دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران

صفحه 1-17

بیتا آجیل‏چی؛ احمد برجعلی؛ مسعود جان بزرگی


5. بررسی ساختار و مفهوم دلتنگی عاشقانه در زوج‏ها

صفحه 90-110

تارا منصوری؛ خدیجه آرین؛ محمدرضا فلسفی‏نژاد


7. تأثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی

صفحه 134-151

زینب لشنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمود گلزاری