تحلیل عوامل مشترک تجربه‌ی روانشناختی پدیده رودربایستی: مطالعه کیفی

آسیه شریعتمدار

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2017.7392

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی افراد از پدیده‌ی رودربایستی صورت گرفت. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارگرایی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و جامعه شامل افرادی بود که تجربه رودربایستی را داشتند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد آزمودنی‌ها 20 نفر بود. روش ...  بیشتر

بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیت و انتظارات از نقش همسر آسیب‌زننده به ازدواج

آسیه شریعتمدار

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 137-155

چکیده
  پویایی‌های مؤثر بر شکل‌گیری فرد به رشد هویت و سبک شخصیتی می‌انجامد که به نوبه ی خود بر شیوه‌ای که فرد با دیگران ارتباط بر قرار می‌کند تاثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیتی و انتظارات از نقش همسر  آسیب زننده به ازدواج است. روش این پژوهش کیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش باز استفاده شده است. با کد گذاری ...  بیشتر