کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 117-137

10.22054/jcps.2018.8605

لیلا اسماعیلی؛ شعله امیری؛ محمد رضا عابدی؛ حسین مولوی


5. بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 40-69

منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی