دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. The Phenomenology of Shame: A Qualitative Study

صفحه 1-19

10.22054/jcps.2020.53373.2380

Morteza Keshmiri؛ Freshteh Mootabi؛ ladan fata؛ Mohsen Kachooei


3. Developing the Job Stress Model for Airlines Flight crew

صفحه 43-62

10.22054/jcps.2020.50485.2300

Shiva Sakhaie؛ Mohamad Asgari؛ Ahmad Borjali؛ Amir hoosein Mahmoodi