دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. مقایسه سبک های انتقال با توجه به جنسیت روان درمانگر- بیمار در روان درمانی پویشی بیماران با اختلال شخصیت خوشه ب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22054/jcps.2021.58177.2495

شاهرخ مکوند حسینی؛ ساناز ذبیح زاده؛ علی محمد رضایی


2. اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب‌پذیری روان‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22054/jcps.2021.56400.2459

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ خلیل اسماعیل پور؛ علی شیری