح بخش، کیومرث؛ جوبانیان، فرحناز؛ و حسین ثابت، فریده (1392). اثر بخشی آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد، ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز
کلوروسو، باربارا (1392). قلدر، توسری‌خور و تماشاچی از پیش‌دبستانی تا دبیرستان، ترجمه‌ی مرجان فرجی، تهران: جوانه رشد
کویلیام، سوزان (1390). مثبت اندیشی و مثبت گرایی، ترجمه: فریده براتی سده و افسانه صادقی، تهران: نشر رشد.
نصیری، حبیب الله؛ جوکار، بهرام (1387). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان، پژوهش زنان، 6(2)، 176-157.
 
Beyers, W., & Goossens, L. (2002). Developmental trajectories of psychological separation and adjustment to university: A 3-wave longitudinal study.
Duckworth, A. Steen, T. A. & Seligman, M. E. (2005). Positive psychology in clinical practice. Annu. Rev. Clin. Psychol. 1, 629-651.
Espelage, D. L. & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123–142
Fleming, M. (2005). Adolescent Autonomy: Desire, Achievement and Disobeying Parents between Early and Late Adolescence. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 5, 1-16.
Greene, M. B. (2003). Counseling and climate change as treatment modalities for bullying in school. International Journal for the Advancement of Counseling, 25, 293-302.
Joseph, S., & Linley, P. A. (2006). Positive therapy: A meta-theory for positive psychological practice: Routledge
Mahlerwein, R. (2010). Characteristics of those who bully and those bullied in three Arizona urban middle schools: Northern Arizona University.
Nansel, T. R. Overpeck, M. Pilla, R. S. Ruan, W. J. Simons-Morton, B. & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Jama, 285(16), 2094-2100.
Olweus, D. (1999). Aggression in the schools:Bullies and Whipping boys. Washington, DC: Hemisphere
Shahbazzadegan, B. Samadzadeh, M. & Abbasi, M. (2013). The Relationship Between Education of Emotional Intelligence Components and Positive Thinking with Mental Health and Self-efficacy in Female Running Athletes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 667-671
Shujja, S. and Atta, M.(2011). Translation and Validation of Illinois Bullying Scale for Pakistani Children and Adolescents, Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 79-82
Stallard, P. (2008). University of bath, national positive thinking trial aims to prevent childhood depression. News RX Health & science, 98
Steinberg, L. & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child development, 841-851.
Swearer, S. M. Espelage, D. L. Vaillancourt, T. & Hymel, S. (2010). What can be done about school bullying? Linking research to educational practice. Educational researcher, 39(1), 38-47.