دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، پاییز 1396 
4. Comparing Stress Management Strategies and Impulsivity in Opioids, Moderators, and Stimulant Abusers

صفحه 43-58

10.22054/jcps.2017.8153

Ahmad Borjali؛ Raheleh Siah Kamari؛ Mohammad Jalalvand؛ Soheila Shaii Arani؛ Yousef Aazami