اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در درمان یک مورد اختلال شخصیت وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر, تعیین اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در وابستگی و کاهش افسردگی مراجع بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی بود. یک آزمودنی 26 ساله دختر که با استفاده از مصاحبه بالینی، ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR و آزمون رورشاخ مبتلا به اختلال شخصیت وابسته تشخیص داده شد، شرکت کرد و با استفاده از مقیاس افسردگی بک (1978) و پرسشنامه مکانیسم های دفاعی (آندروز و همکاران, 1993) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثربخشی درمان با استفاده از مشاهده, خود گزارشی مراجع و تکرار پرسشنامه افسردگی انجام شد.
یافته ها: در میزان وابستگی بیمار کاهش قابل ملاحظه ای مشاهده شد و در مقیاس افسردگی بک, نمره مراجع از 19 در جلسات اول به 8 در جلسه آخر کاهش یافت.
نتیجه گیری: روان درمانی مبتنی بر بینش با تکیه بر تداعی آزاد و تخلیه هیجانی, در درمان اختلال شخصیت وابسته مؤثر می باشد.
کلید واژه: اختلال شخصیت وابسته, روان درمانی مبتنی بر بینش, مطالعه موردی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Insight-oriented psychotherapy in treating a case of dependent personality disorder

نویسنده [English]

  • Roshanak Khodabakhsh 2
2 Associate Professor of Psychology AL Zahra University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present research is to investigate the effect of Insight-oriented psychotherapy in depending and reducing the depression.
Method: The present research uses case study. A 26 year old female participant, which based on clinical interview, diagnostic criterion DSM-IV_TR, and Rorschach test, had dependent identity disorder, participated and by using Back Depression Inventory (Back, 1978), and the Defense Style Questionnaire (Andros and et.al., 1993), was investigated. The effect of remedy by using observation, self-reporting of references, and the repetition of depression questionnaire was investigated.
Result: There was a significant decreasing in the amount of patient’s dependence, and in the Back Depression Scale, the scores of references from 19 in the first session, decreased to 8 in the last session.
Conclusion: Insight-oriented psychotherapy is effective in curing the dependent personality disorder, by relying on free association and emotional evacuation.

Keywords: Dependent personality Disorder, Insight-oriented psychotherapy, Case Study.
key word

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependent personality disorder
  • Insight-oriented psychotherapy
  • Case study
  • free assosiation
  • dreams
خدایاری‌فرد، محمد و لطافت، حسین. (1384). روان‌درمانی چیست؟، تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
شاملو، سعید (1387). کاربرد روان‌درمانی، چاپ چهارم، تهران: رشد.
کاپلان و سادوک. (1389). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری _ روانپزشکی بالینی، جلد 3، چاپ اول، ترجمه فرزین رضاعی، تهران: انتشارات ارجمند، ص 47.
Blais, M. A, Hilsenroth, M. J. Castlebury, F. Fowler, J. C, & Baity, M. R. (2001).Predicting DSM-IV clusterB, personality disorder criteria from MMPI-2 andRorschach data: A test of incremental validity. Journal ofPersonality Assessment, 76, 150-168.
Dimaggio, G. Semerari, A. Carcione, A. Nicolo, G. & Procacci, M. (2007). Psychotherapy of personality disorder (metacognition, states of mind and interpersonal cycles, London & New York:  Routledge.
Eskedal, G. A. & Demetri, J. M. (2006). Etiology and treatment of cluster C
Personality disorders. Journal of Mental Health Counseling, 28, 1‐18.
Faith, CH. (2009). Dependent Personality Disorder: A Review of Etiology and Treatment, Graduate Journal of Counseling Psychology, Vol. 1: Iss. 2, Article 7.
Jopling, D. (2001). Placebo Insight: The Rationality of Insight-Oriented Psychotherapy, John Wiley & Sons, Inc. J Clin Psychol 57: 19–36.
Oldman, J.M. Skodol, A.E. & Bender, D. (2009). Essentials of personality disorder, American psychiatric publishing Inc., Washington, DC.
Perry, J. C. (2005). Dependent personality disorder. In G. O. Gabbard, J. S.
Beck & J. Holmes (Eds.), Oxford Textbook of Psychotherapy (pp. 321‐328). Oxford, NY: Oxford University Press Inc.
Sperry, L. (2003). Handbook of diagnosis and treatment of DSM‐IV‐TR
Personality disorders (2nd Ed.). New York: BrunnerRutledge.
Wallerstein, R. (1995). The talking cures: The psychoanalyses and the psychotherapies. New Haven, CT: Yale University Press.