نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمانگری به شیوه تنیدگی‌زدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبک‌های هویت می‌باشد.
از بین دانشجویان مونث دوره کارشناسی پس از تعیین نوع سبک هویت 67 نفرکه دارای سبک‏های هویت هنجاری و سردرگم/ اجتنابی بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گنترل گمارده شدند.
گروه آزمایشی در12 جلسه یک ساعت ونیمه تحت درمان و پس از یک دوره سه ماهه مجدداً موردپیگیری قرار گرفتند. گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد.
نتایج تحلیل نشان داد که تنیدگی ادراک شده گروه آزمایش بطور معناداری نسبت به گروه گواه کاهش یافته است. همچنین یافته‏ها در مورد سبک‌های هویت نمایانگر این بود که بر تنیدگی تأثیر داشته است اما سبک‌های هویت نتوانسته‏اند تأثیر معناداری در اثر بخشی آموزش تنیدگی زدایی بر تنیدگی ایجاد کند. پیگیری وضعیت افراد نشان دهندۀ پایداری تغییرات ایجاد شده است.
ارزیابی و تفسیر رویدادها در تعیین میزان تنیدگی نقش مهمی دارند و روش درمانگری به شیوه آموزش تنیدگی‏زدایی با تأکید بر تغییرات شیوه‌هایی که درآن فرد «خود» را مورد خطاب قرارمی‌دهد بر تنیدگی مؤثر است همچنین هویت نیز به عنوان معیاری نسبتاً پایدار از یگانگی خود بر تنیدگی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Therapist effectiveness of the method de-Stress Stress due to the perceived style of Students

نویسندگان [English]

  • M. Nicknam (M. A) 1
  • A. Allahyari (Ph. D) 2
  • K. Rasolzadeh Tabatabai 3

چکیده [English]

The purpose of this experiment was to study the effect of stress inoculation training on perceived stress in different identity style.
Participates from simple random samplings were chosen and identity style questionnaires were performed. Entrance criteria for participant include: Female, undergraduate students in educational courses, having psychological and physical health by self-report.
54 subjects were divided by random assignment into 2 subject groups on the basis of their identity style (normative, diffuse/avoidant). In the next stage perceived stress questionnaires were performed. Then treatment. In the post test we perceived stress questionnaires was applied.
The results indicated. That stress inoculation training can decrease perceived stress, and explanations and evaluations of events in mind are important in stress. Changing on the basis of self instruction can affect on perceived stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress inoculation training
  • Perceived stress
  • identity styles
فروزنده، نسرین؛ دل آرام، نرگس. (1382). بررسی تأثیر رفتار درمانی شناختی بر روش‌های مقابله‌ای دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 5(3) 34-26.
جان بزرگی. مسعود، نوری. ناهید، (1382). شیوه‌ی درمانگری اضطراب و تنیدگی، تهران: انتشارات سمت.
کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، گرپ، جک. (1997). خلاصه روان‏پزشکی، علوم رفتار، روان‏پزشکی بالینی، ترجمه نصرت الله پور افکاری. (1376). ج 1 و 2، تهران: انتشارات شهراب.
پیری، لیلا، شهرآراری، مهرناز. (1384). بررسی رابطه میان سبک‌های هویت، ابزار وجود و سبک‌های مقابله. فصل نامه‌ی علمی پژوهشی مطالعات روان‏شناسی
فارسی ن‍‍‍ژاد، معصومه. (1383). بررس‍‍ی سبک‏های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی دبیرستان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
محسنی، نیک چهره. (1385). نظریه‌ها در روان‏شناسی رشد. تهران: نشر پردیس
امیدیان، مرتضی. (1388). هویت از دیدگاه روان‏شناسی، یزد دانشگاه یزد
هیلز، دایان. (1384). راه‌های مقابله با استرس، ترجمه نریمان خباز. تهران: نشر ریحان
ساراسونایرونجی؛ ساراسونبارباراآر. (2008). روان‏شناسی مرضی بر اساس .DSMIII – R ترجمه نجاریان بهمن؛ اصغری مقدم محمد علی؛ دهقانی محسن(1387). چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد.
بیابانگرد، اسماعیل. (1386). روان‏شناسی نوجوانان، چاپ یازدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
برجعلی‏لو، نسرین. (1383). تفکر انتقادی، سبک های هویت و تعهد هویت: پیش‏بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‏آموزان پایه سوم دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
 
منابع لاتین
Allen RJ. (1983). Human stress. In: Allen RJ. Nature and control.: From Burgess Publishing Company.Minneapolis: USA, 55.
Mazure CM. (1995). Dose stress cause psychiatric illness: From American Psychiatric Press. Wasington:USA,234-7.
Meichenbaum, D. (2005). Trauma and suicide: A constructive narrative perspective. In T. E. Ellis (Ed.), Cognition and suicide: Theory, research and practice
Meichenbaum, D. (2007). Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. Retrieved from:
Kleinke CH. (1998). Coping with life challenge: From Books /co Publishing Company. NewYork: USA, 2nd ed. 1324.
Tery DJ. (1994). Determinants of coping: the role of state and situational factors. J PersSocPsychol, 66:895-910.
Miller, S. m. 8 o’Leary, A. Cognition/stress/health. Ink. S. dobson& P.c. kendall (Eds). (1993). Psychologys cognition (P. P. 159-189). New york. Academic press. Inc.
Hains,A. H. (1992). A stress inoculation training :program for adolescents in a high school setting.journal of adolescence .V15.P 163-175
Besonsky .M. D. (2003). Identity status processing style and the transaction to university .journal of adolescence research.15 ,81-98.
Berntsen , D. Pitt, D, C, R. (2008). The centrality of event scale: A measure of integrating a trauma into one’s identity and it’s relation to post – traumatie stress disorder symptoms. Behaviour research and therapy, V44, P: 219-231.
Cohen. S; Kamarck. T; Mermelstein. R. (1983). Aglobal measure of perceived stress. Journal ofhealth and social behavior. 24 (December)396-384.
Sharp,P. A. willham,G.H.hussey,J. R. (2007). A randomized study of the effect of massage therapy compared to guided relaxation on well-beig and stress among older adult .Complemenatry therapies in medicine,v15.p 157-163
Sheey,R.Horan,J. J. (2004). Effect of stress inoculation training for first tear student. International Journal of stress management.V11 p 41-55
Schiraldi,G. R. and Brown, S. L. (2001). Primary prevention for mental health: Results of an exploratory cognitive-behavioral college course. Journal of Primary Prevention 22:55–67
Adams Gault,G. A. (2005). Identity style, acculturation strategies and employment status of formally educated foreign-born african women in the united states. Doctoral Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. Retrieved from: scholar.lib.vt.edu/.../Glynis_Anna_Adams_Gault_Dissertation010506.pdf
Lehrer,P. M.; Woolfolk,R. L. (2007). Principles and Practice of Stress Management (3rd Edition). Guilford press.