پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس غفلت و بهره کشی عاطفی در کودکی با میانجیگیری خشم در افراد مبتلا به فشار خون

مریم خرامین؛ مهدی دهستانی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 142-177

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.58378.2498

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس غفلت و بهره کشی عاطفی در کودکی با میانجیگری خشم در افراد با فشار خون بوده است که از حیث روش نوع همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به کلینیک های پزشکی منطقه14.15.16تهران بودند که تعداد300 نفر به روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهبود تجربه خشم و شفقت به خود در بیماران سرطانی

زهرا ساکنی؛ سمانه فراهانی؛ فائزه اسحاقی مقدم؛ امین رفیعی پور؛ طیبه جعفری؛ پریسا لطفی

دوره 9، شماره 36 ، آبان 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2020.46588.2193

چکیده
  بیماری سرطان یک بیماری بالقوه مهلک و مزمن است که تشخیص آن با هیجانات منفی از جمله خشم همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن بر بهبود تجربه خشم و شفقت به خود در بیماران سرطانی انجام شد. اﻳﻦ مطالعه از ﻧﻮع نیمه آزﻣﺎﻳﺸﻲ با گروه کنترل ﺑﻮد. جامعه آماری این پژوهش بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه

پروانه علائی؛ منصور بیرامی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2017.7135

چکیده
  خشم و تجربه‏ی آن در محیط مدرسه از هیجان‏های رایج دوره‏ی نوجوانی است که همواره مورد توجه روان‏شناسان بوده است. بر اساس نظریه‏ی تانگنی، احساس شرمساری پیش‏زمینه‏ی بروز هیجان خشم محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه انجام گرفت. برای تحقق آن، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، ...  بیشتر