دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1399، صفحه 1-152