مقاله پژوهشی
رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی

شیوا گرانمایه پور؛ پرویز آزادفلاح؛ فضل اله احمدی؛ نیما قربانی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.20719.1611

چکیده
  پیشینه پژوهشی در روان درمانی همواره بر اهمیت خودآگاهی و مدیریت انتقال متقابل و قابلیت کاربرد آن در تمامی موقعیت‌های روان شناختی تاکید کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رابطه فرایندهای خودنظم‌بخشی با انتقال متقابل است. در این راستا، از روان‌درمانگران شهر تهران، ۱۸0 نفر که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، مقیاس های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت با سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی‌‌- رفتاری بر علائم افسردگی،کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم

فاطمه اسداللهی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ محمدرضا عابدی؛ حمید افشار

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 19-46

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.51475.2331

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر شفقت (CFT) با سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی‌‌- رفتاری (CBASP) بر علائم افسردگی، کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم است. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی است و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین داده‌بنیاد شرم در جمعیت غیربالینی: یک پژ وهش کیفی

مرتضی کشمیری؛ فرشته موتابی؛ لادن فتی؛ محسن کچویی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 47-73

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.53869.2394

چکیده
  چکیده هدف: شرم از جمله هیجانات خودآگاه است که نقش مهمی در زندگی انسان دارد. با توجه نقص دانش بافتاری و فرهنگ محور در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم شرم در جمعیت غیربالینی و ارائه مدل مفهومی برای آن انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 16 نفر (8 مرد و 8 زن) بود که انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بسته مداخله ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولوی و درمان ACT بر اضطراب مرگ سالمندان شهر اصفهان

فاطمه یعقوبیان؛ محمد باقر کجباف؛ حسینعلی مهرابی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 75-104

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.54306.2406

چکیده
  اهداف: سالمندی علاوه بر ناتوانی های فیزیکی و بیماری های مزمن بر مشکلات رفتاری و روان شناختی نیز اثرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی بسته مداخله ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولوی با درمان ACT بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: طرح این پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای نظریه ذهن در کودکان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا

فرهاد غدیری؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.54514.2415

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی بر ارتقای سطوح نظریه ذهن در کودکان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان دارای اختلال اوتیسم 6 تا 12 ساله شهر ارومیه (274 نفر)‌ در سال تحصیلی 99-98 از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علائم وسواس و اضطراب در بیماران مبتلا به کرونا

سجاد ناصری نیا؛ محمود برجعلی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.55622.2447

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علائم وسواس و اضطراب در بیماران مبتلا به کرونا در شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون_پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامع آماری پژوهش کلیه مبتلایان به بیماری کرونا در شهر خرم آباد بودند. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از بهبود یافتگان مبتلا به کرونا ...  بیشتر