دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 1-153 
7. تاثیر کار با گِل بر پرخاشگری کودکان دبستانی

صفحه 140-153

فاطمه حسن پور؛ محمدرضا جلالی؛ ، محمدرضا شعیری؛ محمد خزایی