دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 13-167 
3. اثر بخشی اجتماع درمان – مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان

صفحه 46-66

10.22054/jcps.2011.5795

محمد حاتمی؛ هادی هاشمی زرینی؛ وحید صادقی فیروزآبادی