مقاله پژوهشی
پیش‌بینی میزان افسردگی، استرس و اضطراب دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا براساس انعطاف‌ناپذیری روانی، نگرش ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای

-محمد علی -گودرزی؛ مهرناز محمدی مقدم؛ سهیل ردایی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.58837.2517

چکیده
  چکیدهزمینه و هدفهمه‌گیری بیماری کووید-19 در سال 2020 و استفاده از تدابیر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی آشفتگی‌های روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس را در مردم افزایش داده است. از این رو، لزوم شناسایی متغیرهایی که بتوانند بر آشفتگی‌های روانی برخاسته از بیماری کووید 19مؤثر باشند بیش از پیش احساس می-شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی عمومی تجربه‌های روانپریشی در دانشجویان

زهرا زمانیان؛ چنگیز رحیمی طاقانکی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.63820.2657

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی فرم 42 سوالی پرسشنامه فارسی ارزیابی عمومی از تجربه‌های روان‌پریشی (استفانیز و همکاران، 2002) در دانشجویان دانشگاه شیراز بود. این مطالعه همچنین به ارتباط بین تجربه‌های روان‌پریشی و سلامت عمومی پرداخت. بدین منظور 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز (129 پسر و 71 دختر) با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی افراد دارای رگه های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه های اختلال وسواسی – جبری و بهنجار

محمود پرچمی خرم؛ شهریار شهیدی؛ محسن دهقانی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.64426.2663

چکیده
  شناخت با وساطت و ترکیب فرایندهای ذهنی توسط گفتار درونی شکل می‌گیرد و فرایندهای شناختی، نقش اساسی در اختلال‌های اضطراب تعمیم یافته و وسواسی جبری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی در افراد دارای رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه‌های وسواسی – جبری، رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته – ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و توانایی‌های شناختی زنان مبتلا به ‌بی‌خوابی

زهرا کمالی نسب؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی‌جمالی؛ محمد اورکی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.64561.2666

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ‌بی‌خوابی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و شناختی-رفتاری بر کیفیت خواب و توانایی‌های شناختی زنان مبتلا به ‌بی‌خوابی انجام شد. این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری پژوهش زنان با اختلال بی‌خوابی بودند که در سال 1399 به مرکز مشاوره یکی از دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مدل روابط ساختاری ترومای کودکی و تحریفات شناختی با اختلال شخصیت خودشیفته: با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه

سارا لرزنگنه؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.58635.2508

چکیده
  اختلال شخصیت خودشیفته، اختلالی بسیار پیچیده است که منجر به مشکلات قابل توجه در افراد مبتلا می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترومای کودکی و تحریفات شناختی با اختلال شخصیت خودشیفته با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه بود. طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه آماری آن ‌شامل دانشجویان دانشگاه ارومیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی افکار خودکشی بیماران افسرده بر اساس حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی

مهسا موسوی؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو؛ اکبر عطادخت

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.60895.2577

چکیده
  افسردگی با علائم بسیاری از جمله افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی افکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از مقیاس افسردگی بک، 100 نفر از بیماران افسرده بستری شده در بیمارستان روان‌پزشکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت رابطه مادر-کودک مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

مهرزاد رمضانلو؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.63124.2629

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت رابطه مادر-کودک در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شده است. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم انجمن اتیسم ایران در شهر تهران بود که از بین آنها 30 نفر به صورت ...  بیشتر