دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار 1396 
2. تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان

صفحه 25-42

10.22054/jcps.2017.7390

نازنین عابد؛ شهلا پاکدامن؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ کارینه طهماسیان