دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل شناختی بر درمان بیماری «دیابت نوع دو» در یزد

صفحه 1-22

اکبر زارع شاه آبادی؛ فاطمه ابراهیمی صدرآبادی


6. بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت

صفحه 107-120

بختیار ملک یاری؛ نادر کریمیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی