دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-225 
9. خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

صفحه 202-225

10.22054/jcps.2016.2390

معصومه امینی خو؛ حسین اسکندری؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ شهلا پزشک