مقاله پژوهشی
تبیین و ارائه الگویی برای سنجش عوامل روانشناختی و رفتاری در بازار سرمایه ایران

اکبر افتخاری علی آبادی؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده انتقادهای وارده به تئوری بازار کارا و مفروضات عقلائی آن و تحلیل‌های اقتصاد سنجی سری­های زمانی قیمت‌ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط مدل‌هایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می­داد، سوق داد. بر این اساس، محققین با استثناهای فراوانی در بازارهای مالی روبرو شدند و به این نتیجه رسیدند که پدیده­های روانشناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان

هادی اسمخانی اکبری نژاد؛ احمد اعتمادی؛ فریبا نصیرنژاد

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 25-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان صورت گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین زنانی که در کلاس های روان شناسی خانه سلامت شهرداری منطقه 5 تبریز شرکت کرده بودند، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز

مریم رادی؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 43-60

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا است. بدین منظور 125نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، فرم کوتاه (SQ-SF) و پرسشنامه تصور از خدای لارنس (GIS) (لارنس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها

احمد حیدرنیا؛ علی محمد نظری؛ علی اکبر سلیمانیان

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 61-78

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون  با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثـر بخـشی معنا درمانی به شیوه گروهـی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـد در سالمندان با سندرم آشیانه خالی

محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 79-104

چکیده
  چکیده هـدف از پژوهش حاضر تعیین اثـر بخـشی معنا درمانیبه شیوه‌ گروهی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـد در سالمندان با سندرم آشیانه خالی شهـرستان  قروه بود. این پـژوهـشنیمه آزمایـشی، از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اسـت. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا شده‌اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانواده مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن

یاسر رضاپور میرصالح؛ ابراهیم عینی؛ ندا آیین پرست؛ فاطمه حشمتی

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 105-126

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تغییر دلبستگی برعملکرد خانواده‌ی مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. نمونه مورد مطالعه شامل 24 نفر (12 نفر در هر گروه) از مادران دانش‌آموزان پسر پایه‌های سوم و چهارم دوره‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب

طاهره رنجبری پور؛ کیانوش هاشمیان؛ حسن احدی؛ حسین رضابخش؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 127-140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شیوه درمانی EMDR که توسط فرانسین شاپیرو (1998) مطرح شده بر روی کم خوابی نوع اول شب، اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از طرح علی مقایسه ای استفاده شد.نمونه شامل 60 نفر بیمار مبتلا به کم خوابی از نوع اول شب، در محدوده سنی 25 تا 50 سال و محدوده تحصیلی دیپلم تا فوق لیسانس از هر دو جنس (30 زن و 30 مرد) بودند. که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب رسان نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران

مجید صفاری نیا؛ منصوره نیکوگفتار؛ ارمغان دماوندیان

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، صفحه 141-158

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب رسان نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بود. این مطالعه نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را 30 نوجوان خود-آسیب رسان 12 تا 18 سال مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران تشکیل دادند. ...  بیشتر