مقاله پژوهشی
رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی

فرامرز سهرابی

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 1-14

چکیده
   پژوهش حاضر که از نوع پژوهش‌های مروری است به بررسی روند تحول رواندرمانی‌های موج سوم با تاکید بر طرحواره‌درمانی می‌پردازد. رواندرمانی‌های موج سوم اصولا نشات گرفته از رواندرمانی‌های شناختی- رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتارگرایی کلاسیک و درمان‌های مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی رفتار و یادگیری ایجاد شد، موج دوم نیز بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طرحواره درمانی: شکل‌گیری چارچوب مدل مفهومی در گذرگاه تحول تاریخی

حسین اسکندری

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 15-22

چکیده
  نوشته حاضر به بحث پیرامون مسائل و چالش هایی که در برابر استفاده نامناسب و نا به جای طرحواره درمانی به وجود می آیند، پرداخته و در ادامه انتقادهایی که خود نظریه طرحواره با آنها رو به روست را مطرح کرده است و نهایتا به توضیح این امر می پردازد که با توجه به دشواری و پیچیدگی طرحواره درمانی، چه عواملی سبب رواج این درمان شده است.  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ریشه‌های والدینی آن و سبک‌های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت نوع I و افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم

مونا عباسقلی زاده قانع؛ زهره خسروی؛ فریده عامری

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 23-74

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع تحقیق علی- مقایسه‌ای، روی  بیماران مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران و مبتلایان به پسوریازیس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران صورت گرفت. نمونه گیری به صورت در دسترس،30 مبتلا به پسوریازیس و25 مبتلا به دیابت نوع I و30 فرد سالم بودند. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه طرحواره ناسازگار و فرزندپروری یانگ و سبک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی

اسماعیل ناصری؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 75-97

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به هروئین مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) انجام شده است. در یک طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، سه آزمودنی مرد وابسته به ماده هروئین مبتلا به ASPD، بر اساس پرسشنامه چندمحوری میلون و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور دو و به شیوه نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل پژوهشی حوزه طرحواره درمانی

منصوره اعلمی نیا

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 99-125

چکیده
  مقاله حاضر به  بررسی و تحلیل پژوهش ی حوزه طرحواره درمانی به روش تحلیلی و مروری پرداخته است. بدین منظور از میان پایان نامه ی انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی که طرحواره درمانی را به عنوان متغیر مستقل در مداخلات درمانی خود به کار برده‌اند، 5 پایان نامه (4 پایان نامه دکتری و 1 پایان نامه کارشناسی ارشد) انتخاب گردیده و مورد ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه طرحواره‌های سازش نیافته اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس- اجباری و گروه غیربالینی

حبیب الله نادری؛ رقیه رمضان زاده عالیزمینی

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 127-142

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی طرحواره‌های سازش نیافته اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس- اجباری و گروه غیربالینی بوده است. به این منظور تعداد 50 آزمودنی در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس- اجباری (7 زن و 18 مرد) و گروه غیربالینی(8 زن و 17 مرد) به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه طرحواره‌های سازش نایافته اولیه (EMSs) یانگ- فرم90 سؤالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی و هیجانی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه افراد افسرده

افسانه دارابی؛ احمد برجعلی؛ یوسف اعظمی

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، صفحه 143-166

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی و هیجانی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه افراد افسرده مراجع کننده به مراکز مشاوره و روان‌شناسی شهر تهران انجام شد. برای این منظور 34 نفر از افراد افسرده با استفاده از اجرای پرسش‌نامه افسردگی بک (II-BDI) انتخاب شدند. مصاحبه تشخیصی ساختاریافته بر اساس DSM-IV و فرم ...  بیشتر