اثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی قربانیان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قربانی قلدری

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.62392.2611

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی قربانیان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قربانی قلدری بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل نوجوانان 14 تا 17 ساله منطقه 17 مدارس دولتی شهر تهران بود. تعداد 40 نفر از نوجوانانی که ملاک‌های ورود ...  بیشتر

اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی در نوجوانان

ناهید حسین آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی

دوره 9، شماره 35 ، مرداد 1398، ، صفحه 223-239

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.43770.2156

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ تحول مثبت نوجوانی بر بهزیستی روانشناختی بود. روش: روش پژوهش، طرح آزمایشی به شیوۀ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش کلیۀ دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایۀ نهم دبیرستان‌های دورۀ اول متوسطۀ دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 97-1396 بود که از میان آن‌ها 60 نفر به صورت نمونه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی

کورش اسکندری؛ ایمان‌اله بیگدلی؛ علی محمدرضایی؛ عاطفه فدایی

دوره 6، شماره 21 ، اسفند 1394، ، صفحه 62-74

https://doi.org/10.22054/jcps.2016.2384

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه فرایند­های شناختی (حافظه کاری و بازداری پاسخ) در افراد وابسته به مت‌آمفتامین بود.پژوهش حاضر از نوع علی–مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش کلیه افراد وابسته به مت‌آمفتامین و افراد غیروابسته به مواد در شهر ایلام بودند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر به شیوه دردسترس و نمونه پژوهش شامل 30 نفر وابسته به مت‌آمفتامین، و 30 ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه‌گویی بر میزان کمرویی دانش‌آموزان

نسرین گودرزی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ افضل اکبری بلوطبنگان

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 121-136

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به روش قصه گویی بر کاهش میزان کمرویی کودکان دبستانی پایه پنجم ابتدایی بود. تعداد 39 نفر از کودکان دبستانی پایه پنجم ابتدایی یکی از دبستان‌های شهر تهران به شیوه داوطلب انتخاب و بصورت تصادفی به گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. با بهره‌گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان

زهرا رجبی؛ محود نجفی؛ علی محمد رضایی

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-71

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی درمانی گروهی در کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام کودکان (دختر و پسر) دبستان شهر شاهرود در بازه سنی 7 الی 12 سال بود که در سال تحصیلی 91-90 در دبستان های شهر شاهرود مشغول به تحصیل بودند. ...  بیشتر