دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 1-189 
3. اثربخشی آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری

صفحه 65-88

منیر کلانتر قریشی؛ دکتر احمد برجعلی؛ دکتر عباس زامیاد؛ دکتر فریبرز درتاج