مقایسه اثر بخشی درمان گروهی کوتاه مدت مبتنی بر مدل پیش بینی پذیری اضطراب اجتماعی با درمان گروهی کوتاه مدت شناختی-رفتاری هافمن بر نشانه های اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره اول متوسطه

عباس شجاعتی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، ، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.45358.2178

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین اثر بخشی درمان گروهی کوتاه مدت مبتنی بر مدل پیش بینی پذیری اضطراب اجتماعی و مقایسه آن با درمان گروهی شناختی-رفتاری هافمن بر نشانه های اضطراب اجتماعی دانش آموزان دوره اول متوسطه انجام گرفته است. برای غربالگری، 210 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب اجتماعی لاگرکا را تکمیل ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان بین فردی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش توجه متمرکز بر خود و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی

آزاده طاولی؛ عباسعلی الهیاری؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-50

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.55203.2438

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان بین فردی بر کاهش توجه متمرکز بر خود و ترس از ارزیابی منفی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. این مطالعه از نوع طرح های پیش آزمون – پس آزمون دوگروهی است که در آن از بین دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، نمونه ای40 نفره، انتخاب شدند و به صورت تصادفی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری و نشانه‌های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع II

نسیم صمدزاده؛ حمید پورشریفی؛ جلیل باباپور خیرالدین

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 77-96

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری و نشانه­های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع II است. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی اجرا گردید. بدین منظور از میان مراجعه کنندگان انجمن دیابت شهر تبریز ،3 نفر که در خرده مقیاس­ افسردگی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در طبقه ...  بیشتر