مقاله پژوهشی
ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده: یک مطالعه پدیدارشناسی

مینا باقری نژاد؛ رسول روشن چسلی؛ محمد آرش رمضانی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.47171.2202

چکیده
  سابقه‌ی ترومای پیچیده در کودکی می‌تواند به تأثیرات روان‌شناختی قابل توجهی در بزرگسالی منجر شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ادراک-های ناسازگارانه از خود است. هدف مطالعه‌ی حاضر، فراهم کردن درکی عمیق از چگونگی ادراک خود در مراجعان بزرگسال ایرانی است که سابقه‌ای از ترومای پیچیده در کودکی داشته‌اند. روش پژوهش، پدیدارشناسی تفسیری است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متأهل

فریبرز محمدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ جواد اژه ای

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.51110.2318

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متأهل بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل شاغل در رشته های علوم انسانی بود که از بین آن‌ها دانشکده‌های (روانشناسی و علوم تریبتی،علوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران کودکان با اختلال اتیسم

سعید رضایی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.50737.2309

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شده است. این مطالعه از نوع آزمایشی باطرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم مرکز اتیسم دوم آوریل شهر تهران در سال 97-96 بود که از بین آنها تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازش‌هیجان زنان مبتلا به اختلال پانیک.

بهزاد تقی پور؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.48207.2221

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازش هیجانی زنان مبتلا به اختلال پانیک بود. این مطالعه نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال پانیک بود که به مرکز جامع سلامت سیدحاتمی شهر اردبیل در تابستان و پاییز سال 1397 مراجعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامۀ بازگشت به اجتماع بر تبعیت از درمان در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا

زهره پارسامعین؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ غلامرضا صرامی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.43911.2159

چکیده
  مقدمه:گرچه عدم تبعیت در میان همه شاخه های پزشکی شایع است،اختلالات روانپریشی با چالش بییشتری در برابر این مساله مواجه است که خطر آن را افزایش می دهد.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی برنامۀ بازگشت به اجتماع بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شد. روش:جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای بستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی با بازی درمانی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی

محسن سیاوشی؛ نورعلی فرخی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، صفحه 119-143

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.47195.2206

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی با بازی‌درمانی در کاهش اختلالات رفتاری کودکان دبستانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه آزمایشی با طرح سه گروهی با پیش-آزمون پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان پسر دبستانی مراجعه کننده به هسته مشاوره آموزش ...  بیشتر