نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

10.22054/jcps.2021.53028.2376

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان مبتلا به سرطان که در اردیبهشت و خرداد 98 در بیمارستان بعثت بستری بودند، تشکیل می‌دادند. که تعداد 43 نفر برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کردند. در نهایت با توجه به ملاک‌های ورود و خروج و افت آزمودنی تعداد 28 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایابی شدند. سپس برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی به تعداد 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و پیش آزمون و پس آزمون بر روی گروه‌های آزمایش و کنترل با استفاده از پرسشنامه سخت رویی کوباسا انجام گرفت. در نهایت به وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس تحلیل آماری کوواریانس بر روی داده‌های به دست آمده از پرسشنامه ها انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از این مطلب بود که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، نمره کل سخت رویی را در مادران کودکان مبتلا به سرطان افزایش داد (F=6.17, P<0/05). هم چنین بر ابعاد چالش و تعهد تاثیر معناداری مشاهده شد ولی بر بعد کنترل تاثیر معناداری یافت نشد.
نتیجه گیری: در این پژوهش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با هدف قرار دادن سازوکار سخت‌رویی نمره ابعاد چالش و کنترل را در مادران کودکان مبتلا به سرطان افزایش داد. بنابراین، این برنامه می‌تواند در طی دوران بستری کودکان در بیمارستان بر روی مادران اجرا شود تا تحمل بیماری فرزندشان برایشان آسان‌تر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of mindfulness-based stress reduction on dimensions of hardiness in mothers of children with cancer

نویسندگان [English]

  • hossein mohagheghi 1
  • Mohammad Minaei 2
  • Abolghasem Yaghoobi 3
  • Mehran Farhadi 3

1 Faculty of Psychology, Bu Ali -Sina University

2 Bu-Ali Sina University. Hemedan. Iran

3 Faculty of psychology. Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

purpose: The present study aimed to investigate the effect of mindfulness-based stress reduction program on the dimensions of hardiness in children with cancer.
Method: The present study was an experimental type with pre-test-post-test design with experimental and control group. The statistical population of the study consisted of mothers of children with cancer who were hospitalized in Besat Hospital in May and June 2009, and 43 people announced their readiness to participate in the study. Finally, according to the criteria of entry and exit and drop of the subject, 28 people were selected as a sample and randomly placed in the experimental and control groups, and then after the pre-test; The 8-session Mindfulness-Based Stress Reduction Program was implemented on the experimental group and performed on the experimental and control groups using the kobasa Hardiness Questionnaire after completing the post-test training course. after completing the training, due to the observance of ethical standards, the control group was also trained. Data were tested using covariance statistical analysis.
Results: The results of the study indicated that the mindfulness-based stress reduction program increases the overall score of hardiness in mothers of children with cancer (p = 0.020, F = 17.6). Also, a significant effect was observed on the dimensions of challenge and commitment, but no significant effect was found on the control dimension.
Conclusion: In this study, mindfulness-based stress reduction program increased the scales of challenge and control scores in mothers of children with cancer by impressing the hardiness mechanism. Therefore, the program can be performed on mothers during their children's hospital stay to make it easier for them to tolerance their child's illness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • mindfulness. hardiness
  • cancer. mothers. children with cancer