دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 1-34

10.22054/jcps.2020.47171.2202

مینا باقری نژاد؛ رسول روشن چسلی؛ محمد آرش رمضانی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی