تبیین داده‌بنیاد شرم در جمعیت غیربالینی: یک پژ وهش کیفی

مرتضی کشمیری؛ فرشته موتابی؛ لادن فتی؛ محسن کچویی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، ، صفحه 47-73

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.53869.2394

چکیده
  چکیده هدف: شرم از جمله هیجانات خودآگاه است که نقش مهمی در زندگی انسان دارد. با توجه نقص دانش بافتاری و فرهنگ محور در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم شرم در جمعیت غیربالینی و ارائه مدل مفهومی برای آن انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 16 نفر (8 مرد و 8 زن) بود که انتخاب ...  بیشتر

The Phenomenology of Shame: A Qualitative Study

Morteza Keshmiri؛ Freshteh Mootabi؛ ladan fata؛ Mohsen Kachooei

دوره 10، شماره 37 ، بهمن 1398، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.53373.2380

چکیده
  Shame is one of the emotions that a person experiences in a variety of everyday situations and many cases it is annoying. Shame is known as a moral emotion, yet its role in psychopathology has been emphasized. This study aimed to examine the lived experience of shame in individuals. This research is a qualitative study with a phenomenological approach. This research describes in-depth what shame is and how it is experienced from the perspective of individuals. The participants included eight men and seven women who contributed to an in-depth unstructured interview. A seven-step Colaizzi method ...  بیشتر

تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر خیر‌باوری بر کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی غیربالینی- مطالعه تک آزمودنی چند خط پایه

اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمید رضا حسن آبادی؛ عباس پسندیده

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر روان­درمانی مثبت­گرای مبتنی بر خیر باوری بر کاهش علایم افسردگی در افراد دارای افسردگی غیربالینی بود. برای انجام این پژوهش از طرح تک آزمودنی چند خط پایه با دوره پیگیری استفاده شد. ابتدا از بین افراد دارای افسردگی غیربالینی که به یک مرکز مشاوره در تهران مراجعه کرده بودند، 3 نفر به شیوه نمونه­گیری ...  بیشتر