دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران

صفحه 1-33

10.22054/jcps.2019.36613.2006

آویده نجیب زاده؛ حسین اسکندری؛ جواد خلعتبری؛ ابوالفضل کرمی


7. طراحی روش درمان شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی بر مبتلایان به اختلال وسواس- بی‌اختیاری

صفحه 167-196

10.22054/jcps.2019.23961.1671

حسن انصاری؛ مسعود جان بزرگی؛ صدیقه حسینی سمنانی؛ سید محمد غروی راد؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی