نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( واحدخوراسگان)،اصفهان، ایران.

2 دانشیار،گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایران.

3 استاد گروه روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ،اصفهان، ایران.

10.22054/jcps.2021.49748.2280

چکیده

اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی یکی از اختلالات شایع در کودکان است و مبتلایان به آن دارای نقایصی در کارکردهای اجرائی و یادگیری هستند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه بود. نمونه آماری 45 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی در شهر اصفهان در بهار و تابستان 1398 بودند که بر مبنای ملاک‌های ورود و خروج به صورت دردسترس انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) و هر گروه 15 نفر گمارده شدند. از آزمون عصب- روانشناختی کولیج (2002) و مقیاس رفتارهای یادگیری (2000) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای سنجش متغیرهای وابسته استفاده شد. گروه‌ آزمایش اول تحت 12 جلسه الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و گروه آزمایش دوم تحت 8 جلسه برنامه بارکلی قرار گرفتند و گره کنترل هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرد. داده‌های جمع آوری شده به روش تحلیل واریانس اندازه‌های تکرار شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. الگوی والدگری مبتنی بر نظریه‌های کارکردهای اجرائی و برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص‌توجه/بیش‌فعالی دارای اثرات مثبت داشتند (05/0>p). به این معنا که الگوی والدگری مبتنی بر نظریه‌های کارکردهای اجرائی و برنامه ‌بارکلی منجر به بهبود معنادار کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص‌توجه /بیش‌فعالی شدند. بنابراین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه‌های کارکردهای اجرائی و برنامه ‌بارکلی به منظور بهبود کارکردهای

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Parenting Model Based on Executive Function Theory and Barkley’s Program on Executive Functions and Learning Behaviors of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • zahra barahimi 1
  • Ahmad Abedi 2
  • ali aghaei 3

1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Psychology,department of exceptional children psychology, university of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder is one of the most common disorders in children and those with it have deficits in executive functions and concentration and learning. Therefore the aim of this study was to compare the effectiveness of parenting model based on executive function theory and Barkley’s program on executive functions and learning behaviors of children with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method was quasi-experimental designs with pretest-posttest and two-month follow-up. A sample of 45 mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder in Isfahan in spring and summer of 2018 was selected based on inclusion and exclusion criteria in three groups (two experimental and one control group) and each group 15 persons were assigned. The College Neuropsychological Test (2002) and the Learning Behaviors Scale (2000) at pre-test, post-test, and follow-up were used to measure the dependent variables. The first experimental group underwent 12 sessions of parenting model based on performance theory and the second experimental group underwent 8 sessions of Barkley’s program and the control node received no treatment. Data were analyzed by repeated measures ANOVA and SPSS software. Parenting model based on theories of executive functions and Barkley’s program have positive effects on executive functions and learning behaviors of children with attention deficit / hyperactivity disorder (p<0.05). That is, parenting paradigms based on theories of executive functions and the Barkley’s program have significantly improved executive functions and learning behaviors of children with attention deficit / hyperactivity disorder. Therefore, the parenting model based on theories of executive functions and the Barclays program are applicable to improve the executive functions and learning behaviors of children with attention deficit / hyperactivity disorder along with other effective treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Executive Functions
  • Learning Behaviors
  • Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder
  • Parenting Pattern Based on Executive Function Theory
  • Barkley’s program