دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

1. رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی

صفحه 1-17

10.22054/jcps.2020.20719.1611

شیوا گرانمایه پور؛ پرویز آزادفلاح؛ فضل اله احمدی؛ نیما قربانی