دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهبود تجربه خشم و شفقت به خود در بیماران سرطانی

صفحه 1-23

10.22054/jcps.2020.46588.2193

زهرا ساکنی؛ سمانه فراهانی؛ فائزه اسحاقی مقدم؛ امین رفیعی پور؛ طیبه جعفری؛ پریسا لطفی