دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 1-180 
6. اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانواده مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن

صفحه 105-126

یاسر رضاپور میرصالح؛ ابراهیم عینی؛ ندا آیین پرست؛ فاطمه حشمتی


7. اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب

صفحه 127-140

طاهره رنجبری پور؛ کیانوش هاشمیان؛ حسن احدی؛ حسین رضابخش؛ نورعلی فرخی