اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید با تأکید بر قرآن و آموزه‌های اسلامی

علی فرنام؛ محمد حمیدی

دوره 6، شماره 22 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jcps.2016.3889

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مثبت­نگری بر افزایش امید با تأکید بر قرآن و آموزه­های اسلامی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه با گروه تجربی و گواه بود. روش نمونه­گیری ابتدا کل جامعه آماری به تعداد 300 نفر پرسشنامه­ی امید اسنایدر را تکمیل کردند و شرکت کنندگانی که پایین­ترین ...  بیشتر

مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا

محمود نجفی؛ حسن احدی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 21 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-55

https://doi.org/10.22054/jcps.2016.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه  مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا  بود. بدین منظور 1000 نفراز کارکنان دانشگاه‌های تهران با روش نمونه­گیرى خوشه­اى چندمرحله‌اى انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه­های بهزیستی معنوی، دینداری، امیدواری، خوش بینی، عزت نفس، خودکارآمدی و رضامندی زندگی ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سبک‌‎های اسنادی دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ پریسا فروتن بقا؛ حسین محققی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 19-33

چکیده
  هدف پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش امید مبتنی بر نظریه اسنایدر بر سبک‌ها ی اسنادی دانشجویان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که با نمونه گیری تصادفی 24 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و به منظور اندازه گیری سبک‌های اسناد از پرسشنامه سبک اسنادی  (ASQ) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل ...  بیشتر