دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-250 
8. اثربخشی درمان فراشناختی بر اندیشه خودکشی بیماران افسرده ‏تحت درمان دارویی

صفحه 1-13

10.22054/jcps.2016.3917

سید اسماعیل حاتمی؛ مهدی رضایی؛ سید کاوه حجت؛ الهه عین بیگی؛ حدیثه منادی زیارت